Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  (Далі)
  Все

І

Ієрархія (иерархия)

поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих за посадою або чином осіб вищим.

ІІТО

ІІТО – інститут ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті.Ігнор

Ігнор – відмова від прийняття особистих повідомлень. Заборона спілкування з відвідувачами форуму. Зазвичай застосовується до грубих або настирливих користувачів і співрозмовників, до тих, з ким користувачі більше не бажають вступати в контакт.Ігрове навчання (едьютейнмент)

Ігрове навчання (едьютейнмент) – навчання з використанням ігор (не тільки  комп’ютерних, будь-яких  –  рольових, ділових,  рухливих,  настільних. Активне навчання багато в чому будується на ігровому.Ідеал (идеал)

1. Досконалість. 2. Доскональний зв’язок між чим-небудь. 3. Найвища кінцева мета прагнення, дій.

Ідеальний (идеальный)

1. Той, що стосується ідеї, діяльності мислення. 2. Уявний не існуючий реально. 3. Досконалий, взірцевий, той, що відповідає ідеалу.

Ідентифікація (идентификация)

1. Ототожнення, прирівнення, уподобання. 2. Встановлений на основі визначених ознак тотожності різних об’єктів.

Ідентифікація користувача

Ідентифікація користувача – упізнання користувачів (за логіном і паролем) для визначення його повноважень – права на доступ до даних і вибір режиму їх використання.Ідентификатор

Ідентификатор – унікальне поєднання імені та пароля користувача для забезпечення процесу його ідентифікації для входу до інформаційної системи або Інтернету


Ідеологія Інтернет

Ідеологія Інтернет – умовний термін, що позначає систему специфічних ідей, закладених в основу мережевого інформаційного простору і дають цілісну картину трактування його стану. Включає в себе: високий рівень невпорядкованості; здатність до саморозвитку і самоорганізації; дискретність; децентралізацію.Ідея (идея)

1. Найвища форма пізнання й мислення, яка не тільки відображає об’єкт, а й спрямована на його перетворення. 2. Думка, загальне поняття про предмет чи явище. 3. Головна думка художнього, наукового, економічного або політичного твору.

Ідея товару (идея товара)

загальне бачення можливого товару, який фірма могла б, на її думку, запропонувати на ринку.

Ізоляція (изоляция)

1.Роз’єднання, відособлення. 2.Заборона спілкування, відокремлення чогось від навколишнього середовища.

ІКТ

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології.Ілюзія (иллюзия)

1.Оманливе, хибне сприйняття людиною дійсності. 2.Нездійсненна мрія, необгрунтована надія.

Імідж (имидж)

формування і підтримання сталого позитивного враження про товар, послуги, підприємство, яке виготовляє або реалізує товар. Створення сприятливого образу товару, послуги, підприємства

Іміджборд (англ. imageboard)

Іміджборд (англ.   imageboard)   –   різновид   веб-форуму   з   можливістю додавання до повідомлень графічних файлів.Імітаційна модель (имитационная модель)

числова економіко-математична модель досліджуваної системи, призначена для використання у процесі машинної імітації.

Імітаційна програма

Імітаційна програма – програма, яка дає змогу моделювати не тільки нерухомий світ, але й середовище, в якому рухаються об’єкти вивчення.Імітація (имитация)

1.Наслідування та підроблення. 2.Створення образу, моделі економічного об’єкта або процесу, його штучне відтворення з метою дослідження, навчання, прогнозування.

Іммобілізація (иммобилизация)

1.Перетворення рухомого майна в нерухоме. 2.Іммобілізація оборотних коштів

Іммобілізація оборотних коштів (иммобилизация оборотных средств)

вилучення оборотних коштів із обороту підприємства на витрати, непередбачені планом, або на такі витрати, які не мають встановлених джерел покриття. І.о.к. погіршує платоспроможність та кредитоспроможність підприємств.

Імпічмент (импичмент)

процедура обвинувачення вищих осіб. Застосовується найчастіше у разі звинувачення у зраді, хабарництві, інших тяжких злочинах.

Імперативний (лат. imperativus – наказовий, владний) характер взаємин у педагогічній системі

Імперативний (лат. imperativus – наказовий, владний) характер взаємин у педагогічній системі – характер взаємин між вихователем і вихованцями за моделлю суб’єкт-об’єктної взаємодії, що передбачає точне і беззаперечне виконання  дитиною  всіх  вимог  дорослого,  сліпе  підкорення  формальним нормам і правилам поведінки.Імпонувати (импонировать)

викликати повагу, подобатися, справляти гарне враження.

Імпорт (импорт)

ввезення у країну куплених за кордоном іноземних товарів, технологій, капіталів, послуг.

Імпорт видимий (импорт видимый)

фактичне завезення у країну іноземних товарів і продаж їх на її території.

Імпорт невидимий (импорт невидимый)

послуги, що оплачені в іноземній валюті.

Імпорт побічний (импорт косвенный)

імпорт комплектуючих виробів або напівфабрикатів, що застосовують при використанні імпортованих машин і обладнання.

Імпортер (импортер)

юридична або фізична особа, що ввозить товари з-за кордону.

Імпортна вартість товару (импортная стоимость товара)

вартість імпортного товару в цінах, що вказують в інвойсі іноземного постачальника і передбачають витрати за доставку товару до кордону та інші накладні витрати.

Імпортна квота (импортная квота)

1.Нетарифне кількісне обмеження завезення певних видів товарів у країну, що встановлюється урядом з метою захисту внутрішнього ринку. 2.Показник, що характеризує обсяг імпорту певного товару, встановленого відповідно до потреби в ньому та обсягів власного виробництва.

Імпортне мито (импортная пошлина)

платежі, що отримуються за ввезення в країну імпортних товарів під час перетину кордону.

Імпринтер

Імпринтер – механічний пристрій, за допомогою якого держатель платіжної картки має змогу платити за товари, послуги або отримати готівку в касах уповноважених банків. В результаті проведеної операції, держатель картки обов'язкового отримує сліп (торгівельну або банківську квитанцію).


Імунітет (иммунитет)

виключне право не підлягати деяким загальним законам, що надається особам, які посідають особливе становище в державі.

ІМХО

ІМХО – запозичений з англійської мови вираз: in my humble opiniоn – на мою скромну думку. Українською: «я думаю», «я вважаю», «мені здається».Ініціатива (инициатива)

1. Почин: активна, провідна роль у будь-яких діях, заповзятливість. 2. Підприємливість, здатність до самостійних активних дій.

Інаудит (инаудит)

акціонерна компанія з консультування вітчизняних та іноземних партнерів спільних підприємств, учасників сумісної підприємницької діяльності.

Інвентаризація (инвентаризация)

облік і перевірка наявності матеріальних ресурсів, цінностей, розрахунково-грошових документів і коштів та контроль за правильністю їх використання.

Інвестиції (инвестиции)

довгострокові вкладення капіталу у власній країні або за кордоном у підприємства різних галузей, соціально-економічні програми, підприємницькі та інноваційні проекти.

Інвестиційні банки (инвестиционные банки)

різновидність спеціальних кредитних установ, мобілізуючих довгостроковий позичковий капітал і надаючи його в розпорядження позичальникам (державі і підприємцям) через випуск та розміщення облігацій або інших видів боргових зобов'язань.

Інвестиційна діяльність (инвестиционная деятельность)

сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій. Охоплює: інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, товариствами і спілками, громадськими організаціями, іншими юридичними особами; державне інвестування, що здійснюється органами влади й управління за рахунок коштів бюджету, позабюджетних фондів; іноземне інвестування; спільне інвестування, що здійснюється вітчизняними та іноземними фізичними та юридичними особами і державами.

Інвестиційна компанія (инвестиционная компания)

компанія, що акумулює кошти приватних інвесторів шляхом емісії власних цінних паперів і вкладає їх в акції та облігації успішних підприємств своєї країни та за кордоном.

Інвестиційна політика (инвестиционная политика)

загальнодержавні принципові рішення та заходи, що визначають напрямки використання капітальних вкладень у сферах і галузях економіки з метою забезпечення ефективності та пропорційності її розвитку.

Індекс (индекс)

1. Список, покажчик, перелік чогось. 2. Числовий або літерний показник у математичних виразах. 3. Економічний і статистичний показник, що характеризує у відносному вигляді зміну економічних величин, параметрів економічних і соціальних процесів за певний період.

Індекс бідності (индекс бедности)

статистичний показник, який характеризує динаміку середньозваженої величини прожиткового мінімуму.

Індекс вартості життя (индекс стоимости жизни)

бюджетний індекс

Індекс Доу Джонса (индекс Доу Джонса)

середній показник курсів акцій групи найбільших компаній США, що публікується фірмою “Доу Джонс енд компані” з 1887 р. Являє собою арифметичне середнє щоденних котирувань певної групи компаній на момент закриття біржі. Зараз публікується кілька індексів: для промислових компаній на основі акцій 30 корпорацій; залізничних

Індекс заробітної плати (индекс заработной платы)

відносний показник динаміки середньої (середньомісячної) заробітної плати одного працівника за певний період. Розрізняють індекс номінальної і індекс реальної З.п. Індекс реальної З.п. обчислюється шляхом поділу індексу номінальної заробітної плати на індекс цін на товари народного споживання і платні послуги.

Індекс промислового виробництва (индекс промышленного производства)

показник динаміки обсягу промислового виробництва, його збільшення або зменшення. Визначається у вигляді відношення поточного обсягу виробництва у грошовому виразі до його величини у базисному періоді (році).

Індекс рівня життя (индекс уровня жизни)

індекс, який кількісно виражає відносну зміну рівня матеріального добробуту, соціальних та культурних умов життя певних груп населення. До І.р.ж. належать: бюджетний індекс; індекс вартості життя; індекси, які розраховані на основі “стандартних бюджетів” сім'ї; індекси реальних прибутків.

Індекс собівартості (индекс себестоимости)

показник, що характеризує середню оцінку спрямування та інтенсивності зміни собівартості одиниці продукції у відносній формі.

Індекс споживчих цін (индекс потребительских цен)

показник динаміки вартості споживчого кошика, який містить фіксований набір товарів і послуг масового споживання. Є основним показником рівня інфляції в країні.

Індексація сайту

Індексація   сайту   –   процес   занесення   вмісту   сайту   в   базу   даних пошукової системи для подальшого її застосування в пошуковій видачі.Індексація (индексация)

1. Один із способів захисту населення, споживачів від інфляції, який полягає в тому, що держава та інші суб’єкти, що причетні до доходів громадян, збільшують грошові доходи і заощадження громадян відповідно до росту цін на споживчі товари та послуги. 2. Проставлення індексу на певні документи, книги з метою їх класифікації і встановлення нових розмірів відсоткової ставки, яку виплачують вкладнику внаслідок зміни загального рівня цін, з метою соціально-економічного захисту населення в умовах кризової економічної ситуації.

Індексація грошових доходів населення (индексация денежных доходов населения)

встановлений законами та іншими нормативними актами країни механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація грошових доходів населення (индексация денежных доходов населения)

встановлений законами та іншими нормативними актами країни механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Індексація цін (индексация цен)

щорічне обчислення зростання цін на споживчі товари з метою виявлення певної компенсації грошових витрат населення за допомогою дотацій до заробітної плати, пенсій тощо.

Індекси акцій (индексы акций)

зведені показники, які характеризують динаміки курсів окремих акцій, що котируються на біржі, і допомагають прогнозувати зміни їх вартості.

Індекси котирування біржових курсів (индексы котировки биржевых курсов)

відносні кількісні показники, що відображають курси найважливіших цінних паперів за узагальненими розрахунками на даний момент відповідно до кон’юнктури ринку.

Індекси фондові (индексы фондовые)

показники, що характеризують зміну біржового курсу цінних паперів на певну дату.

Індивідуалізація

Індивідуалізація (франц. individualisation, від лат. individuum – неподільне) навчання – організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, яка дає змогу створити оптимальні умови для реалізації потенційних можливостей кожного.Індивідуалізація навчання

Індивідуалізація    навчання –    організація    процесу    навчання,    яка передбачає його модифікацію відповідно до потреб студента.
Індивідуальна освітня траєкторія

Індивідуальна освітня траєкторія – послідовність (блок) освітніх програм, навчальних дисциплін, а також засобів навчання і часу їх застосування в навчальному процесі, вибудувана в певній логіці відповідно індивідуальними психофізіологічними  особливостями  учня,  яка  веде  до  гарантованого одержання ним знань і вмінь, які визначаються державним освітнім стандартом.Індивідуальна трудова діяльність (индивидуальная трудовая деятельность)

суспільно корисна приватна діяльність громадян з метою отримання додаткових доходів; підприємницька діяльність окремих громадян, що здійснюється без залучення найманої праці.

Індивідуальне навчальне планування

Індивідуальне навчальне планування – визначення освітньої траекторії студентом з можливістю вибору навчальних дисциплін і складання власних графіків їх освоєння.Індивідуальний комп’ютерний тренінг

Індивідуальний  комп’ютерний  тренінг  –  індивідуальні  заняття студентів з навчальною комп’ютерною програмою.Індивідуальний освітній маршрут

Індивідуальний  освітній  маршрут  –  орієнтація  на  пошук індивідуальних моделей соціалізації, що сприяють використанню внутрішніх сутнісних сил і можливостей конкретної людини; надання дитині та її сім’ї права обирати навчальні програми й заклади з урахуванням інтересів і проблем, індивідуальності дитини.Індивідуальний підхід

Індивідуальний  підхід  –  основа гуманістичної  педагогіки.  Підхід,  що враховує особливості особистості, рівня розвитку, соціальних умов учня. Вкрай важливі принципи індивідуального навчання в корекційній педагогіці.Індивідуальний графік навчання

Індивідуальний графік навчання – план навчання студента, що розробляється на кожен семестр на основі індивідуального навчального плану.Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план – навчальний план, складений для конкретного учня на весь період навчання.Індивідуальний розвиток

Індивідуальний розвиток – процес формування індивіда.Індивідуальний стиль педагогічної діяльності

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності – цілісна система операцій, що забезпечує ефективну взаємодію вихователя з вихованцями і визначається цілями, завданнями професійної діяльності, властивостями різних рівнів індивідуальності педагога (ритмом діяльності, спілкування тощо). Структура  індивідуального  стилю  педагогічної  діяльності  охоплює мотиваційно-оцінний, змістово-когнітивний, операційно-діяльнісний компоненти.
Індикативне планування (индикативное планирование)

недирективне, пожадливе, орієнтоване планування на державному рівні з метою надання допомоги господарським суб’єктам орієнтуватися в ситуації, виходячи з бачення економічного майбутнього державними органами і залученими науковими організаціями.

Індикатор (индикатор)

орієнтований економічний показник, вимірник, що дає змогу певною мірою передбачити, в якому напрямі слід очікувати розвиток економічних процесів.

Індосамент (индоссамент)

спеціальний запис на зворотній стороні векселя про порядок його передачі. Може бути: іменним, коли вказується ім'я нового власника; бланковим, коли є лише підпис індосанта (особа, якій передається вексель або цінний папір з I.).

Індосант (индоссант)

особа, що передає свої права за векселем іншій особі, про що перша особа зазначає у передатному напису на звороті векселя.

Індосант (индоссант)

особа, що передає свої права за векселем іншій особі, про що перша особа зазначає у передатному напису на звороті векселя.

Індосат (индоссат)

особа, на користь якої передається документ за індосаментом (передатним написом).

Індосат (индоссат)

особа, на користь якої передається документ за індосаментом (передатним написом).

Індустрія Інтернету

Індустрія Інтернету – галузь матеріального та інтелектуального виробництва, яка забезпечує функціонування мережного інформаційного простору. Умовно поділяється на шість секторів: апаратура, програмне забезпечення, доступ, інформаційне наповнення (контент), послуги, консультації.Інженер (инженер)

спеціаліст з повною вищою технічною освітою.

Інженер (инженер)

спеціаліст з повною вищою технічною освітою.

Інженер знань

Інженер знань – особа, яка проектує  або  створює експертну систему, спеціаліст з інформатики, яка має досвід використання методів штучного інтелекту.Інжинірінг фінансовий (инжиниринг финансовый)

розроблення нових фінансових інструктажів та операційних схем, придатних для здійснення фінансово-кредитних операцій.

Інжинірінг фінансовий (инжиниринг финансовый)

розроблення нових фінансових інструктажів та операційних схем, придатних для здійснення фінансово-кредитних операцій.

Інжинірінгова компанія (инжиниринговая компания)

компанія, компанія що спеціалізується на наданні інжинірінгових послуг. Користується статусом формально незалежної, здатної надавати послуги одночасно у кількох галузях і залучати до виконання робіт різних постачальників обладнання, різні підрядні фірми.

Інжинірінгова компанія (инжиниринговая компания)

компанія, компанія що спеціалізується на наданні інжинірінгових послуг. Користується статусом формально незалежної, здатної надавати послуги одночасно у кількох галузях і залучати до виконання робіт різних постачальників обладнання, різні підрядні фірми.

Інжиніринг (инжиниринг)

послуги по створенню виробничих підприємств, об'єднань, об'єктів інфраструктури. Включає в себе комплекс робіт по проведенню попередніх досліджень, підготовці техніко-економічного обгрунтування, комплекту проектних документів, а також розробці рекомендацій з організації виробництва і управління, експлуатації обладнання та продажу готової продукції. Контракт на придбання інжинірингових послуг включає їх перелік, організаційні умови виконання, ціни та порядок оплати.

Інжиніринг (инжиниринг)

послуги по створенню виробничих підприємств, об'єднань, об'єктів інфраструктури. Включає в себе комплекс робіт по проведенню попередніх досліджень, підготовці техніко-економічного обгрунтування, комплекту проектних документів, а також розробці рекомендацій з організації виробництва і управління, експлуатації обладнання та продажу готової продукції. Контракт на придбання інжинірингових послуг включає їх перелік, організаційні умови виконання, ціни та порядок оплати.

Інкасатор (инкассатор)

посадова особа, уповноважена збирати грошові надходження у касах різних організацій і перевозити їх у банк, а також розвозити гроші із банків у каси великих підприємств, установ.

Інкасатор (инкассатор)

посадова особа, уповноважена збирати грошові надходження у касах різних організацій і перевозити їх у банк, а також розвозити гроші із банків у каси великих підприємств, установ.

Інкасація (инкассация)

здійснюється банками за дорученням підприємств, установ і організацій, що проводить операції з готівкою. Це збирання, транспортування готівки і цінностей, що надходять до них.

Інкасація (инкассация)

здійснюється банками за дорученням підприємств, установ і організацій, що проводить операції з готівкою. Це збирання, транспортування готівки і цінностей, що надходять до них.

Інкасо

Інкасо – розрахункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта і на підставі розрахункових документів одержує належні йому грошові суми з наступним зарахуванням цих сум на рахунки клієнта.


Інкасо (инкассо)

банківська операція, згідно з якою банк одержує гроші за дорученням клієнта і зарахування цих грошей на його банківський рахунок на підставі розрахункових документів.

Інкасо (инкассо)

банківська операція, згідно з якою банк одержує гроші за дорученням клієнта і зарахування цих грошей на його банківський рахунок на підставі розрахункових документів.

Інкасове доручення (инкассовое поручение)

документ, що відіграє роль платіжної вимоги, складається і представляється у банк підприємствами у тих випадках, коли вони мають підставу для беззаперечного утримання коштів у платника.

Інкасове доручення (инкассовое поручение)

документ, що відіграє роль платіжної вимоги, складається і представляється у банк підприємствами у тих випадках, коли вони мають підставу для беззаперечного утримання коштів у платника.

Інклюзивна освіта

Інклюзивна освіта – система навчання дітей, яка ставить перед собою благородну мету розвитку доступності освіти для всіх учнів, у тому числі і для дітей з особливими потребами. Принципи інклюзивної освіти цінні для корекційної педагогіки, створення дистанційних методів навчання, реалізації адаптивного і персоналізованого підходів. Інклюзивна освіта – це теорія реструктуризації шкіл і освітньої системи, їх переосмислення. Це наші мрії про неуніфіковану школу, яка приймає все різноманіття учнів, враховуючи можливості кожного, що дозволяє вчитися так, як зручно, а не так, як прийнято.
Сторінка:  1  2  3  4  5  (Далі)
  Все