Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Д

Діагностика

Діагностика (грец. diagnostikos – здатний розпізнавати) інноваційної діяльності педагога – сукупність способів вивчення й оцінювання професійної готовності педагога до реалізації інноваційної діяльності.Діаграма

Діаграма –  графічне відображення числових даних.


Діапазон (диапазон)

межі, в яких знаходиться або може знаходитись, зміцнюватись економічна величина, показник.

Ділові активи (деловые активы)

сукупність матеріального й нематеріального рухомого майна, яке використовує суб’єкти підприємницької діяльності

Ділові операції (деловые операции)

комерційні біржово-підприємницькі операції, спрямовані на розвиток підприємництва, активізацію ділового партнерства, збільшення виробництва товарів та послуг, товарообороту, а також різного роду операцій з підписання і виконання угод, проведення фінансово-банківських та інших операцій.

Ділова гра

Ділова гра (навчальне заняття) – вид колективного тренінгу за типом рольової гри, але з супроводом кожного рішення розрахунком економічних і (або) організаційних параметрів.Ділова послуга (деловая услуга)

зручності, що надаються споживачеві. Розрізняють послуги технічного обслуговування і послуги консалтингового характеру.

Діловий ринок (деловой рынок)

утворюють підприємства, компанії, організації, окремі фізичні особи

Діловодство1

Діловодство1    –  система  автоматизації  документообігу,  що  дозволяє автоматизувати практично  всі  аспекти роботи  суду, починаючи з первинної реєстрації документів і ведення журналів і закінчуючи автоматизованою підготовкою рішень, автоматичною відправкою їх в ЄДРСР, обміном справами і  документами  між  вказаними  судами  і  автоматичною  побудовою статистичного звіту.


Діловодство2

Діловодство2 – комплекс заходів щодо документаційного забезпечення керування організацією, систематизацією архівного зберігання документів, забезпеченню руху, пошуку, зберігання й використання документів.


Діяльність (деятельность)

будь-яка діяльність, що здійснюється підприємством згідно його статуту. Наприклад: виробництво і реалізація продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг. Вона включає в себе операційну та іншу діяльність.

Діяльність підприємницька (деятельность предпринимательская)

ініціативна самостійна господарська діяльність громадян, організацій

Давальницька сировина (давальческое сырьё)

сировина особи (юридичної, фізичної), власник якої є замовник на виготовлення товару з цієї сировини іншою особою

Давність (давность)

встановлений законом строк, протягом якого можуть бути заявлені будь-які вимоги або після закінчення якого втрачається чи набувається будь-яке право.

Давність набуття (давность приобретения)

факт тривалого користування майном (як правило, нерухомим), що за певних умов є підставою для набуття права власності на це майно відповідно до чинного законодавства та на підставі угод на право користування цим майном.

Давність позовна (давность исковая)

строк давності – строк, протягом якого позивач може подавати, а суд приймати позовні вимоги до відповідача з приводу невиконаного ним зобов’язання. По закінченню строку давності позивач втрачає такі можливості, а відповідач не несе жодної відповідальності.


Дайджест повідомлення

Дайджест повідомлення – унікальна послідовність символів, що однозначно відповідає змісту повідомлення; є обов’язковим елементом електронного цифрового підпису і вказує на зміни у змісті повідомлення, якщо такі були.Дайри, diary.ru

Дайри, diary.ru – популярний російський сервіс з сотнями тисяч щоденників. Користувачі ведуть свої щоденники та читають чужі, а також спілкуються один з одним. Це система онлайнових щоденників – персональних розділів, в яких будь-яка людина може вести записи про себе, своє життя та багато іншого. Зміст щоденників не модерується адміністрацією сервісу.Дані1

Дані1      -    величини    та    їх    відношення,    словосполучення,    факти, перетворення й обробка яких дозволяє одержати інформацію, а потім і знання про той чи інший предмет, процес або явище; слугують матеріалом, з якого внаслідок оброблення даних створюється інформація.


Дані2

Дані2 – інформація, подана у вигляді, придатному для її автоматичного опрацювання засобами інформаційних технологій та може передаватися мережею передачі даних незалежно від способу її фізичного та логічного представлення.


Дарча (дарственная)

юридичний документ, оформлений у нотаріальній конторі, про передачу (дарування) матеріальних цінностей особою, якій вони належать, у власність іншої особи.

Дебітори (дебиторы)

юридичні і фізичні особи, які мають грошову або майнову заборгованість підприємству, організації, установі. Д. можуть бути, юридичні особи, які не оплатили вартість товарів, матеріалів, робіт, послуг або по виданих авансах, отриманих векселях; фізичні особи

Дебіторська заборгованість (дебиторская задолженность)

сума боргів, що належать підприємству, організації, установі від юридичних осіб. Виникає в процесі господарської діяльності, свідчить про вилучення коштів з їх обігу і використання дебіторами. Розрізняють нормальну і прострочену Д.з. Своєчасне стягнення Д.з. позитивно впливає на фінансовий стан підприємств, організацій, установ.

Дебет (дебет)

ліва сторона рахунка бухгалтерського обліку, яку використовують для відображення господарських операцій, запис кожної суми на Д. певного рахунка повторюють у кредиті інших рахунків, що зумовлено методом подвійного запису. Д. активних рахунків показує збільшення сум, які обліковують, а Д. пасивних рахунків

Дебетна картка

Дебетна картка – різновид платіжної картки, за допомогою якої можна сплатити за товари та послуги або отримати готівку в межах залишку на картковому рахунку.


Девізи (девизы)

боргові вимоги і зобов'язання, виражені в іноземній валюті (векселі, чеки, перекази), засіб міжнародних розрахунків. В економічній літературі Д. називають усі розрахункові засоби в іноземній валюті та саму іноземну валюту.

Девальвація (девальвация)

зниження курсу національної або міжнародної грошової одиниці щодо валют інших країн. Д.

Деградація (деградация)

погіршення стану економічної системи, її розвал, втрата організації, управління.

Дегресія (дегрессия)

пропорційне оподаткування з пониженням відсотку для зменшуваних за величиною доходів.

Дезінтеграція (дезинтеграция)

розлад, розподіл на частини цілісної структури, послаблення, порушення зв’язків у єдиній системі.

Дезінфляція (дезинфляция)

зниження темпів зростання цін у період рецесії, погіршення кон’юнктури ринку.

Дезінформація (дезинформация)

свідоме поширення неправильної інформації, аби ввести в оману громадянську думку, викликати певну реакцію в адресата; один з найпоширеніших засобів політичної і економічної пропаганди з певною метою.

Дезавуювання (дезавуирование)

заява довірителя про його незгоду з дією довіреної особи чи про те, що дана особа не уповноважена діяти від імені довірителя.

Декларація (декларация)

передбачені внутрішньодержавними і міжнародними правовими чи етичними нормами дії оповіщення, повідомлення або надання за вимогою відповідним органам інформації про доходи, кількість виготовлених чи перевезених товарів, яка необхідна для визначення розмірів податків, мита та інших зборів.

Декларація митна (декларация таможенная)

офіційна заява власника (розпорядника) вантажу, що представляється митниці для виконання митних процедур під час міжнародних поставок товарів, перевезення вантажів. Містить дані про обсяги і структуру вантажів, специфіку товарів, сертифікат про якість, перелік вантажних документів.

Декомпозиція (decomposition)

Декомпозиція  (decomposition) –  операція  поділу  цілого  на  частини  зі збереженням ознаки підпорядкування, приналежності. Декомпозиція системи є поділом її на частини, що мотивується не намаганням виділити незмінні великі частини, а зручністю певних операцій з системою. Як правило, декомпозиція здійснюється на основі аналізу функцій. Тому вона спрямована на спрощення роботи з системою і не обов’язково є об’єктивним поділом.Делівері (деливери)

ордер, письмове розпорядження власника про видачу товару; виданий власником товару ордеру на повну або часткову видачу товару зі складу, де він зберігається.

Делегування повноважень (делегирование полномочий)

передання повноважень іншій особі. Проводиться з метою децентралізації управління шляхом залучення до управління більшої кількості з управлінського складу організації, здійснення (делегування) повноважень підлеглими з боку керівника.

Демаркетинг (демаркетинг)

ситуація і лінія поведінки в маркетингу, зумовлена різкою зміною кон’юнктури

Демографія (демография)

наука про населення як сукупність людей, що проживають у межах певної території. Вивчає склад, рух та закономірності розвитку населення і питання політики народонаселення: чисельність, розміщення і склад населення (за статтю, віком, сімейним станом, національністю, освітою, заняттям, соціальним станом тощо).

Демографія (демография)

наука про населення як сукупність людей, що проживають у межах певної території. Вивчає склад, рух та закономірності розвитку населення і питання політики народонаселення: чисельність, розміщення і склад населення (за статтю, віком, сімейним станом, національністю, освітою, заняттям, соціальним станом тощо).

Демократизація

Демократизація   (rpeц.   demokratia   –   народовладдя)   педагогічного процесу – впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу і більших можливостей вихованцям.Демпінгова ціна (демпинговая цена)

штучно занижена ціна, іноді нижча за собівартість, за якою продається товар на внутрішньому і зовнішньому ринках. Використовується з метою проникнення на ринок, витіснення конкурентів. Однак часто фірми й держава використовують демпінг як разовий захід швидкого одержання необхідних коштів, валюти.

Денний ліміт по картці

Денний ліміт по картці – максимальна сума витрат протягом однієї доби, що встановлюється на кожну картку.


Деномінація (деноминация)

зміна номінальної вартості грошових знаків з метою впорядкування обігу і спрощення розрахунків. При Д. грошові знаки попередніх випусків обмінюють на нові у співвідношенні, що забезпечує заміну великої кількості старих грошей меншою кількістю нових. Д. може здійснюватися самостійно, або у процесі грошової реформи, коли за мету береться стабілізація валюти.

Депозит

Депозит – зобов'язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату.


Депозитарій (депозитарий)

1. Фізична або юридична особа, якій довірені депозити. 2. Держава або міжнародна організація, що зберігає оригінал тексту міжнародного договору, документи про його ратифікацію, про приєднання до цього договору інших держав тощо.

Депозити (депозити)

1. Грошові суми, внесені на зберігання у кредитні установи, за якими вкладникам виплачується певний процент. 2. Цінні папери, внесені на зберігання у кредитні установи. 3. Грошові суми, внесені у судові та адміністративні установи, для подання лозову.

Депозитний рахунок (депозитный счет)

розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи в кредитній установі, на якому зберігається депозит і здійснюються відповідні обігові операції.

Депозитний рахунок (депозитный счет)

розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи в кредитній установі, на якому зберігається депозит і здійснюються відповідні обігові операції.

Депозитний сертифікат

Депозитний сертифікат – борговий цінний папір, який засвідчує право клієнта банку на отримання внесеної ним суми та процентів після закінчення встановленого строку дії депозитного сертифіката.


Депонент (депонент)

фізична чи юридична особа, що внесла цінності в депозит державної чи комерційної установи. Д. також є працівники, що несвоєчасно отримали заробітну платню на підприємстві, в організації чи установі.

Депонування (депонирование)

передання грошей та цінних паперів на зберігання в кредитні та інші заклади.

Депонування коштів (депонирование средств)

передача на збереження банківським установам грошових сум або цінних паперів.

Депорт (депорт)

біржова угода на певний строк, що укладається на фондовій біржі спекулянтами в розрахунку на зниження курсу цінних паперів з метою отримання різниці між купівельним і продажним курсами.

Дерево цілей

Дерево  цілей –   модель  у  вигляді   зв’язного   графа,  вершини  якого інтерпретуються як елементи (цілі, підцілі, ресурси) дерева, а ребра графа – як зв’язки між ними. Особливістю його є те, що одна й та сама вершина нижчого рівня ієрархії може бути одночасно підпорядкована двом або кільком вершинам вищого рівня.


Деревоподібна (ієрархічна) структура

Деревоподібна (ієрархічна) структура – структура даних, які є частково впорядкованою множиною, що передбачає лише один елемент цієї множини, який не має попереднього елемента, а решта елементів мають лише один попередній елемент.Держава (государство)

основний інститут управління системою всього суспільства, що володіє загальнонаціональною владою, виступає його офіційним представником і в разі необхідності спирається на примусові засоби.

Державні віртуальні школи

Державні віртуальні школи – віртуальні школи, що створені законодавством або агентствами на державному рівні, і  / або  управляються державним агентством з освіти, і / або фінансуються за рахунок державних асигнувань або грантів, з метою надання можливостей для онлайн-навчання.Державні позики (государственные займы)

кредитні відносини, за яких кредитором виступає держава або її місцеві органи. Як правило, Д.п. мають грошову форму, хоча за умов знецінення паперових грошей іноді застосовуються і натуральні погашення зерном, цукром тощо. Д.п. поділяються на: внутрішні і зовнішні; короткострокові (до 1 року), середньострокові (1-5 років), довгострокові (понад 5 років); рентні, процентні і виграшні.

Державні цінні папери (государственные ценные бумаги)

документи, що засвідчують право на власність або відношення до державної позики. До головних Д.ц.п. належать акції державних підприємств, а також облігації державної позики.

Державна акредитація вищого навчального закладу

Державна акредитація вищого навчального закладу – встановлення (підтвердження) на певний термін державного статусу вищого навчального закладу з даного переліку освітніх програм вищої професійної освіти з правом видавати   випускникам   документи   про   вищу   освіту   державного   зразка. Державна акредитація вищого навчального закладу здійснюється на основі атестації.Державна власність (государственная собственность)

одна з основних форм власності, господарями і розпорядниками якої є держава. До неї належать землі, надра, природні ресурси, основні засоби, будівлі, транспортна і комунальна інфраструктура, культурні і духовні надбання, інформація тощо.

Державна казна (государственная казна)

загальна сума грошових коштів (власних грошей та іноземної валюти), що є у бюджеті держави.

Державна контрольно-ревізійна служба (государственная контрольно-ревизионная служба)

контрольна служба в системі Міністерства фінансів, яка здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберіганням, за штатом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, підприємствах, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних валютних фондів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених порушень. За дорученням прокуратури або слідчого контролює суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

Державна митна служба (государственная таможенная служба)

центральний орган виконавчої влади. Митну справу здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку. Держмитслужба є правонаступником ліквідованого Державного митного комітету України стосовно його зобов'язань, прав та обов'язків. Державна митна служба України була утворена на базі Державного митного комітету України з моменту прийняття Указу Президента України “Про Державну митну службу України” № 216/98 від 23.03.98 з метою вдосконалення організаційної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни співробітників митної системи, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України (254к/96-ВР).

Державна податкова адміністрація (государственная налоговая администрация)

державна установа, що здійснює контроль за дотриманням виконання державного податкового законодавства, правильністю нарахування і своєчасністю сплати до бюджету і в позабюджетні фонди податків, зборів та інших платежів.

Державна служба зайнятості (государственная служба занятости)

державна установа, створена для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, Діяльність д.с.з. здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Державна служба зайнятості складається з Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України, центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських і районних у містах центрів зайнятості, центрів організації професійного навчання незайнятого населення і центрів професійної орієнтації населення, інспекцій по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення. До складу державної служби зайнятості входять також навчальні заклади професійної підготовки незайнятого населення, інформаційно-обчислювальні центри, територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості, центри реабілітації населення, підприємства, установи і організації, підпорядковані службі зайнятості.

Державне банкрутство (государственное банкротство)

фінансова неспроможність держави, що зумовлена повною або частковою відмовою від оплати зовнішніх державних зобов'язань та внутрішніх боргів, найгостріший прояв кризи державних фінансів. Основні причини виникнення Д.б.

Державне замовлення (государственный заказ)

замовлення урядовими структурами компаніям, концернам, об’єднанням, підприємствам різних форм власності на випуск необхідної продукції чи стратегічних товарів, військової техніки, обладнання, виконання великих будівельних робіт, будівництва стратегічних об’єктів, об’єктів соціальної сфери за рахунок фінансування з державного бюджету.

Державне казначейство (государственное казначейство)

підрозділ Міністерства фінансів України, який має забезпечувати ефективне управління коштами Державного бюджету, підвищувати оперативність щодо фінансування виплат (видатків) у межах наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України.

Державне регулювання (государственное регулирование)

форма цілеспрямованої політики та реальних дій держави, визначення політичних, правових та фінансово-економічних важелів щодо забезпечення розвитку підприємництва, підтримки суб’єктів і об’єктів підприємницької діяльності, забезпечення чи підтримки функціонування їх в заданому режимі.

Державний борг (государственный долг)

1. Тимчасова мобілізація державою додаткових коштів для покриття неплатоспроможності державного бюджету чи для інших витратних цілей за рахунок випуску облігацій державних позик, а також шляхом одержання позик, кредитів від внутрішніх або зарубіжних банків. 2. Загальна сума заборгованості держави внутрішнім і зовнішнім кредиторам, включаючи заборгованість держави з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомоги населенню, а також несвоєчасне погашення позик, кредитів, процентів тощо.

Державний документ про вищу професійну освіту

Державний документ про вищу професійну освіту – документ державного зразка (диплом), що видається акредитованим вищим навчальним закладом на підтвердження того, що його власник успішно завершив основну акредитовану професійну освітню програму і має право продовжити освіту на наступному рівні і (або) здійснювати професійну діяльність відповідно до отриманої кваліфікації за напрямом (спеціальністю) навчання.Державний кредит (государственный кредит)

кредитні відносини, в яких однією із сторін виступає держава. Здійснюється у формі позик, шляхом випуску зобов'язань державної скарбниці, залучення вкладів населення до ощадних банків.

Державний освітній стандарт

Державний освітній стандарт – базовий нормативний документ державного   значення,   що   визначає   зміст   і   рівень   підготовки   учнів   за визначеною освітньою програмою.Державний пенсійний фонд (государственный пенсионный фонд)

спеціальний державний фонд, який формується за рахунок визначених державою позабюджетних відрахувань і використовується за цільовим призначенням

Державний сектор економіки (государственный сектор экономики)

сукупність організацій, підприємств

Дестабілізація (дестабилизация)

втрата стабільності, порушення встановленого ритму, динаміки економічних процесів, виникнення різких стрибків, крутих спадів у виробничій і фінансовій сферах.

Дефінітив (дефинитив)

спосіб ведення бухгалтерського обліку, що полягає у копіюванні записів у бухгалтерських ордерах та облікових реєстрах.

Дефіцит (дефицит)

1. Перевищення видатків над доходами порівняно з запланованими обсягами, пасиву балансу над активом. 2. Недостатність чого-небудь. 3. Щось, чого немає у достатній кількості.

Дефіцит бюджету (дефицит бюджета)

різниця між прибутковою та витратними частинами бюджету держави. Пов’язаний з недостатнім розвитком матеріального виробництва як основи економічного розвитку держави, розвитку внутрішньої торгівлі, слабким рівнем міжнародних економічних відносин, недоліками економічної політики держави. При цьому порушуються норми фінансово-грошового обігу, загострюється розв’язання соціальних проблем тощо.

Дефіцит платіжного балансу (дефицит платежного баланса)

макроекономічний показник за ситуації, коли сумарні чисті надходження іноземної валюти на поточний рахунок і руху капіталів у країну є від’ємним. Це можуть бути результати продажу центральним банком іноземної валюти зі своїх резервів для покриття чистих потреб вітчизняних резидентів в іноземній валюті.

Дефляційна політика (дефляционная политика)

сукупність регулюючих заходів уряду щодо державних фінансів і грошово-кредитної сфери з метою стримання інфляції та оздоровлення платіжного балансу шляхом обмеження деяких видів ділової активності, що може призвести до уповільнення економічного піднесення.

Дефляція (дефляция)

вилучення державою з обігу частини грошей, що випущені в період інфляції. Здійснюється шляхом збільшення продажу державних цінних паперів, податків, підвищення облікових банківських ставок.

Дефолт

Дефолт – відмова від зобов’язань.


Дефолт (дефолт)

припинення виплати відсотків на цінні папери, коли компанія перебуває у процесі ліквідації.

Дефрагментація

Дефрагментація  – це оптимізація дискового  простору,  упорядкування інформації кластерів, які належать одному файлу.Децентралізація (децентрализация)

передання функцій управління від центральних органів влади місцевим органам, розширення кола повноважень нижчестоящих органів управління за рахунок вищестоящих.

Децентралізовані джерела (децентрализованные источники)

нецентралізовані матеріальні і фінансові ресурси, насамперед капіталовкладення, які надходять окремо з-за меж централізованих державних коштів. Це засоби виробничих і підприємницько-комерційних структур, домашніх і фермерських господарств, деяких фондів.

Джіпег, Jpg (Joint Photographic Expert Group)

Джіпег, Jpg (Joint Photographic Expert Group) – популярний в Інтернет графічний формат. Для зберігання зображення формат JEPG використовує алгоритм сильного стиснення з втратою інформації, завдяки чому дозволяє досягати величезних рівнів стиснення. Застосовується в основному для зберігання високоякісних фотографій. Формат не дозволяє використовувати анімацію і прозорість. Зазвичай формат JPEG застосовується для зберігання високоякісних   фотографій.   Дозволяє   використовувати   до   16   мільйонів відтінків.Джанк-облігації (джанк-облигации)

незабезпечені облігації, що випускаються компаніями, фінансовий стан котрих є ненадійним. Високий ступінь ризику при купівлі таких облігацій забезпечує виплату на них підвищених відсотків.

Джентльменська угода (джентльменское соглашение)

неофіційна, не закріплена документально угода, що укладається, як правило, в усній формі, на взаємній довірі.

Джерела фінансування (источники финансирования)

організації і підприємства

Джерело інформації

Джерело інформації – об’єкт, що ідентифікує походження інформації; одиничний елемент підмножини того чи іншого класу інформаційних ресурсів, доступного   користувачу,   що   володіє,   як   правило,   деякою   проблемною визначеністю.


Джерело податку (источник налога)

дохід суб’єкта (заробітна плата, прибуток, відсоток, рента), з якого сплачується податок.

Джобер (джобер)

ділер Лондонської фондової біржі. На відміну від ділерів більшості бірж, Д. не має права виконувати функції брокера і не здійснює операції безпосередньо з клієнтами, котрі не є членами біржі.

Дивіденд (дивиденд)

частина чистого прибутку акціонерних товариств, що розподіляються між акціонерами залежно від акцій, що належать їм. Розмір Д. залежить як від прибутку, так і від різновиду акції.

Диверсифікація

Диверсифікація (лат. diversificatio – зміна, різноманітність) системи освіти  – процес розширення системи освіти за рахунок зростання кількості типів і видів навчальних закладів.Диверсифікація (диверсификация)

розмаїття, різносторонній розвиток. Д. виробництва


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все