Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  56  (Далі)
  Все

А

Алгоритмізація процесу навчання

Алгоритмізація процесу навчання – один із напрямів педагогічних досліджень, який акцентує на використанні студентами і викладачами структурованих алгоритмів (лат. algorithmus – сукупність дій для розв’язання задачі) розв’язання завдань.Алгоритмічне навчання

Алгоритмічне навчання – навчання, побудоване на освоєнні алгоритмів професійних умінь.Алеба

(алеба) – відмова від акцепту.


Аллонж

(аллонж) – додатковий лист, який прикріпляється до векселя і на якому робиться передатний гарантійний запис, якщо на зворотній стороні векселя він не вміщується. Перший передатний запис на А. виконується впоперек (починається на векселі, а закінчується на А.) На А. також може бути зроблений аваль.


Альпарі

(альпари) – відповідність біржового курсу валюти, цінних паперів, переказних векселів їхній номінальній вартості (паритету).


Альтернатива

(альтернатива) – наявність вибору між двома чи кількома різними можливостями (варіантами), які можуть заперечувати чи виключати одна одну.


Альтернативні (франц. alternative, від лат. alter – один із двох) школи –

Альтернативні (франц. alternative, від лат. alter – один із двох) школи – «вільні школи», які виникли наприкінці 60-х років XX ст. у країнах Західної Європи і  США як протиставлення авторитарним рухам. Вони  забезпечують альтернативну за змістом, формами і методами роботи з учнями освіту. Існують як «відкриті школи» (без поділу на традиційні класи), «школи без стін» (орієнтація на широке використання місцевої громади), «магнітні школи» (навчальні центри для поглибленого вивчення конкретної галузі знань) та ін.


Альтернативна вартість

(альтернативная стоимость) – теоретичний показник, який показує, на скільки одиниць треба зменшити виробництво одного товару, щоб за рахунок вилучених факторів виробити одиницю іншого альтернативного товару.


Альтернативна оцінка

(альтернативная оценка) – заключна стадія прийняття рішень: процес оцінки альтернативних товарів (послуг) і прийняття рішень споживача про надання переваги певному різновиду товарів (послузі), певній марці, фірмі.


Альтернативна ціна

(альтернативная цена) – робочий час, необхідний для виробництва одиниці одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару.


Альянс маркетинговий

(альянс маркетинговый) – форма стратегічного партнерства з метою створення міцного багатостороннього союзу, в якому кожна сторона сприяє зміцненню сильних сторін учасників альянсу. Можу здійснюватись у таких формах: альянс на базі товарів чи послуг; спільні заходи щодо просування товарів на ринки; матеріально-технічний союз; ціновий альянс.


Амальгамація

(амальгамация) – злиття двох або декількох банків, які раніше були самостійними, в процесі конкурентної боротьби. Розрізняють два види А.: 1. Поглинання одним великим банком іншого, який при цьому втрачає самостійність 2. Утворення нового банку шляхом злиття банків, які втрачають при цьому самостійність і передають активи новому банку. Новоутворений банк одержує і нову назву, яка часто поєднує назву банків, що злились.


Амортизаційний період

(амортизационный период) – економічно доцільний термін експлуатації основних фондів, який визначається залежно від їх видів і груп з урахуванням морального зношення, умов експлуатації та інших факторів.


Амортизаційний фонд

(амортизационный фонд) – цільовий фонд накопичення фінансових коштів, який утворюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), котрі в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживчої вартості.


Амортизація

(амортизация) – об'єктивний процес поступового перенесення вартості засобів праці (по мірі їх зносу) на вироблені з їх допомогою продукцію або послуги. Шляхом проведення амортизаційних відрахувань, що включаються в витрати на виробництво і послуги, формується амор­тизаційний фонд, який використовується для відтворення основних фондів. Нарахування амортизаційних сум має постійний і безперервний характер, а їх використання на відтворення основних фондів відбувається після закінчення нормативних строків використання фондів. Амортизаційний фонд формується під впливом багатьох факторів: рівня норм амортизації, вартісної оцінки основних фондів, їх складу, структури, галузевої структури народного господарства.


Анімація

Анімація – це процес переміщення об’єктів на екрані.Аналіз

(анализ) – взаємопов’язані і взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності.


Аналіз бізнес-портфелю

(анализ бизнес-портфеля) – метод, за допомогою якого керівництво виявляє і оцінює різноманітні напрямки діяльності, що визначають профіль компанії (фірми).


Аналіз беззбитковості

(анализ безубыточности) – здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необхідної для продажу, чи обсягу реалізації послуг, аби окупити всі витрати.


Аналіз господарської діяльності

(анализ хозяйственной деятельности) – комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації та оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених бізнес-планом показників. Найважливішими для аналізу господарської діяльності є статті активу балансу – основний капітал і оборотні активи (готівка, матеріально-виробничі запаси, дебіторська заборгованість – короткострокова і довгострокова).


Аналіз діяльності підприємства

(анализ деятельности предприятия) – проводиться власними економічно-фінансовими структурними підрозділами організацій, підприємств, фірм або з зазначенням консалтингових організацій, аудиторських фірм з метою оцінки фінансового стану, результатів господарської діяльності за певний період (звітний рік, півріччя, квартал). Здійснюється шляхом вивчення даних оперативної статистики за поточний рік чи порівняння з минулим роком з використанням господарсько-фінансових показників для порівняльного аналізу та оцінки кінцевих результатів діяльності підприємства: виробничої, комерційної, торговельної, фінансової тощо. Аналізу підлягають: бухгалтерський баланс, фінансові документи, звіти окремих підрозділів, дані про надходження та використання основних фондів і оборотних коштів, про формування та витрати безготівкових і готівкових сум, відрахування у бюджет, сплату податків, зборів. Виявляються причини негативних показників діяльності або недоліків конкретних структур, комерційно-господарських підрозділів. Оцінюються також можливі наслідки діяльності підприємства в існуючому режимі. На підставі результатів аналізу можуть складатися одно або багатоваріантні прогнози розвитку підприємства (фірми), зміцнення його позицій на ринку.


Аналіз даних

Аналіз даних – дослідження даних у реальній або проектованій системі.Аналіз мікроекономічний

(анализ микроэкономический) – аналіз результатів фінансово-економічної діяльності організацій, фірм, компаній, що належать до основних галузей промисловості, АПК як складових частин усього народногосподарського комплексу – макроекономіки.


Аналіз макроекономічний

(анализ макроэкономический) – аналіз узагальнених економічних показників основних галузей народного господарства, соціальної інфраструктури, що становлять основу економічного розвитку країни, фундамент її матеріально-технічної бази. На основі макроекономічного аналізу будується поточна й перспективна економічна політика держави.


Аналіз рішень

Аналіз рішень – зведення складних проблем до більш простих з керованими компонентами задач. Забезпечує методологію структуризації ситуацій, пов’язаних з прийняттям рішень.Аналіз ринку

(анализ рынка) – комплекс дій, спрямований на глибоке вивчення всієї багатогранності факторів, умов, ситуацій, які впливають на стан і розвиток ринку, на зміни його обсягів, структури, масштабів. У ході аналізу виявляють обсяги, структуру, широту і якість попиту, пропозиції за певний час та тенденції розвитку ринку, визначають  ступінь збалансованості попиту та пропозиції, встановлюють відхилення між цими найважливішими категоріями ринку.


Аналітичний бібліографічний опис

Аналітичний бібліографічний опис – опис складової частини видання (глави, статті, реферату, рецензії та т. ін.).Аналітичний облік

(аналитический учет) – детальне відображення в натуральних і грошових показниках господарських операцій, наявність основних фондів та обігових коштів і джерел їх формування на аналітичних (бухгалтерських) розрахунках. Аналітичний облік коштів здійснюється в грошовому виразі, а засобів виробництва – в натуральному і грошовому вираженнях для забезпечення контролю за виробничим процесом та станом розрахунків для збереження майна тощо.


Андрогогіка

Андрогогіка (педагогіка дорослих) – галузь наукового знання в системі педагогічних наук, яка займається теорією і практикою освіти дорослих протягом усього життя.Аннуїтети

(аннуитеты) – різновид державної довгострокової позички, за якою кредитор отримує щорічний прибуток (ренту), що встановлюється з урахуванням сплати боргу разом із відсотками. А. поділяються на строкові і довічні. За строковим А. право кредитора обмежується визначеною кількістю років та може передаватися іншим особам. За довічним А. закінчення сплати ренти пов'язане зі смертю власника.


Анонімне акціонерне товариство

(анонимное акционерное общество) – акціонерне товариство з акціями на пред’явника.


Анонімний рахунок

(анонимный счет) – банківський рахунок, який дає право виконувати будь-які операції на рахунку, розпорядитися коштами його без встановлення банком особистості вимагача. Найбільшого поширення набув номерний рахунок, коли його уповноважена особа ідентифікується за допомогою номера, що вказаний у документі, виданому банком клієнту, про факт укладення договору номерного рахунку.


Антиінноваційні (грец. anti – проти і англ. innovate – запроваджувати нововведення) бар’єри

Антиінноваційні (грец. anti – проти і англ. innovate – запроваджувати нововведення) бар’єри – зовнішні або внутрішні перешкоди, які заважають здійсненню інноваційної діяльності.Антидемпінгова практика

(антидемпинговая практика) – порушення монополіями норм конкурентної боротьби шляхом завоювання домінуючого положення на ринку, яке дозволяє обмежити доступ на нього іншим виробникам, диктувати ціни та інші умови комерційної діяльності.


Антидемпінгове мито

(антидемпинговая политика) – різновид мита, що забезпечує захист внутрішнього ринку від ввозу товарів за демпінговими цінами. Береться з імпортних товарів, що реалізуються за низькими цінами або ввозяться з країн, які субсидують експорт.


Антидемпінгове розслідування

(антидемпинговое расследование) – розслідування, що проводиться урядами країн-імпортерів з метою виявлення субсидування імпортних товарів державою-експортером для поставки їх на зовнішній ринок за демпінговими цінами. За результатами розслідувань застосовуються антидемпінгові та компенсаційно-митні розслідування.


Антимонопольний комітет

(антимонопольный комитет) – державний орган, підпорядкований ВР України. Його основними завданнями є здійснення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, реалізація заходів щодо захисту прав та інтересів підприємців і споживачів від його порушень.


Антреприза

(антреприза) – ризиковане підприємство, підряд, ризикована підтримка якоїсь підприємницької діяльності.


Антрополого-гуманістичний

Антрополого-гуманістичний (грец. anthropos – людина і logos – слово, вчення; лат. humanus – людський, людяний) принцип у педагогіці – організація навчально-виховного процесу відповідно до законів розвитку дитячого організму і становлення особистості.Апарат управління

(аппарат управления) – окремі органи, структурні підрозділи організацій, установ, підприємств різних форм власності, що виконують функції управління у масштабах держави, регіонів, галузей, організацій, фірм.


Апеляція

(апелляция) – офіційне звернення до вищої інстанції з метою оскарження будь-якої постанови (рішення суду) чи з прохання переглянути справу.


Апорт

(апорт) – майно, яке надходить акціонерному товариству у вигляді оплати за акції. Може бути представлений у вигляді товарів, будівель, які оцінюються і прирівнюються до визначеної суми грошового капіталу, внеску.


Арбітр

(арбитр) – 1. Службова особа, яка розв’язує майнові спори (претензії) між суб’єктами підприємницької діяльності, установами, організаціями. 2. Суддя – член арбітражного суду. 3. Посередник, визначений (обраний) договірними сторонами для розв’язання майнових спорів (претензій). 4. Суддя на спортивних змаганнях.


Арбітраж

(арбитраж) – спосіб вирішення спірних питань, що виникають між юридичними особами в процесі їх господарської діяльності через арбітрів. Останні вибираються самими юридичними особами, або призначаються згідно з законом.


Арбітражні угоди

(арбитражные соглашения) – 1. Укладені на біржових торгах торгівельні двосторонні угоди, спрямовані на досягнення прибутків за рахунок різниці в цінах на біржах, завдяки різниці в цінах у різні строки поставки товарів. 2. Обмінні операції з різними акціями з метою отримання прибутку за рахунок різниці в цінах.


Арбітражна комісія

(арбитражная комиссия) – створена біржовим комітетом правнича комісія, що розв’язує майнові спори між юридичними особами  (сторонами), які уклали на біржі чи ярмарках угоди.


Арбітражний суд

(арбитражный суд) – державний, офіційний, третейський суд, створений для розв’язання майнових спорів між юридичними особами різних форм власності.


Аргумент

(аргумент) – 1. Підстава, доказ, які обґрунтовують, підтверджують що-небудь. 2. У підприємницькій діяльності: елемент рекламного звернення, що сприяє формуванню позитивного ставлення до окремих товарів чи послуг.


Арешт майна

(арест имущества) – накладання заборони на право розпоряджатися майном з метою його збереження до визначення подальшої долі цього майна.


Арешт на вклад

(арест на вклад) – призупинення банком операцій з видачі грошей з рахунку вкладника. Накладається тільки за постановою суду, а також у передбачених законом випадках розгляду справ про конфіскацію майна. Знімається за рішенням тих самих органів, які його накладали.


Артикул

(артикул) – узагальнений показник, що характеризує основні функціональні та якісні показники товару: шифр, тип, об’єм, призначення.


Архів1

Архів1 – організація або її структурний підрозділ, що здійснює прийом і зберігання документів з метою використання ретроспективної інформації.Архів2

Архів2 – файл, що містить в собі інформацію з одного або декількох, іноді стислих (без втрат), інших файлів. Архів є результатом роботи програми- архіватора.Архіватор

Архіватор – це програма, що здійснює упакування одного і більш файлів в архів або серію архівів, для зручності перенесення або збереження, а також розпаковування архівів. Більшість архіваторів використовують стиснення без втрат   для   зменшення   розміру   архіву.   Найпростіші   архіватори   просто послідовно поєднують вміст файлів в архів. Стиснення даних, як правило, відбувається значно повільніше, ніж зворотна операція. Характеристики архіваторів: 1) за ступенем стиснення; 2) за швидкістю стиснення. Характеристики архіваторів зворотньо залежні величини. Тобто, чим більша швидкість стиснення, тим менша ступінь стиснення, і навпаки. Знаходження для будь-якого вхідного файлу програми найменш можливого розміру є алгоритмічно нерозв’язною задачею, тому “ідеальний” архіватор неможливий.


Архівна копія фонограми

Архівна копія фонограми – запис на відповідному носії комплексу звукозапису, що має статус оригіналу та призначений для довготривалого зберігання в архіві.Архітектура

Архітектура – концепція, що визначає модель, структуру, виконувані функції і взаємозв’язок компонентів складного об’єкта. Архітектура мережі визначає її основні елементи, характер і топологію взаємодії цих елементів. Архітектура інформаційної системи характеризує її загальну логічну організацію, програмно-апаратне забезпечення, описує методи кодування і визначає інтерфейс взаємодії користувача з системою.Архітектура інформаційного комплексу

Архітектура   інформаційного   комплексу   –   умовно   структурована модель, яка визначає функції і взаємозв’язок віртуальної (портал) і реальної (соціально-економічна система) частин комплексу. Має наступні блоки: сервер – портал (вкл.сервіси),  галузь (вкл. виробництво, інфраструктуру, споживачів), економіка і соціум в цілому.Асигновка

(ассигновка) – документ, на підставі якого проводиться одержання і видача кредитів, позичок позичальникам – юридичним або фізичним особам.


Асигнування

(ассигнование) – 1. Виділити певну суму грошей для цільового призначення. 2. Переносно-спонсорувати, надавати грошову підтримку.


Асинхронні консультації

Асинхронні консультації – консультації студентів, що проводяться професорсько-викладацьким  складом  за  допомогою  телекомунікаційних каналів зв’язку в асинхронному (off-line, відкладеному за часом) режимі.Асинхронне навчання2

Асинхронне   навчання2    –   МООС   ідеальний  приклад   асинхронного онлайн-навчання, коли всю відповідальність за проходження курсу бере на себе користувач, а викладач у більшості випадків залишається за кадром. Ще приклади асинхронного навчання – подкасти. Курси в онлайн-університеті iTunes U – типовий і популярний приклад асинхронних освітніх сервісів.
Асинхронне навчання1

Асинхронне навчання1 – це навчання, в якому контакт між викладачем і учнями здійснюється із затримкою в часі. Прикладами є електронна пошта, дискусійний онлайн-форум, блоги, подкасти тощо.Асорті

(ассорти) – набір однорідних предметів різних сортів.


Асортимент

(ассортимент) – склад, набір різних видів товарів, призначених для продажу. Застосовується здебільшого для товарів народного вжитку. Виробничо-технічна продукція і надання послуг визначається терміном “номенклатура”.


Асоціація

(ассоциация) – добровільне об’єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збереженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів. У господарській практиці в асоціації об’єднуються виробничі, торговельні чи інші підприємницькі структури.


Аспірант

Аспірант – особа, що має вищу професійну освіту і продовжує своє подальше навчання в аспірантурі з метою підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.Атака

(атака) – в економіці – активна цінова політика фірм, компаній, спрямована на здобуття пріоритетних позицій на товарних або регіональних ринках.


Атака тисячників

Атака тисячників – швидке створення зловмисниками 1000 тем у групі на форумі, які витісняють основні теми форуму, після чого автоматично видаляються.Атестація

(аттестация) – 1. Визначення рівня професійної кваліфікації кадрів, оцінка їхніх ділових якостей, здібностей, професіоналізму. 2. Визначення технічних характеристик, споживчих якостей товарів народного споживання та продукції виробничого призначення.


Атестація вищого навчального закладу

Атестація вищого навчального закладу – встановлення відповідності змісту, рівня і якості підготовки випускників вищого навчального закладу вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти за напрямами підготовки (спеціальностями).Атестація кадрів

(аттестация кадров) – процедура перевірки та оцінки можливостей фізичної особи виконувати роботи з відповідних спеціалізацій.


Атестація продукції

(аттестация продукции) – система організаційних, науково-технічних та економічних заходів, спрямованих на всебічну оцінку технічного рівня і якості продукції. Застосовується як адміністративний захід в умовах відсутності ринкового механізму контролю.


Атестація2

Атестація – визначення рівня знань учня, кваліфікації працівника, якості продукції, робочих місць та ін.Атомістична економіка

(атомистическая экономика) – економіка, що характеризується високим ступенем конкуренції, яка створюється великою кількістю дрібних незалежних виробництв в усіх галузях. Вони пристосовують випуск своєї продукції до ринкової ціни, яка утримується на відносно сталому рівні.


Аудіо

Аудіо – звукові навчальні засоби. Інтерактивні технології дистанційного навчання включають такі навчальні засоби: телефон, аудіоконференцію, короткохвильове радіо. Пасивні (односторонні) звукові навчальні засоби включають аудіокасети і радіо.Аудіографічна конференція

Аудіографічна    конференція –    поєднує    технології    для    голосової комунікації з передачею малюнків, графічних зображень тощо. Аудіографічні зовнішні пристрої забезпечують візуальний компонент і включають електронну дошку, відеотехнологію фотознімків і персональний комп’ютер.Аудіозапис

Аудіозапис (аудіоролик, аудіофайл, аудіо) – завершений звуковий епізод, окремий звуковий твір, створений за допомогою мікрофона: музика, мова, сигнали від музичних інструментів та інші звуки, які оброблені та перетворені звуковою картою.


Аудіоконференція

Аудіоконференція – електронна конференція, в якій учасники, що перебувають у різних місцях, використовують телефони або спеціальне устаткування для аудіоконференций, з метою спілкування в реальному часі. Кількість учасників може бути від трьох до ста та більше.Аудіоконференція2

Аудіоконференція – технологія, яка використовує систему громадського телефонного  зв’язку  для  з’єднання  людей  у  двох  або  більше  місцях.  Для великих  груп  людей  використовуються  додаткові  пристрої  для  зменшення шуму та інтерференції.Аудіокурс

Аудіокурс – навчальний курс на аудіоносієві, призначений для мовного чи   іншого   тренінгу   за   допомогою   магнітофона   або   іншого   пристрою відтворення звуку.Аудіолекції

Аудіолекції – навчальна лекція на аудіоносієві, прослуховування якої супроводжується одночасним вивченням текстових і графічних матеріалів.Аудит

(аудит) – аналіз (ревізія) господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи, що проводиться спеціалізованими незалежними службами з метою оцінки їх фінансового стану, встановлення правильності ведення бухгалтерського обліку, виявлення недоліків, резервів господарювання, а також розробки рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності.


Аудитор

(аудитор) – особа, що перевіряє стан фінансово-господарської діяльності акціонерних компаній, комерційних банків та інших суб'єктів ринкової економіки на основі угоди, що укладається з нею. А. купує спеціальний дозвіл (повноваження) у державних установ, що стежать за діяльністю – відповідних акціонерних товариств, банків тощо. Головне завдання А. – давати інформацію про фінансовий стан суб'єктів ринковою економіки, що контролюються, яка у визначеному законом порядку друкується в річному звіті про діяльність даного акціонерного товариства разом з його офіційним балансом, прибутками і витратами. А. можуть також надавати послуги стороннім організаціям та особам.


Аудиторія

Аудиторія – кількість студентів, які беруть активну участь у програмі.Аудиторія сайту

Аудиторія сайту – загальна назва відвідувачів сайту, групи. Обсяг аудиторії є характеристикою успіху Інтернет-проекту.Аудиторні заняття

Аудиторні заняття – заняття з учнями, що проводяться педагогічним працівником безпосередньо  або  опосередковано  через телекомунікації  або в записі.Аудиторські організації

(аудиторские организации) – фірми, що виконують контрольні, консультативні та інші функції на основі угод з різними юридичними та фізичними особами.


Аудиторські служби, фірми

(аудиторские службы, фирмы) – спеціальні підрозділи великих фірм, спеціалізовані установи, контори, фірми, що виконують консультативні, облікові, аналітичні, контрольні та інші функції за дорученням органів державної влади, здебільшого – на підставі угод з юридичними або фізичними особами.


Аудиторський звіт

(аудиторский отчет) – висновок аудитора про стан бухгалтерської роботи підприємства та його фінансове становище, що публікується у встановленому порядку в річному звіті про діяльність даної компанії разом з її офіційним балансом і розрахунком прибутків та збитків.


Аукціон

(аукцион) – спосіб публічного продажу товарів в попередньо обумовлений час і в певному місці. Торг ведеться на конкурсній основі і у відповідності з аукціонними правилами, що регламентують доставку товарів на А., продаж їх, оформлення придбаних товарів. Аукціонний торг із підвищенням цін може здійснюватись у гласний або негласний спосіб. А. можуть бути і примусовими, які організують судові органи або органи влади з метою продажу майна неплатоспроможних боржників, продажу безхазяйного майна.


Аукціон подвійний

(аукцион двойной) – організаційна форма ведення аукціону, коли конкурують між собою і продавці, і покупці відповідно до змін кон’юнктури, пропорцій попиту і пропозицій, або коли кількість продавців збігається з кількістю покупців.


Аутентифікація1

Аутентифікація1  – встановлення автентичності інформації виключно на основі внутрішньої структури самої інформації, незалежно від її джерела.Аутентифікація2

Аутентифікація2 – процедура встановлення відповідності параметрів, що характеризують користувача, процес або дані, заданим критеріям. Аутентифікація, як правило, застосовується програмами, даними для перевірки права доступу користувача до тих чи інших ресурсів.Аутрейд

(ауттрейд) – незавершена торговельна угода, яка не відбулась через суб’єктивні причини – відсутність згоди сторін або одної сторони з невідомих причин, технічних помилок.


Аутсайдери

(аутсайдеры) – 1. Підприємства, які не входять до монопольних об’єднань своєї галузі діяльності і ведуть з ними конкурентну боротьбу. 2. Біржові ділки – непрофесіонали, які мають право бути присутніми на торгах бірж, але з обмеженими правами.


Афіліація

(аффилиация) – приєднання невеликих підприємств до великої материнської компанії на правах філії, відділення.


Афілірована компанія

(аффилированная компания) – дочірня компанія, яка є у підпорядкуванні материнської компанії.


Б

Бібліографічна інформація

Бібліографічна інформація – відомості про документи, необхідні для їх ідентифікації та розвідки.
Бібліографічне посилання

Бібліографічне посилання – сукупність бібліографічних відомостей, що цитуються,   розглядаються   або   згадуються   в   тексті   документа,   іншого документа (його складової частини або групи документів), необхідних і достатніх для його загальної характеристики, ідентифікації та пошуку.Бібліографічний запис

Бібліографічний запис – бібліографічне повідомлення, зафіксоване в документальній формі. Складається з бібліографічного опису, який у міру потреби  доповнюється  заголовком,  анотацією  або  рефератом, класифікаційними індексами, предметними рубриками, шифрами зберігання документа та іншими елементами.
Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  56  (Далі)
  Все