Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Далі)
  Все

Е

Еволюція (эволюция)

поступовий розвиток явищ, дій, предметів при збережені чи покращенні якості в процесі кількісного перетворення.

Евристика (эвристика)

метод аналізу економічних явищ, процесів, прийняття рішень. Грунтується на інтуїції, аналогіях, досвіді, винахідливості, тобто на особливій властивості людського мозку і здатності людини розв’язувати задачу, для якої формальний математичний алгоритм, спосіб розв’язку невідомий.

ЕГІДА

ЕГІДА - (грец. — охорона, захист, первісно — щит з козячої шкіри, від — коза) — у давньогрецькій міфології назва щита Зевса (іноді Афіни чи Аполлона), символ влади, покровительства та гніву богів. У перенос, значенні: «під егідою» — під захистом, охороною, заступництвом.


Егіда (эгида)

1. У давньогрецькій міфології щит Зевса. 2. Переносно

Егоїзм (эгоизм)

моральний принцип особи, групи людей, які своїми діями показують зверхність своїх інтересів порівняно з інтересами інших.

Екаунтант (экаунтант)

спеціаліст з фінансів, обліку, аудиту. Займається аналізом фінансово-господарської діяльності фірми, підприємства, часто контролера.

Екаутінг (экаутинг)

сфера бізнесу, пов’язана зі збиранням, обробкою, аналізом фінансової інформації.

Еквівалент (эквивалент)

товар, в якому виражається вартість іншого товару. Якщо один товар стає еквівалентом багатьох або всіх товарів, він перетворюється в загальний еквівалент або гроші. Еквівалентом називають також товар, вартість якого рівновелика з вартістю даного товару.

ЕКВІВАЛЕНТ ГРОШОВИХ КОШТІВ

ЕКВІВАЛЕНТ ГРОШОВИХ КОШТІВ (англ. cash equivalents [kæʃ ɪˈkwɪvələnts]) - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Е. г. к. є різновидом фінансових інвестицій, що відображаються на рахунку 35 «Короткострокові фінансові інвестиції». Е. г. к. утримуються для погашення короткострокових зобов’язань, а не для інвестиційних цілей. Для того, щоб інвестицію можна було визначити як Е. г. к., вона повинна вільно конвертуватися у відповідну суму грошей та характеризуватися незначним ризиком зміни вартості. Прикладом Е. г. к. можуть бути казначейські векселі, а також депозитні сертифікати з терміном погашення до 3 місяців. Таким чином, інвестиція визначається, здебільшого, як Е. г. к. тільки в разі короткого строку погашення (протягом трьох місяців або навіть і 246 Е менше з дати придбання). Інвестиції в інструменти власного капіталу не входять до складу Е. г. к., якщо вони не є за сутністю Е. г. к., наприклад, у випадку привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду їх погашення і з визначеною датою викупу


Еквівалент загальний (эквивалент общий)

товар, що відображає вартість товарів, на які він обмінюється.

Еквівалент повної зайнятості

Еквівалент повної зайнятості – число студентів з повною зайнятістю в даній організації (на основі локального визначення повного часу).Еквівалент ринкової ціни (эквивалент рыночной цены)

розрахункова усереднена грошова одиниця, аналогічна середній ринковій ціні товарів для вартісної оцінки бартерних товарообмінних операцій при укладанні торгівельних угод, а також у лізингових операціях. Використовується при складані платіжного балансу.

Еквівалентна заміна (эквивалентная замена)

заміна однієї кредитної операції на іншу. Це може бути. наприклад, закриття поточного рахунку і визначення сальдо для відкриття нового рахунку.

Еквайр

Еквайр – банк, що здійснює еквайрінг.


ЕКВАЙР 2

ЕКВАЙР (англ. acquirer [ə’kwaɪə]) - установа, що надає послуги технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків, які здійснюються із застосуванням платіжних систем через банкомати, POS-термінали тощо. Еквайр відповідає за відшкодування коштів торговим точкам, в яких здійснювались розрахунки, проводилися покупки або оплачувалися послуги за допомогою платіжних карток


Еквайрінг

Еквайрінг – діяльність еквайра щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням платіжних карток.


Екзаменаційна відомість

Екзаменаційна відомість – навчальний документ встановленої форми, в якому фіксуються результати контрольних процедур.ЕКЗЕКВАТУРА

ЕКЗЕКВАТУРА - (від лат. — з'ясовувати, встановлювати, виконувати) — 1) Офіц. док-т, який надається іноз. консулові д-вою перебування (як правило, її МЗС) після вручення йому консульського патенту, якщо немає заперечень щодо виконання консулом його функцій у відповідному коне, окрузі. Отже, Е. офіційно підтверджує визнання консула у цій ролі урядом д-ви перебування. Е. не потрібна завідувачам коне, відділів дипломатичних представництв, ін. співробітникам ген. консульств, консульств, віцеконсульств і коне, агентств, які вільно призначаються їхньою д-вою. За формою Е. може бути не тільки окр. док-том, а й у вигляді дозвільного напису на коне, патенті. Ще до вручення офіц. Е. д-ва перебування може, коли це необхідно, надати консулові тимчас. дозвіл на виконання його функцій. За нормами міжнар. права у наданні Е. може бути відмовлено або її може бути скасовано, якщо консула оголошено персоною нон грата; в обох випадках д-ва перебування не зобов'язана повідомляти про мотиви свого рішення. 2) Виконання у країні суд. рішення, прийнятого в ін. д-ві.


Екологічні фонди (экологические фонды)

не бюджетні державні фонди, які створюються для розв’язання невідкладних завдань щодо охорони природи, відновлення витрат у природному середовищі, компенсації завданої шкоди та інших проблем довкілля. Формуються із коштів, які надходять від підприємств, установ, організацій, громадян, а також іноземних юридичних і фізичних осіб.

Економ (эконом)

1. Ощадлива, хазяйновита людина. 2. Завідувач (управитель) господарством.

Економіка (экономика)

1. Сукупність суспільно-виробничих відносин, які характеризують економічний лад суспільства. 2. Народне господарство країни або його галузь. 3. Науки, які вивчають закони і специфіку виробничих відносин у певній галузі або сфері суспільного виробництва.

Економіка інституціональна (экономика институциальная)

економіка «ре¬гульованого капіталізму», «адміністративного капіталізму».

Економіка відкрита (экономика открытая)

така, що послідовно інтегрується в систему міжнародних економічних відносин (зв’язків).

Економіка закрита (экономика закрытая)

економіка, цілком ізольована від міжнародної торгівлі (відсутність експорту, імпорту чи руху капіталів), або економіка з жорсткими обмеженнями, що накладаються на торгівлю і рух капіталу.

Економіка міжнародна (экономика международная)

система різноманітних господарських (науково-технічних, виробничих, комерційних, валютно-фінансових, грошово-кредитних) зв’язків національних економік різних країн, що ґрунтуються на міжнародному поділі праці.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Далі)
  Все