Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Е

Еволюція (эволюция)

поступовий розвиток явищ, дій, предметів при збережені чи покращенні якості в процесі кількісного перетворення.

Евристика (эвристика)

метод аналізу економічних явищ, процесів, прийняття рішень. Грунтується на інтуїції, аналогіях, досвіді, винахідливості, тобто на особливій властивості людського мозку і здатності людини розв’язувати задачу, для якої формальний математичний алгоритм, спосіб розв’язку невідомий.

Егіда (эгида)

1. У давньогрецькій міфології щит Зевса. 2. Переносно

Егоїзм (эгоизм)

моральний принцип особи, групи людей, які своїми діями показують зверхність своїх інтересів порівняно з інтересами інших.

Екаунтант (экаунтант)

спеціаліст з фінансів, обліку, аудиту. Займається аналізом фінансово-господарської діяльності фірми, підприємства, часто контролера.

Екаутінг (экаутинг)

сфера бізнесу, пов’язана зі збиранням, обробкою, аналізом фінансової інформації.

Еквівалент (эквивалент)

товар, в якому виражається вартість іншого товару. Якщо один товар стає еквівалентом багатьох або всіх товарів, він перетворюється в загальний еквівалент або гроші. Еквівалентом називають також товар, вартість якого рівновелика з вартістю даного товару.

Еквівалент загальний (эквивалент общий)

товар, що відображає вартість товарів, на які він обмінюється.

Еквівалент повної зайнятості

Еквівалент повної зайнятості – число студентів з повною зайнятістю в даній організації (на основі локального визначення повного часу).Еквівалент ринкової ціни (эквивалент рыночной цены)

розрахункова усереднена грошова одиниця, аналогічна середній ринковій ціні товарів для вартісної оцінки бартерних товарообмінних операцій при укладанні торгівельних угод, а також у лізингових операціях. Використовується при складані платіжного балансу.

Еквівалентна заміна (эквивалентная замена)

заміна однієї кредитної операції на іншу. Це може бути. наприклад, закриття поточного рахунку і визначення сальдо для відкриття нового рахунку.

Еквайр

Еквайр – банк, що здійснює еквайрінг.


Еквайрінг

Еквайрінг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток.


Екзаменаційна відомість

Екзаменаційна відомість – навчальний документ встановленої форми, в якому фіксуються результати контрольних процедур.Екологічні фонди (экологические фонды)

не бюджетні державні фонди, які створюються для розв’язання невідкладних завдань щодо охорони природи, відновлення витрат у природному середовищі, компенсації завданої шкоди та інших проблем довкілля. Формуються із коштів, які надходять від підприємств, установ, організацій, громадян, а також іноземних юридичних і фізичних осіб.

Економ (эконом)

1. Ощадлива, хазяйновита людина. 2. Завідувач (управитель) господарством.

Економіка (экономика)

1. Сукупність суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства. 2. Народне господарство країни або його галузь. 3. Науки, які вивчають закони і специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільного виробництва.

Економіка інституціональна (экономика институциальная)

економіка «ре¬гульованого капіталізму», «адміністративного капіталізму».

Економіка відкрита (экономика открытая)

така, що послідовно інтегрується в систему міжнародних економічних відносин (зв’язків).

Економіка закрита (экономика закрытая)

економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталів), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладаються на торгівлю і рух капіталу.

Економіка міжнародна (экономика международная)

система різноманітних господарських (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових, грошово-кредитних) зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці.

Економіка підприємства (экономика предприятия)

1. Сукупність суспільно-технічних факторів

що визначають ефективність праці трудового колективу використання засобів виробництва матеріальних і фінансових ресурсів у процесі його виробничого періоду.Економіка перехідна (трансформаційна) (экономика переходная)

період, упродовж якого економіка країни або кількох країн переходить в істотно (сутнісно) інший стан внаслідок докорінної трансформації економічної системи.

Економіка регіональна (экономика региональная)

галузь економічної науки, яка вивчає закони й закономірності суспільного відтворення, механізм їх дії та реалізації на регіональному рівні.

Економіко-математичні методи (экономико-математические методы)

застосування математичного апарату, математичних залежностей для визначення (розрахунку) економічних показників.

Економіко-математичні моделі (экономико-математические модели)

опис економічних процесів, об’єктів, зв’язків з використанням математичного апарату.

Економікс (экономикс)

суспільна наука, яка вивчає поведінку окремих осіб, груп людей у процесі організації виробництва, розподілу, обміну та споживання створених благ з метою задоволення власних потреб, використовуючи для цього обмежені ресурси.

Економічні відносини (экономические отношения)

сукупність суспільних виробничих відносин, що складаються між людьми в процесі відтворення матеріальних благ (у виробництві, розподілі, обміні і споживанні).

Економічні важелі (экономические рычаги)

інструменти управління економікою, які є невід’ємною частиною господарського механізму. Включають систему цін, тарифів, фінансово-кредитні операції, податки тощо.

Економічні закони (экономические законы)

беззаперечні, об’єктивні, стійкі, незмінні, тривалі причинно-наслідкові зв’язки і взаємозв’язки економічних явищ, дій, що проявляються у процесі виробництва, розподілу, обміну, нагромадження і споживання матеріальних благ, послуг на різних ступенях розвитку суспільства.

Економічні методи управління (экономические методы управления)

способи впливу суб’єкта (керуючої системи) на об’єкт за допомогою планування, аналізу, матеріального стимулювання, використання фондів розвитку підприємства, ціноутворення, кредитування, розподілу прибутку, капітальних вкладень тощо.

Економічні потреби (экономические потребности)

частина потреб суспільства, для задоволення яких необхідні розвиток суспільного виробництва.

Економічні реформи (экономические реформы)

зміни в системі ведення господарства, управління економікою, пов’язані зі значними перетвореннями в економічній політиці за умов, коли існуюча економічна система виявляється неефективною, викликають кризи, темпи розвитку спадають, країна відстає у своєму розвиткові від інших країн.

Економічні стимули (экономические стимулы)

сукупність економічних заходів, спрямованих на підвищення виробництва, успішне розв’язання технічних, економічних чи екологічних проблем суспільства або окремих галузей, підприємств у певні періоди розвитку.

Економічна інтеграція (экономическая интеграция)

процес зближення, об’єднання господарського життя, економік декількох країн.

Економічна інтервенція (экономическая интервенция)

1. Насильницьке втручання однієї чи кількох держав в економіку іншої держави або в її взаємозв’язки з третіми державами. 2. Виступ держави на товарному або грошовому ринку своєї країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти.

Економічна інтервенція (экономическая интервенция)

1. Насильницьке втручання однієї чи кількох держав в економіку іншої держави або в її взаємозв’язки з третіми державами. 2. Виступ держави на товарному або грошовому ринку своєї країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти.

Економічна інфраструктура (экономическая инфраструктура)

сукупність підприємств, організацій, установ, об’єктів, споруд тощо, що є загальною матеріальною основою ефективного функціонування економіки.

Економічна війна (экономическая война)

введення в економіку політичних і воєнних чинників, застосування санкцій і всебічного стратегічного контролю на торгівлю з деякими країнами, аби змусити їх виконувати вимоги сторони, яка запроваджує політику Е.В., що властиве міжнародній економічній політиці.

Економічна дестабілізація (экономическая дестабилизация)

різке порушення рівноваги, нестабільність в економіці, розбалансованість господарських зв’язків.

Економічна експансія (экономическая экспансия)

одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, джерел сировини. Проводиться як суто економічними методами (вивезення капіталу, демпінг, валютна політика), так і шляхом дипломатичного тиску тощо.

Економічна експансія (экономическая экспансия)

одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, джерел сировини. Проводиться як суто економічними методами (вивезення капіталу, демпінг, валютна політика), так і шляхом дипломатичного тиску тощо.

Економічна залежність (экономическая зависимость)

характер взаємозв’язку різних суб’єктів економічних відносин (окремих осіб, або їх груп, підприємств, територій, держав); є наслідок появи і розвитку приватної власності.

Економічна залежність (экономическая зависимость)

характер взаємозв’язку різних суб’єктів економічних відносин (окремих осіб, або їх груп, підприємств, територій, держав); є наслідок появи і розвитку приватної власності.

Економічна кібернетика (экономическая кибернетика)

наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих економічних системах.

Економічна кібернетика (экономическая кибернетика)

наука про загальні закони одержання, зберігання, передавання й перетворення інформації у складних керуючих економічних системах.

Економічна криза (экономический кризис)

складний, загострений стан економіки країни. Характеризується скороченням виробництва, розладом грошових і кредитних відносин, інфляцією, банкрутством фірм і підприємств, банківської системи, зростанням безробіття, різким зниженням життєвого рівня основних категорій населення.

Економічна криза (экономический кризис)

складний, загострений стан економіки країни. Характеризується скороченням виробництва, розладом грошових і кредитних відносин, інфляцією, банкрутством фірм і підприємств, банківської системи, зростанням безробіття, різким зниженням життєвого рівня основних категорій населення.

Економічна культура (экономическая культура)

система цінностей і засобів господарської діяльності, лояльне ставлення до будь-якої форми власності, поважання успіхів комерційної, підприємницької, фермерської чи іншої діяльності, створення рівних умов для розвитку громадянської ініціативи в усіх сферах економічного життя країни.

Економічна культура (экономическая культура)

система цінностей і засобів господарської діяльності, лояльне ставлення до будь-якої форми власності, поважання успіхів комерційної, підприємницької, фермерської чи іншої діяльності, створення рівних умов для розвитку громадянської ініціативи в усіх сферах економічного життя країни.

Економічна модель (экономическая модель)

абстрактне узагальнення економічних процесів, виражене за допомогою економіко-математичної моделі.

Економічна модель (экономическая модель)

абстрактне узагальнення економічних процесів, виражене за допомогою економіко-математичної моделі.

Економічна політика (экономическая политика)

основний напрям дій держави, уряду як усередині країни, так і на міжнародній арені в галузі управління економікою, надання певної спрямованості економічним процесам залежно від поставлених цілей, завдань, інтересів країни.

Економічна політика (экономическая политика)

основний напрям дій держави, уряду як усередині країни, так і на міжнародній арені в галузі управління економікою, надання певної спрямованості економічним процесам залежно від поставлених цілей, завдань, інтересів країни.

Економічна самостійність (экономическая самостоятельность)

незалежна поведінка на ринку, можливість самостійного визначення складу та обсягу виробництва продукції і послуг, розпорядження майном і отриманими у процесі виробництва результатами; можливості і права прийняття відповідних рішень у сфері фінансово-господарської діяльності.

Економічна самостійність (экономическая самостоятельность)

незалежна поведінка на ринку, можливість самостійного визначення складу та обсягу виробництва продукції і послуг, розпорядження майном і отриманими у процесі виробництва результатами; можливості і права прийняття відповідних рішень у сфері фінансово-господарської діяльності.

Економічна система (экономическая система)

сукупність принципів, правил, законодавчо закріплених норм, які діють у країні і визначають форму і зміст основних економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.

Економічна система (экономическая система)

сукупність принципів, правил, законодавчо закріплених норм, які діють у країні і визначають форму і зміст основних економічних відносин у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.

Економічна теорія (экономическая теория)

наука про використання людиною обмежених виробничих ресурсів для виготовлення різноманітних товарів та послуг і подальшого їх розподілу між людьми та різними групами суспільства з метою споживання.

Економічна теорія (экономическая теория)

наука про використання людиною обмежених виробничих ресурсів для виготовлення різноманітних товарів та послуг і подальшого їх розподілу між людьми та різними групами суспільства з метою споживання.

Економічне мислення (экономическое мышление)

узагальнене і опосередковане відображення економічної дійсності; певна система поглядів людини на суспільно-економічні відносини та закономірності їх розвитку.

Економічне мислення (экономическое мышление)

узагальнене і опосередковане відображення економічної дійсності; певна система поглядів людини на суспільно-економічні відносини та закономірності їх розвитку.

Економічне регулювання (экономическое регулирование)

процес активного впливу держави на рух сукупного суспільного продукту на всіх його стадіях за допомогою податкових, фінансових, грошових, адміністративних, правових інструментів.

Економічне регулювання (экономическое регулирование)

процес активного впливу держави на рух сукупного суспільного продукту на всіх його стадіях за допомогою податкових, фінансових, грошових, адміністративних, правових інструментів.

Економічне середовище (экономическая среда)

сукупність економічних умов розвитку підприємства, ділового життя, що передбачає наявність стимулів до праці, економічної свободи, включаючи вільне переміщення усіх ресурсних компонентів виробництва.

Економічне середовище (экономическая среда)

сукупність економічних умов розвитку підприємства, ділового життя, що передбачає наявність стимулів до праці, економічної свободи, включаючи вільне переміщення усіх ресурсних компонентів виробництва.

Економічне стимулювання (экономическое стимулирование)

використання матеріальних коштів з метою спонукання учасників виробництва більш ефективно працювати для створення і зростання суспільного продукту.

Економічне стимулювання (экономическое стимулирование)

використання матеріальних коштів з метою спонукання учасників виробництва більш ефективно працювати для створення і зростання суспільного продукту.

Економічний аналіз (экономический анализ)

комплексне вивчення стану народного господарства, його галузей, об’єктів господарської діяльності, організацій, фірм, компаній, різних сфер суспільного життя з метою виявлення факторів поліпшення результатів економічної діяльності та причин, що зумовлюють негативні явища.

Економічний аналіз (экономический анализ)

комплексне вивчення стану народного господарства, його галузей, об’єктів господарської діяльності, організацій, фірм, компаній, різних сфер суспільного життя з метою виявлення факторів поліпшення результатів економічної діяльності та причин, що зумовлюють негативні явища.

Економічний бойкот (экономический бойкот)

повна або часткова відмова від економічних зв’язків з окремою приватною особою, фірмою, регіоном, державою, групою держав тощо.

Економічний бойкот (экономический бойкот)

повна або часткова відмова від економічних зв’язків з окремою приватною особою, фірмою, регіоном, державою, групою держав тощо.

Економічний стан (экономическое положение)

співвідношення між доходами та їх витратами і можливість самостійного відтворення на будь-якому господарському суб’єкті ринку.

Економічний стан (экономическое положение)

співвідношення між доходами та їх витратами і можливість самостійного відтворення на будь-якому господарському суб’єкті ринку.

Економічний суверенітет (экономический суверенитет)

1. Економічна незалежність держави, її право самостійно вирішувати внутрішні і зовнішні економічні питання, без втручання в них будь-якої іншої держави. 2. Економічна свобода суб’єктів господарювання при виборі форм власності і сфери прикладання своїх знань, можливостей, професійної майстерності, способу розподілу доходів, споживання матеріальних благ.

Економічний суверенітет (экономический суверенитет)

1. Економічна незалежність держави, її право самостійно вирішувати внутрішні і зовнішні економічні питання, без втручання в них будь-якої іншої держави. 2. Економічна свобода суб’єктів господарювання при виборі форм власності і сфери прикладання своїх знань, можливостей, професійної майстерності, способу розподілу доходів, споживання матеріальних благ.

Економічний тренінг (экономический тренинг)

ділова гра, з допомогою якої можна робити оціночні розрахунки ефективності управлінських дій.

Економічний тренінг (экономический тренинг)

ділова гра, з допомогою якої можна робити оціночні розрахунки ефективності управлінських дій.

Економія (экономия)

ощадливе ведення господарства, в основі якого лежить зменшення витрат, зокрема затрат матеріалів, устаткування, енергії, уречевленої праці, робочого часу тощо.

Економія (экономия)

ощадливе ведення господарства, в основі якого лежить зменшення витрат, зокрема затрат матеріалів, устаткування, енергії, уречевленої праці, робочого часу тощо.

Економетрика (эконометрика)

вивчення економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу.

Економетрика (эконометрика)

вивчення економічних явищ і процесів засобами математичного та статистичного аналізу.

Експансія (экспансия)

розширення сфери впливу об’єднань великих держав, що здійснюються економічними, військовими і дипломатичними методами.

Експансія (экспансия)

розширення сфери впливу об’єднань великих держав, що здійснюються економічними, військовими і дипломатичними методами.

Експансія кредитна (экспансия кредитная)

інтенсивне розширення банками кредитних операцій з метою одержання прибутку.

Експансія кредитна (экспансия кредитная)

інтенсивне розширення банками кредитних операцій з метою одержання прибутку.

Експансія торгова (экспансия торговая)

розширення сфери впливу економічно розвинутих країн або їх підприємств, компаній у сфері зовнішньої торгівлі, спрямоване на посилення боротьби за джерела сировини і ринки збуту.

Експансія торгова (экспансия торговая)

розширення сфери впливу економічно розвинутих країн або їх підприємств, компаній у сфері зовнішньої торгівлі, спрямоване на посилення боротьби за джерела сировини і ринки збуту.

Експеримент

Експеримент (лат. experimentum – проба, досвід) – метод дослідження, що передбачає виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати педагогічної діяльності, дає змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних результатів; контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та апробування нових технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління навчально-виховним закладом.Експериментальні школи

Експериментальні школи – навчально-виховні заклади, призначені для обгрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення практичного досвіду педагогів.Експерт (эксперт)

кваліфікована людина, спеціаліст у певній галузі, якого залучають до консультацій щодо прийняття рішень, проведення експертизи товарів, наукових розробок тощо.

Експерт (эксперт)

кваліфікована людина, спеціаліст у певній галузі, якого залучають до консультацій щодо прийняття рішень, проведення експертизи товарів, наукових розробок тощо.

Експертиза (экспертиза)

вивчення будь-якого питання обізнаною особою

Експертиза (экспертиза)

вивчення будь-якого питання обізнаною особою

Експертиза бухгалтерська (экспертиза бухгалтерская)

1. Дослідження спеціалістом

Експертиза бухгалтерська (экспертиза бухгалтерская)

1. Дослідження спеціалістом

Експертні методи

Експертні методи – методи системного аналізу, в яких для виконання конкретних неформалізованих операцій використовують знання, досвід, інтуїцію, винахідливість, інтелект експертів у потрібній сфері. Реалізуються як комплекс логічних і математичних процедур, спрямованих на здобуття від спеціалістів-експертів  інформації,  а  також її  аналіз  й  узагальнення  з  метою вибору раціональних рішень.Експертні оцінки (экспертные оценки)

кількісні та якісні оцінки процесів та явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових номерах, рейтингах).

Експертні оцінки (экспертные оценки)

кількісні та якісні оцінки процесів та явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових номерах, рейтингах).

Експертна система

Експертна   система   –   прикладна   система   штучного   інтелекту,   що включає базу знань і механізм виведення та дає змогу за правилами і наданими користувачем фактами розпізнати ситуацію, встановити діагноз або дати рекомендацію для вибору дій.
Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все