Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Далі)
  Все

А

А-КРЕДИТ (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТ)

А-КРЕДИТ (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТ) (англ. alternative loan [ɔːlˈtəːnətɪv]; a-loan [æləʊn]) - іпотечний кредит, забезпечений первинною іпотекою, який у цілому відповідає вимогам до «першокласних» іпотечних кредитів, хоча відношення розміру кредиту до вартості предмета застави (LTV), кредитна документація, статус власника, тип нерухомого майна або якийсь інший фактор не повністю відповідають вимогам стандартного андеррайтингу. Основна причина одержання іпотечним кредитом статусу «альтернативний» – неповна документація 


АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи)

АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи) – сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності, пов’язаної зі зберіганням, передаванням і обробленням інформації.Абітурієнт

Абітурієнт – громадянин, який має середню (повну), середню професійну або вищу професійну освіту і надходить для подальшого навчання в освітню установу вищої професійної освіти


АБОЛІЦІЯ

АБОЛІЦІЯ (англ. аbolition [əˈbɒl.ɪʃ]) - (1) Скасування закону або рішення. (2) Ліквідація посади або відмова від неї. (3) Закриття кримінальної справи до винесення вироку. (4) Відстоювання честі – офіційне спростування наклепу


Абонементна плата

(абонементная плата) – внески, сплачувані за обслуговування чи користування чим-небудь.


Абонент

Абонент – пристрій, юридична особа, фізична особа, що має право на взаємодію з інформаційним об’єктом, що надає послуги: системою, мережею, комплексом.

 


Абонент

(абонент) – особа чи організація, що користується або має право користуватись абонементом.


АБОНЕНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

АБОНЕНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ (англ. subscriber of the National bank e-mail system [səbˈskraɪbə əv ðə ˈnæʃənl bæŋk iː-meɪlˈsɪstɪm]) - банківська та інша установа, організація України, підключена до системи електронної пошти Національного банку (джерело: Положення про систему електронної пошти Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України» від 17.04.2018  № 42 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 41. – Ст. 1466).


АБОНЕНТ-ІДЕНТИФІКАТОР

АБОНЕНТ-ІДЕНТИФІКАТОР (англ. subscriber ID [səbˈskraɪbə ˈɪd]) - банк України, який є абонентом системи BankID та безпосередньо виконує функції автентифікації та авторизації для користувачів, які є його клієнтами


АБОНЕНТ-НАДАВАЧ ПОСЛУГ

АБОНЕНТ-НАДАВАЧ ПОСЛУГ (англ. subscriber-services provider [səbˈskraɪbə ˈsɜːvɪsɪz prəˈvaɪdə]) - портал, суб’єкт надання адміністративних послуг або інший державний орган, який здійснює дистанційну ідентифікацію користувачів з використанням системи BankID


АБОНЕНТИ СИСТЕМИ BANKID

АБОНЕНТИ СИСТЕМИ BANKID (англ. subscribers of BankID system [səbˈskraɪbəz əv bæŋkˈɪd ˈsɪstɪm]) - банки України, портал, суб’єкти надання адміністративних послуг та інші державні органи, підключені до системи BankID


Абонентська заборгованість

(абонентская задолженность) – несвоєчасна сплата сум зобов’язань абонента за надані йому послуги. У такому разі він може бути позбавлений права надалі одержувати ці послуги, а суми несплати можуть бути стягнені з нього в примусовому порядку.


АБОНЕНТСЬКИЙ ВУЗОЛ СИСТЕМИ BANKID

АБОНЕНТСЬКИЙ ВУЗОЛ СИСТЕМИ BANKID (англ. subscriber unit of BankID system [səbˈskraɪbə ˈjuːnɪt əv bæŋkˈɪd ˈsɪstɪm]) - комплекс програмно-технічних засобів, призначений для забезпечення обміну інформацією між абонентами через систему BankID (джерело: Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про Єдину національну систему електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб BankID Національного банку України» від 30.08.2016 № 378


АБРОГАЦІЯ

АБРОГАЦІЯ (англ. abrogation [abrəˈɡeɪʃ(ə)n]) - скасування застарілих законів, рішень державної влад


АБСЕНТЕЇЗМ

АБСЕНТЕЇЗМ (англ. absenteeism [abs(ə)nˈtiːɪz(ə)m]) - зумисне ухилення від участі у виборах, зборах акціонерів з метою перешкоди прийняттю окремих рішень, вияву протест


АБСОЛЮТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

АБСОЛЮТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - у міжнародному праві — вид матеріальної відповідальності д-ви, що, на відміну від доктрини винності, може виникати навіть за відсутності вини (умислу або недбалості) суб'єкта міжнар. права. А. в. виникла в результаті н.-т. прогресу, об'єктивно пов'язаного з необхідністю відшкодування шкоди, заподіяної у процесі експлуатації джерел підвищеної небезпеки (авіація, атомна енергетика, космос тощо). Іноді ще називається об'єктив, відповідальністю. Особливістю А. в. є те, що вона існує лише як договірне зобов'язання д-ви. Тільки остання несе відповідальність за спе-циф. види своєї діяльності, пов'язані з ризиком заподіяння шкоди в умовах н.-т. прогресу. Важливою ознакою А. в. є те, що вона діє у межах правомірної діяльності д-ви. А. в. настає, коли потерпіла сторона доводить безпосеред. причинний зв'язок між дією (бездіяльністю) і заподіяною шкодою. Існує також договірне обмеження А. в., що підлягає відшкодуванню. У такому разі в договорі встановлюється максимальна сума компенсації, яка підлягає сплаті потерпілій стороні. Максим, межа сплачується не автоматично: якщо сума доведеної шкоди нижча за цей максимум, то потерпіла сторона може претендувати на отримання лише її. Претензія щодо компенсації за таку шкоду може бути пред'явлена д-вою (її фіз. чи юрид. особами), якій вона заподіяна, д-ві, чиї дії призвели до таких наслідків. Коли ж діяльність, що спричинила шкоду, стосується співробітництва держав, то за її наслідки вони несуть відповідальність солідарну. А. в. передбачена також у Конвенції про шкоду, заподіяну іноземними повітряними суднами третім особам на поверхні (1952) — внаслідок їх падіння; Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічними об'єктами (1972), та в інших актах.


Абсолютна перевага

(абсолютное преимущество) – досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності – економічної ефективності діяльності.


АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА 2

АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА (англ. absolute benefit [ˈabsəluːt ˈbɛnɪfɪt]) - досягнення підприємством, фірмою, окремою фізичною особою вищих показників результативності – економічної ефективності діяльності. Ця категорія привнесена Адамом Смітом (1723-1790), який доводив, що окремі країни в економічній діяльності повинні спеціалізуватись на тих виробництвах, де вони набувають абсолютної переваги


Абсолютна рента

(абсолютная рента) – частина додаткової вартості, одержувана землевласником внаслідок монополії приватної власності на землю; надлишок вартості над суспільною ціною виробництва с.-г. продуктів.


Абсолюція

(абсолюция) – постанова суду, за якою підсудний звільняється від покарання.


Авізо

(авизо) – письмове повідомлення клієнта, здебільшого про зміни в розрахункових операціях. До А. вноситься номер, дата та характер виконаної операції, сума і номер рахунка, платник, одержувач та ін. В залежності від способу пересилки А. діляться на поштові і телеграфні.


АВІЗО 2

АВІЗО (англ. advise [ədˈvʌɪs]) - офіційне письмове повідомлення банку про виконання ним розрахункової операції, відправлення векселя, переказ грошей тощо, яке надсилається іншому банку чи клієнту. Для цього використовують спеціальні бланки або копії грошово-розрахункових документів (платіжні доручення, рахунки, платіжні вимоги, меморіальні ордери тощо). А. застосовують у комерційній та бухгалтерській практиці. В А. вказують: номер, дату запису, характер операції, суму, найменування платника та одержувача тощо. А. використовують у взаєморозрахунках між банками як письмові підтвердження про виплату клієнтам шляхом списання з їх рахунків певних сум або про зарахування певних сум. Банки також використовують А. для повідомлення клієнтів про рух коштів на їх рахунках, відкриття акредитивів, виставлені перевідні векселі або чеки, відвантаження постачальниками товарів, переказ грошей, про залишки коштів на рахунках тощо. Залежно від характеру операції А. поділяють на дебетові та кредитові. Залежно від форми відправлення А. поділяють на поштові та електронні. До поштових А. додають документи, використані як підстава для здійснення розрахунків. При здійсненні міжнародних банківських розрахункових операцій використовують дебет-авізо – доручення зовнішньоторговельній організації за встановленою формою при розрахунках підприємств однієї країни з банками інших країн за товари та послуги в порядку інкасо з наступним акцептом. В Україні А. використовують у взаємних розрахунках між банками за допомогою міжфілійних оборотів 


АВІЗУВАННЯ

АВІЗУВАННЯ (англ. advising [ədˈvaɪzɪŋ]) - офіційне повідомлення про відкриття, зміну, анулювання акредитива, або здійснення трансферу акредитива, надіслане банком в електронній або паперовій формі (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за  акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38


АВІЗУЮЧИЙ БАНК

АВІЗУЮЧИЙ БАНК (англ. advising bank [ədˈvaɪzɪŋ bæŋk]) - банк, який авізує гарантію та надає письмове повідомлення щодо наданої гарантії бенефіціару або банку-гаранту, або іншому банку (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» від 15.12.2004 № 639 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за № 41/10321 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 78. – Ст. 156); - банк, який на прохання банку-емітента або іншого банку здійснює авізування бенефі-
ціару або доручає іншому авізуючому банку здійснити авізування бенефіціару або іншому авізуючому банку (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами» від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 11.04.2018 № 38), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2003 р. за № 1213/8534 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2831).


АВІСТА

АВІСТА (англ. promissory note [ˈprɔmɪsərɪ nəʊt]) - банківський термін, що має два близьких значення: 1. Вексель на пред’явника, виданий без зазначення строку платежу (сплати). Він може бути оплачений відразу після пред’явлення. 2. Напис на векселі чи на будь-якому іншому цінному папері, що засвідчує можливість одержання грошей у будь-який час після пред’явлення зазначеного документа або після завершення визначеного у векселі строку. Напис А. може бути на чеках та на поштових переказах (джерело: Економічна енциклопедія [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/38/39/1/0/); - (1) Вексель або документ грошових розрахунків на пред’явника. (2) Напис на векселі чи іншому документі, який свідчить, що оплата цього документа аболіція авіста повинна здійснюватись за його пред’явленнямСторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (Далі)
  Все