Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Г

Гібридна хмара

Гібридна хмара – це хмарна інфраструктура, що складається з двох або більше різних хмарних інфраструктур (приватних, громадських або публічних), які залишаються унікальними сутностями, але з’єднанні між собою стандартизованими або приватними технологіями, що уможливлюють переносимість   даних   та   прикладних   програм   (наприклад,   використання ресурсів публічної хмари для балансування навантаження між хмарами).Гіпер (гипер)

префікс, що означає підвищення, надмірність.

Гіперінфляція (гиперинфляция)

остання стадія розвитку інфляційного процесу, на якій темпи знецінення грошової одиниці перевищують 40-50 відсотків на рік. На цій стадії гроші втрачають здатність виконувати свої функції, падає їх роль в економіці, господарські зв'язки набувають бартерної форми, посилюються стихійні процеси в економіці. Причинами Г. можуть бути війна, політичні катаклізми в країні, господарська розруха в зв'язку з помилковою економічною політикою уряду та інші.

Гіперзв’язок

Гіперзв’язок – елемент (текстовий, графічний тощо), вибір якого дозволить перейти до іншого об’єкта (файла, фрагмента файла, веб-сторінки, деяких сервісів Інтернету тощо).Гіпермаркет (гипермаркет)

неспеціалізований з багато профільним асортиментним набором товарів та з великими торговельними площами магазин з методом торгівлі за принципом самообслуговування з наданням значної кількості торговельних і додаткових послуг.

Гіперпосилання, посилання4

Гіперпосилання, посилання4  (Link) – рядок у HTML-документі, який вказує на будь-який інший файл, який може бути розташований в Інтернеті, і містить повний шлях (URL) до цього файлу.


Гіперпосилання1

Гіперпосилання1  – графічне зображення або текст на сайті або в листі електронної пошти, натиснувши на які мишею можна завантажити (іншу) веб- сторінку.Гіперпосилання2

Гіперпосилання2 –  зв’язок  між  окремими  компонентами  інформації. Застосовується  для посилань, зроблених  усередині одного об’єкта на інший об’єкт. Гіперпосилання, як правило, робиться з об’єкта розміщеного на HTML- сторінці, на інший об’єкт, що може знаходитися на довільному FTP або WWW- сервері.Гіперпосилання3

Гіперпосилання3    –   виділений   об’єкт   (текст   або   зображення)   веб- сторінки, що встановлює зв’язок з іншим об’єктом. Дозволяє переходити до іншого об’єкта середовищі WWW.


Гіперсередовище

Гіперсередовище – технологія подання будь-яких видів інформації у вигляді відносно невеликих блоків, асоціативно пов’язаних один зіншим.Гіпертекст1

Гіпертекст1  – текстовий або інший документ, у якому стоять посилання на  інші  місця  цього  або  іншого  тексту,  клацнувши  на  які,  користувач переміщається з одного місця в інше.


Гіпертекст2

Гіпертекст2   –  зв’язок  між  документами,  які  можуть  розміщуватися  в будь-якому місці. Клацаючи мишею на виділеному слові або фразі, користувач потрапляє в ті розділи, де висвітлюється дана тема.


Гіпертекст3

Гіпертекст3 – документ, що містить посилання на блоки тексту всередині самого документа або на інші документи.


Гаджет

Гаджет – невеликий додаток, що надає додаткову інформацію. Міні- програма, яка надає користувачеві додаткові зручності для роботи з основним сайтом, інтерфейсом і полегшує функції користувача.Галузь (отрасль)

сукупність організацій, підприємств, фірм, корпорацій, згрупованих і об’єднаних за певними спільними функціями, дійовими виробничими і невиробничими ознаками: спеціалізації з випуску однотипної продукції, технології, комплектності, задоволення потреб (наприклад, легка промисловість, машинобудування, медицина, освіта, наука).

Гарант (гарант)

поручитель; держава, юридична чи фізична особа, що дає гарантію в чому-небудь.

Гарантійне зобовязання (гарантийное обязательство)

форма гарантій, що їх надають банки клієнтам за певну комісійну винагороду. Г.з. свідчить, що банк страхує постачальника, який надав покупцеві комерційний кредит, і у разі прострочення платежу банк зобовязаний здійснити його. Постачальник вимагає Г.з. тоді, коли невпевнений у кредитоспроможності покупця.

Гарантійний лист (гарантийное письмо)

те ж саме, що і гарантійне зобов'язання.

Гарантійний термін (гарантийный срок)

строк, протягом якого покупець (споживач) може пред’явити претензії щодо якості придбаного товару або виконаної роботи.

Гарантія

Гарантія – за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.


Гарантія (гарантия)

юридично і фінансово забезпеченні зобов’язання юридичної чи фізичної особи виконати певні дії, зобов’язання.

Гарантований дохід (гарантированный доход)

дохід, одержання якого є безсумнівним, гарантованим за будь-яких змін кон’юнктури ринку.

Гейміфікація (ігрофікація)

Гейміфікація  (ігрофікація)  –  застосування  підходів,  що використовуються в комп’ютерних іграх для підвищення залучення гравців, у неігрових процесах: нагороди, бейджики, рівні майстерності, створення єдиної історії. Гейміфікація часто застосовується в реалізації комерційних продуктів; а в освіті деякими елементами такого підходу користувалися вже давно вчителі молодших класів і дошкільних установ.Гендерний

Гендерний  (англ.  gender,  від  грец.  genos  –  рід)  підхід  –  сукупність уявлень, які передбачають визначення відмінностей у поведінці та сприйнятті жінок і чоловіків не так за їх фізичними особливостями, як за вихованням і поширеними в кожній культурі уявленнями про суть жіночого та чоловічого.Генеральний (генеральный)

1. Головна посадова (керівна) особа. 2. План

Генеральний дистрибутор (генеральный дистрибьютор)

організація, що здійснює збут продукції за дорученням товаровиробника у різних регіонах своєї країни або інших країн.

Генеральний постачальник (генеральный поставщик)

організація, яка відповідно до договору є основним організатором комплектування, нагромадження і комплексного постачання товарів, обладнання і несе матеріальну відповідальність за дотримання всіх умов договору.

Геоінформаційні технології

Геоінформаційні технології – призначені для створення геоінформаційних систем (ГІС), в яких принципово вирішуються всі завдання автоматизованого управління на високому рівні інтеграції та об’єднання даних, які використовують методи просторового аналізу.


Гербова марка (гербовая марка)

різновид гербового знаку, через продаж якого проводиться гербовий збір з громадян на користь держави.

Гербовий збір (гербовый сбор)

податки, збори, які стягуються державою за проведення певних операцій, надання юридичних послуг.

Гешефт (гешефт)

вдало проведена комерційна операція, торговельна угода, вигідна справа.

Глобалізація освіти

Глобалізація  освіти  –  одна  з  фундаментальних  тенденцій  розвитку освіти. Відображає формування єдиного соціального, інформаційного й освітнього  простору  в  масштабах  усієї  планети,  зокрема  через  діяльність засобів масової інформації, канали Інтернет.Глобальні мережі

Глобальні   мережі   –   телекомунікаційні   структури,   що   об’єднують локальні інформаційні мережі, які мають загальний протокол зв’язку, методи підключення і протоколи обміну даними. Кожна з глобальних мереж організовувалася з певною метою, а в подальшому розширювалася за рахунок підключення локальних мереж, що використовують її послуги і ресурси.Глобальна освіта

Глобальна освіта – зміст і технології освіти, орієнтовані на тенденції глобалізації в усіх галузях суспільного життя. Її компонентами є екологічна освіта і виховання, розвиток толерантності й полікультурності у сфері суспільствознавчої освіти, підвищення інформаційної насиченості освіти.Глосарій

Глосарій – словник основних елементів тексту в навчально-методичній літературі, зокрема в підручниках та навчальних посібниках для дистанційної форми навчання.Глосарне навчання

Глосарне навчання – системне заучування понять, фактів і термінів, що входять до професійного словника.Глосарний тренінг

Глосарний тренінг – навчальне заняття із застосуванням або без застосування технічних засобів з метою заучування глосарію.Гностичні уміння

Гностичні уміння – уміння, що пов’язані з вивченням і аналізом аудіовізуальних навчальних засобів, діяльності викладача і учнів на заняттях, проведених з використанням ТЗН з метою розробки шляхів підвищення їхньої ефективності.Гнучкі ціни (гибкие цены)

ціни, визначені виходячи із співвідношення попиту і пропозиції товарів (послуг) на ринку з врахуванням зміни його кон’юнктури з метою збільшення реалізації товарів і послуг, особливо вітчизняних.

Головна книга (главная книга)

систематизована форма бухгалтерського обліку, у якій представлені підсумкові дані за конкретними бухгалтерськими рахунками і звітами.

Головна сторінка

Головна сторінка – початкова сторінка веб-сайту, яка надає відомості про  тематику  веб-сайту  та  матеріали,  які  можна  побачити  на  подальших сторінках (дозволяє переглянути зміст веб-сайту). Як правило, посилання робляться саме на головну (домашню) сторінку веб-сайту. Іноді домашня сторінка може бути першою і єдиною сторінкою на сайті.Головний розпорядник кредитів (главный распорядитель кредитов)

1. Організація (установа), яка володіє наданим державою правом розпоряджатись державними бюджетними коштами (Національний банк, Міністерство фінансів). 2. На підприємствах і в організаціях керівник підприємства і головний бухгалтер.

Голосовий портал

Голосовий портал - інтелектуальна голосова комерційна система масового обслуговування телефонних абонентів, яка забезпечує автоматичну обробку телефонних дзвінків за допомогою комп’ютерів.ГОНАР

ГОНАР – Асоціація Глобального навчання на відстані, створена замість МАДО- Міжнародної асоціації дистанційної освіти.


Горизонтальна інтеграція (горизонтальная интеграция)

об’єднання підприємств, організацій за спільними підприємницькими інтересами з урахуванням виробничої спеціалізації з випуску однотипної продукції на базі подібності технологій і впровадження спільної стратегії збуту.

Горизонтальна диверсифікація (горизонтальная диверсификация)

розвиток обсягів виробництва шляхом збільшення (розширення) номенклатури виробів, нової однотипної продукції, але яка різниться певними новими споживчими якостями.

Господарство (хозяйство)

сукупність природних матеріалізованих, створених людиною засобів для відтворення виробництва, створення умов і засобів життєзабезпечення людей.

Господарські витрати (хозяйственные расходы)

сума витрат, пов’язана з веденням господарської діяльності, з забезпеченням життєдіяльності організацій, установ (утримання службових приміщень, канцелярські і поштові витрати, утримання службового транспорту, представницькі витрати тощо).

Господарська самостійність (хозяйственная самостоятельность)

повна, вільна, незалежна свобода діяльності в межах державного законодавства суб’єктів господарської діяльності з правом вільного управління господарськими процесами, матеріальними і фінансовими засобами, власними і позичковими коштами, створеними продуктами праці.

Господарський механізм (хозяйственный механизм)

сукупність господарсько-організаційних структур, об’єднань, правових норм і методів управління суб’єктами господарської діяльності, через які реалізується процес відтворення, створення матеріальних благ у межах регульованих державою економічних процесів.

Господарський ризик (хозяйственный риск)

ризик, пов’язаний з непередбаченістю діяльності суб’єктів господарської діяльності, ризик вибору з багатоваріантних програм, договорів, партнерів найбільш оптимального, позитивного.

Господарський розрахунок (хозяйственный расчет)

принципи і методи фінансово-господарської і адміністративної діяльності, в основі яких є фінансова незалежність щодо досягнення економічного становища, за яким витрати підприємства співрозмірні з доходами, та позитивних фінансових кінцевих результатів.

Гості

 

Гості – відвідувачі сторінки користувача. Користувач, натиснувши на кнопку «Гості», може побачити сторінки з іменами та фотографіями всіх, хто заходив подивитися на його анкету і дату відвідування (крім сторінок Невидимок).Готівка (наличность)

форма існування грошей. Викорис¬товується як засіб обігу та у ряді випадків як засіб платежу.

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно- ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії.Гра ділова1

Гра   ділова1     –   вид   інтерактивного   навчання.   Застосовується   для вирішення проблемних ситуацій із заздалегідь ігрового сценарію.


Гра ділова3

Гра  ділова3    –  форма  відтворення  предметного  і  соціального  зміст професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерних для даного виду практики. Проведення ділової гри – це розгортання особливої (ігрової) діяльності  учасників  на імітаційній  моделі,  що  відтворює  умови  і  динаміку виробництва.


Гра ділова2

Гра ділова2 – прикладна методика й система розв’язання конкретних управлінських завдань на підприємстві або в організації, що має характер нетривалого тренінгу (метод активного навчання) керівного персоналу.Градація новизни

Градація новизни – показник якісної відмінності одного об’єкта від іншого. Виокремлюють такі градації: побудова нового в іншому вигляді, тобто формальна новизна; повторення відомого з несуттєвими змінами; уточнення, конкретизація вже відомого; доповнення вже відомого суттєвими елементами; створення якісно нового об’єкта.


Граничні видатки (предельные издержки)

межа збільшення витрат фірми, підприємства, пов’язаних зі збільшенням випуску продукції на одну умовну одиницю.

Граничний дохід (предельный доход)

нарощування доходу внаслідок збільшення продажу товарів на одну умовну одиницю.

Графічний редактор Paint

Графічний  редактор  Paint –  це  програма  призначена  для  створення, редагування і перегляду графічних зображень.  Графічний редактор – це специфічний програмний засіб, що дозволяє створювати й перетворювати графічні зображення.


Графічний інтерфейс користувача

Графічний інтерфейс користувача – інтерфейс, що використовує графічні елементи. Графічний інтерфейс користувача – інтерфейс між комп’ютером і його користувачем, що використовує піктограми, меню, і вказівний засіб для вибору функцій та виконання команд. Зазвичай, можливе відкриття більше, ніж одного вікна на одному екрані.


Гривна (гривна)

1. Грошова і вагова одиниця Стародавньої Русі. Походить від назви обруча з золота чи срібла, що носився на шиї як прикраса. Для зручності обручі рубалися на частини, які самостійно вступали в обіг і послужили основою для нової грошової одиниці

Громадська хмара

Громадська хмара – це хмарна інфраструктура, яка призначена для використання конкретною спільнотою споживачів із організацій, що мають спільні цілі (наприклад, місію, вимоги щодо безпеки, політику та відповідність різноманітним вимогам). Громадська хмара може перебувати у спільній власності, керуванні та експлуатації однієї чи більше організацій зі спільноти або третьої сторони (чи деякої їх комбінації). Така хмара може фізично знаходитись як в, так і поза юрисдикцією власника.Гроші (деньги)

особливий товар, що виконує роль загального еквівалента (в якому виражається вартість усіх інших товарів) та є загальним засобом обміну. Як особливий товар Г. виникли стихійно в процесі розвитку товарного виробництва та обміну. Зберігають притаманні товару властивості

Гроші кредитні (деньги кредитные)

гроші, що виникли у зв'язку з розвитком кредитних відносин. Як Г.к. виступають банківські білети, векселі, переказні векселі (тратта) та ін,

Грошові доходи населення (денежные доходы населения)

основна форма особистих доходів населення в нашій країні. Надходить в переважній частині від державних, кооперативних, акціонерних та суспільних підприємств, організацій та установ у вигляді заробітної плати, оплати праці колгоспників, виручки від продажу продуктів сільського господарства, пенсій, грошових допомог, стипендій тощо.

Грошові знаки (денежные знаки)

знаки номінальної вартості, що замінюють в обігу золоті та срібні гроші. Роль Г.з. виконують неповноцінні монети (із нікелю, міді), паперові гроші та банківські білети.

Грошові нагромадження (денежные накопления)

частка прибутку, що використовується на фінансування, створення нових, розширене відтворення діючих основних виробничих і невиробничих фондів, збільшення власних оборотних коштів підприємств.

Грошові системи (денежные системы)

встановлені державою форми організації грошового обігу країни. Країна визначає грошову одиницю, масштаб цін, види грошових знаків в обігу і порядок їх емісії, характер забезпечення грошей, форми безготівкового платіжного обігу, курс національної валюти по відношенню до іноземних.

Грошова одиниця (денежная единица)

встановлений в законодавчому порядку грошовий знак. Це один з елементів національної грошової системи. Г.о. служить для вимірювання та відбиття цін всіх товарів і ділиться на дрібні пропорційні частини. В більшості країн існує десятинна система поділу Г.о. (1; 10; 100).

Грошова реформа (денежная реформа)

реформування грошової системи держави, зумовлене деформаціями грошового обігу країни й необхідністю стабілізації грошової системи та курсу національної грошової одиниці. Супроводжується повною або частковою зміною грошової одиниці з випуском грошових знаків нових зразків і нового масштабу вартості грошових одиниць.

Грошовий обіг (денежный оборот)

рух грошей в готівковій та безготівковій формі, що обслуговує кругообіг товарів та послуг в процесі розширеного відтворення. В сучасний період гроші надходять в обіг через механізм банківського кредитування економічних суб'єктів. Обслуговуючи різноманітні акти купівлі-продажу товарів та інші платежі, гроші постійно віддаляються від того місця, де вони вступили в сферу обігу, переходячи від одного економічного суб'єкта до іншого. Вилучаються гроші з обігу при погашенні банківських позичок.

Грошовий ринок (денежный рынок)

сектор чи частина ринку позичкових капіталів, де здійснюються короткострокові депозитно-позичкові операції на строк до одного року. Цей ринок обслуговує рух оборотних коштів підприємств та організацій, короткострокових коштів банків, установ, громадських організацій, держави та населення. Об'єктом купівлі-продажу на грошовому ринку є тимчасово вільні грошові кошти. Основними суб'єктами Г.р, виступають комерційні банки, брокерські контори, дисконтні компанії.

Грошовий чек (денежный чек)

письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку, яка обслуговує його, сплатити готівкою певну суму грошей чекотримачу. Банки приймають до оплати іменні Г.ч., які виписані на певну особу. Гроші видаються особі, яка вказана в Г.ч. під її розпис на звороті чека. Особа одержувача перевіряється за паспортом або документом, що його заміняє, про що на звороті чека робиться відповідний запис. У Г.ч. клієнт зазначає, з якою метою він одержує гроші. Цільове призначення не зазначається у чеках підприємств зв'язку та деяких інших організацій. Банк видає готівку лише на такі потреби, за якими згідно з діючими правилами розрахунки здійснюються готівкою.

Грошовий чек (денежный чек)

письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку, яка обслуговує його, сплатити готівкою певну суму грошей чекотримачу. Банки приймають до оплати іменні Г.ч., які виписані на певну особу. Гроші видаються особі, яка вказана в Г.ч. під її розпис на звороті чека. Особа одержувача перевіряється за паспортом або документом, що його заміняє, про що на звороті чека робиться відповідний запис. У Г.ч. клієнт зазначає, з якою метою він одержує гроші. Цільове призначення не зазначається у чеках підприємств зв'язку та деяких інших організацій. Банк видає готівку лише на такі потреби, за якими згідно з діючими правилами розрахунки здійснюються готівкою.

Грошово-кредитна політика (денежно-кредитная политика)

сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які проводить держава з метою регулювання економічного росту, стримування інфляції, забезпечення зайнятості і збільшення платіжного балансу. Основні напрямки Г.к.п. визначаються вищими законодавчими органами країни, а реалізуються урядами, центральними банками разом з міністерством фінансів.

Група в соціальній мережі

Група в соціальній мережі – спільнота людей із схожими інтересами, які спілкуються один з одним усередині соціальної мережі. Складається в першу чергу з учасників і форуму. Якість і ранг групи в першу чергу оцінюється за кількістю учасників. Може формуватися навколо певної сфери діяльності, географічної прив’язки або інтересів (спорт, музика, професії тощо).  Групи Google – дискусійні групи.


Групи одного столика

Групи   одного   столика   –   групи   дітей   у   педагогічній   системі   П. Петерсена,   створені   на   основі   взаємних   симпатій,   спільних   інтересів, діяльності, яка вимагає колективних зусиль мікрогруп.Групи Google

Групи Google – дискусійні групи.Групова навчальна діяльність

Групова навчальна діяльність – це окремий вид урочної діяльності школярів, який вони виконують у складі малих навчальних груп і для якого спілкування виступає одночасно умовою та результатом діяльності. Завдяки цьому забезпечується вираження думки, проявляється взаємодопомога, досягається розв’язання поставлених навчальних завдань. Статусу самостійного виду пізнавальної діяльності вона здобуває завдяки таким структурним елементам, як об’єкт, груповий суб’єкт, активність суб’єкта, засоби діяльності, результат спільних навчальних дій.Груповий аукціон (групповой аукцион)

форма організації біржової торгівлі, коли на торгах представляються заздалегідь згруповані за певними ознаками товари (цінні папери), а через заздалегідь зазначений проміжок часу (один або кілька разів на день чи на кілька днів) відбуваються організовані торги, хід яких спрямовується кваліфікованими працівниками біржі.

Гуманізація (лат. humanus – людський, людяний) педагогічного процесу

Гуманізація (лат. humanus – людський, людяний) педагогічного процесу – концепція, основу якої становить ідея побудови педагогічної системи на принципах гуманізму з метою створення найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини. Г. п. п. передбачає диференціацію та індивідуалізацію навчання й виховання на основі активізації творчого саморозвитку особистості.


Гуманізація освіти

Гуманізація освіти – центральна складова нового педагогічного мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу у світі їхньої людино-творчої функції.Гуманістична освіта

Гуманістична освіта – освітні системи і концепції, які базуються на цінностях гуманізації і гуманітаризації освіти.Гуманістична педагогіка

Гуманістична педагогіка – напрям у сучасній теорії та практиці виховання, що виник наприкінці 50-х – на початку 60-х років XX ст. у США як педагогічне  втілення  ідей  гуманістичної  психології.  Головною  метою виховання в гуманістичній педагогіці є самоактуалізація особистості.Гуманістична психологія

Гуманістична психологія  – напрям у сучасній зарубіжній психології, предметом якого є цілісне вивчення людини в її вищих, специфічних лише для неї виявах, зокрема розвиток і самоактуалізація особистості, її цінності, любов, творчість, відповідальність, свобода тощо. До провідних представників Г. п. належать А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс.Гуманітаризація (лат. humanitas – людство, людяність) освіти

Гуманітаризація (лат. humanitas – людство, людяність) освіти – одна з основних тенденцій розвитку освіти в сучасному світі. Відображає зростання ролі і значення людських відносин, взаємного прийняття учасників навчального процесу для успішності освіти в цілому.Гуманітарна допомога (гуманитарная помощь)

безкоштовна, безповоротна допомога, яка надається матеріально малозабезпеченим людям з гуманних мотивів без права реалізації з метою одержання прибутків