Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  (Далі)
  Все

У

Узгодженість бази даних (database consensusness)

Узгодженість   бази   даних   (database   consensusness) –   проектована властивість бази даних, що забезпечує видачу однакової відповіді на один і той самий запит усім користувачам системи оброблення даних.Уклад економічний (уклад экономический)

тип господарства, пов’язаний з певною формою власності на засоби виробництва і відповідними їх виробничими відносинами; залежить від конкретних історичних умов розвитку кожної країни.

Українці

Українці – українська соціальна мережа, створена в січні 2009 року, допомагає   українцям   у   різних   куточках   світу   підтримувати   зв’язок,   і орієнтована на громадян нашої держави. Метою є надання можливості спілкування між собою, згуртування нації та підняття національного духу! Ідеологія «Українців»: популяризація української мови, культури, звичаїв.Ультимо (ультимо)

в банківській справі означає останній день місяця, кварталу, року, а в комерційній і біржовій практиці

Уміння

Уміння   –   закінчена   дія,   що   складається   з   певних   операцій,   що виконується за строго заданими алгоритмами і правилами.Уміння (умение)

здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок.

Умови платежу (условия платежа)

умови, що визначають обсяг, форму, строки, місце платежу за контрактом.

Умови поставок (условия поставок)

умови, що визначають способи транспортування, форми передання та оплати поставлених товарів, способи страхування, строки поставок, відповідальність за збереження товарів.

Умовна інтеграція

Умовна інтеграція – специфічний процес неформального об’єднання віртуальних і реальних об’єктів. Продукт такого об’єднання не є предметом матеріального    середовища,    але    виступає    його    ефективним інструментом. Умовна інтеграція характерна і набуває широкого поширення у формуванні  інструментів  мережевої  економіки.  Прикладом  умовно інтегрованих систем є інформаційні комплекси.Універ.Ua

Універ.Ua  –  студентська  соціальна  мережа  ВНЗ  України.  Студенти, викладачі та батьки, абітурієнти, підготовка до вступу та програми вступних випробувань, лекції, гуртожитки та їдальні, інтереси, проблеми та свята. Форумна платформа для спілкування. Інтернет-щоденники для особистих висловлювань і одкровень. Новини в системі освіти України та інших країн.


Універмаг (универмаг)

велике підприємство роздрібної торгівлі з великим асортиментом непродовольчих, а іноді й продовольчих товарів.

Універсальні банки (универсальные банки)

кредитні установи, що здійснюють усі основні види банківських операцій: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, інвестиційні і надають послуги.

Універсальний локатор ресурсів

Універсальний локатор ресурсів – стандартний спосіб представлення місцезнаходження певного ресурсу в Інтернеті. У нього входить, крім назви файлу та каталогу, мережева адреса машини і метод доступу до файлу. По суті є протоколом роботи з програмами-серверами, що функціонують на віддалених комп’ютерах.Універсальний оператор

Універсальний оператор – власник диверсифікованої інформаційної магістралі, який пропонує клієнту весь спектр послуг: від стандартного телефонного зв’язку до допомоги за електронним веденням домашнього господарства.Універсам (универсам)

універсальний магазин широкого профілю, що торгує продовольчими і непродовольчими товарами.

Унітарна держава (унитарное государство)

неподільна держава, що надає мінімальну господарську самостійність регіонам.

Уніфікація (унификация)

приведення продукції і засобів виробництва або їх елементів до єдиної форми, розмірів, структури, складу. Найпоширеніший і найефективніший метод стандартизації.

Уніфікований локатор ресурсів, URL (Uniform Resource Locator)

Уніфікований  локатор  ресурсів,  URL  (Uniform  Resource  Locator) – унікальне ім’я файлу або ресурсу в Інтернет, що дозволяє одержати до них доступ. Включає в себе тип протоколу (http, ftp, telnet, gopher, WAIS та ін.), ім’я серверу і шлях до файлів. URL використовується для позначення адреси, за якою знаходиться об’єкт в Інтернет.Унція (унция)

сучасна головна вагова одиниця коштовних металів, насамперед золота, дорівнює 31.1035 г чистого золота.

Упаковка (упаковка)

певний матеріал (папір, картон, тканина, поліетилен тощо), обшивка, тара, у який упаковують товари.

УПНР

УПНР – управління перспективних наукових розробок США, дивитися ARPA.Управління (direction)

Управління (direction) – процес організації цілеспрямованої дії на об’єкт (систему), внаслідок якого він переходить у потрібний цільовий стан.


Управління активами (управление активами)

діяльність фірми щодо прибуткового розміщення власних і залучених коштів. Розрізняють управління поточними активами, оборотним і основним капіталом.

Управління відносинами з клієнтами

Управління відносинами з клієнтами – поняття, що охоплює концепції, які використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації із взаємовідносин з ними. Сучасна система CRM направлена на вивчення ринку та конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і таким способом компанія досягає поставлених цілей.


Управління взаємовідносинами з відвідувачами

Управління взаємовідносинами з відвідувачами – сукупність маркетингових та мотиваційних рішень, спрямованих на підвищення відвідуваності  веб-ресурсів  (переважно  комерційних). Припускає,  наприклад, безперервний моніторинг інформації про відвідувачів і зіставлення його даних з демографічною ситуацією, уподобаннями та смаками громадян, специфікою регіону і т. ін. Одна з найбільш перспективних мережних бізнес-технологій.Управління знаннями

Управління знаннями – формальний процес, який полягає в оцінці організаційних процедур, людей, технологій і в створенні системи, що використовує взаємозв’язки між цими компонентами з метою надання необхідної інформації потрібним людям у потрібний час, що призводить до підвищення продуктивності.Управління мережею

Управління мережею – цілеспрямований вплив на обчислювальну або інформаційну мережу, яка здійснюється для організації її функціонування за заданою програмою: включення і відключення системи, каналів передачі даних, терміналів, діагностика несправностей, збір статистики, підготовка звітів і т. ін.Управління підприємством (управление предприятием)

сукупність методів і прийомів керівництва колективом людей, усіма ланками підприємства для організації і координації їх діяльності в процесі виробництва.

Управління попитом (управление спросом)

використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту.

Управління ризиком (управление риском)

діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найпоширенішими є вивчення ринку, маркетингові дослідження, страхування ризику.

Управління якістю продукції (управление качеством продукции)

методи і діяльність спрямовані на досягнення такої якості продукції, яка б відповідала вимогам споживачів і була конкурентоспроможною на ринку.

Уречевлена праця (овеществленный труд)

минула праця. Уречевлена в матеріальних благах, засобах виробництва і предметах споживання.

Урядові закупки (правительственные закупки)

закупки товарів і послуг, здійснювані центральними і місцевими органами влади.

Установа (учреждение)

1. Організація, що складається певного штату службовців та адміністрації і проводить діяльність у тій чи іншій галузі промисловості, в торгівлі, охороні здоров’я тощо. Вид (форма) державної організації або громадського об’єднання, що створюється з метою певного роду діяльності щодо виконання державних чи громадських функцій. Є юридичними особами і перебувають на державному або місцевому бюджетному фінансуванні.

Установчий договір (учредительный договор)

форма договору, що укладається засновниками товариств, спільних підприємств, банків, страхових компаній тощо. В ньому вка¬зується, для чого і на яких засадах засновується та чи інша господарська структура, перераховуються всі засновники (з зазначенням їх юридичних адрес), частка кожного з них у статутному фонді та загальна сума останнього та ін. У.д. підписується всіма засновниками та завіряється їх печатками (для юридичних осіб). У.д. одночасно зі статутом подається в орган, котрий повинен зареєструвати створювану господарчу систему.

Утилізація (утилизация)

доцільне використання виробництва і споживання; використання ресурсів, що не знаходять свого прямого застосування за призначенням.

Утиліта

Утиліта – допоміжна програма для розширення можливостей ОС і обслуговування обчислювального процесу.Уцінка (уценка)

зниження ціни порівняно з попередньо встановленою продавцем товару, власником.

Учасник (участник)

учасник економічного процесу, бізнес-операції, угоди; особа, яка бере безпосередньо участь у проведенні операції, має істотний вплив на її результати.

Ф

Фіди (Atom)

Фіди (Atom) - протокол дозволяє обмінюватися контентом; на основі XML. Один із основних способів об’єднання контенту різних платформ публікацій, таких як блоги та веб-сайти, передаючи сгенерирований зміст по фідам  передплатникам.  (Зауважимо,  що  найбільш  поширеним  протоколом фідов є RSS - підручник RSS)Фізична особа (физическое лицо)

громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб’єкт цієї діяльності. Фізична особа діє від свого імені, їм не потрібна реєстрація фірми, підприємства, як це потрібно юридичним особам.

Фізична структура сайту

Фізична структура сайту - схема розташування фізичних файлів по піддерікторіям папки, в якій розміщений сайт.Фіксація (фиксация)

1. Запис, реєстрація, зосередження уваги на чомусь. 2. Закріплення чогось, встановлення йому певного, визначеного місця.

Фіксовані платежі (фиксированные платежи)

платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підприємств з більш сприятливими природними й транспортними умовами виробництва, що дає змогу їм одержувати диференційний чистий прибуток.

Фіктивний (фиктивный)

той, що є фікцією, недійсний, вигаданий, підроблений, сфабрикований.

Фіктивний капітал (фиктивный капитал)

капітал у вигляді цінних паперів (акцій, облігацій, заставних листів тощо). Дає прибуток у вигляді дивіденду або процента. Ф.к. не дає права безпосередньо розпоряджатися реальним капіталом.

Філіал (филиал)

відгалуження від основного підприємства чи організації, яке здійснює ту саму діяльність, але, як правило, поза межами розташування основного. Не має відособленого майна і не є юридичною особою.

Фільтр (Браузер)

Фільтр  (Браузер)  –  програмне  забезпечення,  що  обмежує  доступ  до певних веб-сайтів.Фільтрація

Фільтрація - швидкий спосіб виділення із списку підмножини потрібних даних для подальшої роботи з ними.Фінанси (финансы)

система грошових відносин держави, за допомогою яких вона здійснює перерозподіл ВВП і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення і задоволення інших потреб суспільства.

Фінансові показники (финансовые показатели)

показники результативності фінансової діяльності підприємницької структури і, у першу чергу, використання фінансових ресурсів, які характеризують різні напрями діяльності, пов’язані з нагромадженням і використанням грошових фондів.

Фінансові резерви (финансовые резервы)

кошти, зарезервовані державою, підприємствами, фірмами, організаціями для забезпечення непередбачених витрат, спеціальних потреб, усунення, тимчасових фінансових труднощів.

Фінансова блокада (финансовая блокада)

припинення або обмеження фінансових відносин з блокованою країною для здійснення на неї економічного тиску.

Фінансова група (финансовая группа)

міжгалузевий монополістичний промислово-банківський торговий комплекс. Добровільне об’єднання організацій, фірм, об’єднань з метою концентрації їх фінансових ресурсів для здійсненням великих спільних інвестиційних проектів, закріплення і поширення своїх позицій на ринку. Всі члени групи зберігають свої права юридичної особи, а управління здійснюється колегіально.

Фінансова криза (финансовый кризис)

глибокий розлад державних фінансів. Супроводжується зростанням значення таких методів фінансування державних витрат, як державні позики та емісія, дефіцитність бюджетів і державна забор¬гованість, ускладнення на ринку позичкових капіталів, зростанні боргів, в порушенні структури витрат державного бюджету.

Фінансова політика (финансовая политика)

частина економічної політики держави, уряду; курс, що виявляється у використанні державних фінансових ресурсів, регулюванні доходів і видатків, формуванні і використанні державного бюджету, у податковому регулюванні, в управлінні грошовим обігом, регулюванні курсу національної валюти.

Фінансова система (финансовая система)

сукупність законів, правил, норм, що регулюють фінансову діяльність і фінансові відносини держави (грошова система, система фінансових установ).

Фінансовий звіт (финансовый отчет)

обов’язкова форма звіту компанії, фірми, яка передбачена законодавством більшості країн світу. Він містить фінансовий баланс про звітний період, звіт про прибутки і збитки.

Фінансовий контроль (финансовый контроль)

1. Контроль за веденням фінансової документації, її відповідності встановленим нормам і правилам. 2. Контроль за дотриманням законів і нормативних актів при здійснені фінансових операцій, угод юридичними і фізичними особами.

Фінансовий план (финансовый план)

програма забезпечення потреб економіки країни, галузі, об’єднання, підприємства у фінансових ресурсах, їхнього формування і розподілу. Розробляється у формі балансу прибутків і витрат.

Фінансовий рік (финансовый год)

період, на який розробляється і протягом якого діє державний бюджет. В Україні співпадає з календарним.

Фінансовий ринок (финансовый рынок)

соціально-економічні умови формування пропозиції фінансово-грошових ресурсів, а також умови їх реалізації, використання і відтворення.

Фінансовий стан (финансовое состояние)

стан економічного суб’єкта (держави, регіону, підприємства, фірми, сім’ї), що характеризується наявністю у нього фінансових ресурсів, забезпеченням грошовими засобами, необхідними для господарської діяльності.

Фінансування (финансирование)

забезпечення фінансовими ресурсами економіки держави, соціальних потреб і прогарам, виробництва продукції, будівництва і реконструкції підприємств, наукових досліджень, утримання бюджетних організацій.

Фірма (фирма)

об’єднання підприємців, первинний осередок виробничої чи комерційної

Фірмовий знак (фирменный знак)

зареєстрована символіка товарів певної форми, підприємства, що відрізняє їх від продукції інших підприємств, фірм.

Фірмовий стиль (фирменный стиль)

сукупність інформативних, ілюстративних, мовнотекстових, музично-звукових, кольорово-освітлювальних та інших засобів впливу на інформаційний простір і споживачів товарів та послуг, які позитивно відрізняють їх від інших подібних. Його складовими є товарний знак, фірмова марка, шрифт, логотип тощо.

Фіск (фиск)

1. Сукупність фінансових ресурсів держави в умовах централізованих держав. Держава юридично виступає як суб'єкт певних майнових прав та інтересів. 2. Державна казна

Фіскальна політика (фискальная политика)

політика уряду щодо оподаткування, державних витрат, державного бюджету, спрямована на усунення інфляційних процесів, підвищення зайнятості населення.

Фішинг

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є одержання доступу до конфіденційної інформації користувачів - логінів та паролей
Фішинг2

Фішинг – викрадення пароля. Вид Інтернет-шахрайства, метою якого є одержання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінів і паролів. Звичайний прийом фішингу – створення точної копії існуючої веб-сторінки, наприклад, головного сайту Одноклассники, з метою змусити користувача ввести свої особисті дані та пароль. У листі часто міститься пряме посилання на сайт, зовні схожий до звичайного. Опинившись на такому сайті, користувач може повідомити зловмисникам інформацію, що дозволяє одержувати доступ до його облікового запису.Фаєрвол

Фаєрвол - (від англ. Firewall = вогненна стіна). Це програма, яка захищає ваш комп’ютер від непрошених гостей під час вашого перебування в інтернеті. Зараз кращими файерволами є Agnitum Outpost Firewall, AtGuard, Zone Alarm і інші.


Фабрика (фабрика)

промислове підприємство; форма організації виробництва переважно у легкій та харчовій промисловості.

Фабрикат (фабрикат)

продукт, виготовлений для виробничого або особистого споживання.

Фаворит (фаворит)

фірма, що має більші шанси на одержання прибутку, виграшу в конкурентній боротьбі порівняно з іншими фірмами.

Фаза зрілості продукту (фаза зрелости продукта)

одна із стадій життєвого циклу товару, яка характеризується тривалими виробничими періодами відповідно до сталих технологічних процесів.

Файл

Файл – сукупність даних, що розглядається як єдине ціле. Складається з наступних елементів: байта (одиниці інформації); поля (послідовності взаємопов’язаних   байтів);   запису   (групи   взаємопов’язаних   полів);   файлу (набору   записів);   файлосховища   (пам’яті,   що   містить   безліч   файлів). До атрибутів файлу в першу чергу відносяться його ім’я, тип вмісту, дата і час створення, прізвище творця, розмір, умови надання дозволів на його використання, метод доступу.Файловий сервер (File server)

Файловий сервер (File server) – програмне забезпечення, що працює в мережі і забезпечує збереження і доступ до даних на відведених для цього комп’ютерах; мережевий комп’ютер, що забезпечує централізоване збереження файлів користувачів мережі і файлів для спільного використання.


Факт

Факт – форма емпіричного пізнання; знання, достовірність якого строго встановлена.Фактор виробництва (фактор производства)

ресурси, які необхідно витратити, щоб виготовити продукцію.

Фактор попиту (фактор спроса)

підвищення рівня сукупного доходу, зумовлене економічним зростанням.

Фактор часу (фактор времени)

показник, що застосовується для приведення різночасових витрат і результатів виробництва до поточного моменту або поточного розрахункового року.

Факторинг (факторинг)

одна з нетрадиційних послуг, яка з'явилась в банківській практиці в 50-ті роки. Вона являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта). Як правило, банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг. Факторингова послуга оформляється укладенням між банком і клієнтом спеціального договору. Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку гроші (готівка, переказ, оплата чека тощо) у розмірі 80-90 відсотків суми боргу; залишені 10-20 відсотків суми банк тимчасово стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингову операцію банк стягує з клієнта плату, яка складається: з комісії за послуги по обслуговуванню боргу у розмірі 1 -2 відсотків загальної суми куплених банком рахунків; позичкового відсотка, нарахованого на виданий клієнту аванс.

Фактура (фактура)

рахунок на товар на ім’я покупця із зазначенням кількості і вартості проданого товару.

Фальсифікат (фальсификат)

підроблений продукт, товар, документ.

Фальсифікація (фальсификация)

1. Підробка продуктів, товарів. 2. Умисне викривлення або неправильне тлумачення подій, явищ, фактів.

Фанатизм (фанатизм)

безрозсудна одержимість якимись ідеями, планами, поєднана з нетерпимістю до будь-яких інших думок, альтернативних ідей, планів.

Фас (фас)

різновид комерційних умов поставки та оплати товарів у міжнародній торгівлі. За цих умов продавець несе всі витрати за доставку товару до борту судна. В ціну реалізації включається ціна товару, транспортні та інші витрати. Покупець несе витрати за фрахтування судна, вантаження товарів на борт, витрати від псування або випадковоївтрати товарів.

Фасування (фасовка)

розвантажування і пакування товарів.

Фейкова сторінка

Фейкова сторінка - це є збірне поняття виразів фейкової сторінки, фейкового   аккаутну,   фейкового   сайту,   що   означає   підробна   сторінка   в інтернеті, особливо в соціальних мережах (фейкова сторінка користувача в фейсбуці, вконтакті, однокласниках, твітері, тощо) на якій розміщена не справжня  людина,  а  вигадана.  Часто інформація  про  людину  може  бути  і справжня,  але  дана  сторінка  була  створена  як  копія  з  оригіналу. Також фейкововою сторінкою може бути копія відомого сайту.Фейсбук, facebook.com

Фейсбук, facebook.com – англомовна соціальна мережа з російськомовною версією, заснована на початку 2004 року для студентів Гарварду, що отримала світову популярність серед різних соціальних груп. Безкоштовні сервіси, можливість спілкуватися з друзями, однокурсниками і колегами. На Facebook присутні зірки шоу-бізнесу і знаменитості світового рівня. Один з акціонерів Facebook компанія Microsoft.Фермерське господарство (фермерское хозяйство)

сільськогосподарське приватне господарство, яке веде фермер, головним чином, з використання найманої праці на власній або орендованій землі.

Флікр, flickr.com

Флікр, flickr.com  – американська соціальна мережа з фотохостингів і розміщення відеофайлів. Один із перших Web 2.0 сервісів і один із найпопулярніших сайтів серед блогерів для розміщення фотографій і груп з метою їхнього обговорення. Користувачі розміщують відеоролики, створюють альбоми, зберігають свої фотографії, позначають їх тегами і дізнаються думки про них з усього світу. Платні аккаунти не мають обмежень на кількість альбомів і фотографій.Флейм

Флейм  (від  англ.  flame –  вогонь) –  обмін  повідомленнями  в  Інтернет- форумах і чатах: словесна війна, яка не має жодного стосунку до початкової теми.


Флуд

Флуд (від англ. flood /flʌd/ – «повінь», «потоп») – марнослів’я, повідомлення в інтернет-форумах  і  чатах, яке  займає (в багатьох  випадках) великі об’єми і не несе будь-якої нової чи корисної інформації. Крім того, на форумах флудом називають будь-яке повідомлення, яке не стосується теми форуму (офтопік).ФОБ (ФОБ)

зазначена міжнародним контрактом умова поставки товарів, за якою продавець товару (постачальник) зобов’язується своїм коштом поставити товар на борт судна і сплатити всі інші витрати (митні й страхові збори, відвантажувальні витрати). А покупець своїм коштом має зарахувати судно, забезпечити вивантаження товару і перевезення до місця наступного зберігання і продажу.

Фолксономія

Фолксономія - організація мережі, заснована на використанні тегів для категоризації контенту. На контрасті зі звичайною класифікацією, відомої як Таксономія - редактори та комп’ютери відповідають за категоризацію контенту.Фонд (фонд)

1. Запаси, ресурси, нагромадження, капітал. 2. Кошти чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. 3. Організація чи установа, що розпоряджається грошовими чи матеріальними цінностями.

Фонд державного майна (фонд государственного имущества)

орган управління, створений державою, функції якого полягають у забезпеченні розробки й реалізації програми перетворення державних підприємств в акціонерні товариства й підприємства, заснованих на інших формах власності.

Фондові операції (фондовые операции)

операції з цінними паперами (облігаціями та акціями)


Сторінка: (Назад)   1  ...  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  (Далі)
  Все