Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все

З

Забалансові операції (забалансовые операции)

операції за балансовими розрахунками, що не відображаються у балансі банку. До таких операцій належать інкасо цінних паперів, зберігання банківської звітності і цінних паперів, операції зі зберігання грошей і цінностей (складські операції).

Забанювання, забанити

Забанювання, забанити – видалення аккаунта за некоректні дії користувача.Забезпеченість кредиту (обеспеченность кредита)

один з основних принципів банківського кредитування, що означає сукупність умов, зобов’язань, які дають кредитору впевненість у тому, що борг буде повернутий.

Забезпечення (обеспечение)

сукупність заходів і коштів, створення умов, що сприяють нормальному здійсненню економічних процесів, реалізації запланованих програм, проектів, підтримці стабільного функціонування економічної системи та її об’єктів, усуненню порушень нормативних актів.

Забезпечення грошей (обеспечение денег)

сукупність матеріальних та інших благ, які знаходяться у сфері обігу і служать матеріальною основою обігу нерозмінних грошових знаків. Проблема забезпечення їх зводиться до постійного

Забезпечення кредиту (обеспечение кредита)

товарно-матеріальні цінності, які служать кредиторові заставою повного і своєчасного повернення боржником одержаних у позику засобів та оплати йому належних процентів. Кредит забезпечують: відповідні гарантії, документи, наявні депозити, комерційні векселі тощо.

Заборгованість за відсотками (задолженность по процентам)

сума процентів, нарахована на розмір заборгованості з основного боргу і ще не виплачена на певну дату.

Заборгованість капітальна ( задолженность капитальная)

зовнішня заборгованість, за якою термін оплати ще не настав.

Заборгованість кредиторська ( задолженность кредиторская)

гроші, що підлягають поверненню підприємством (фірмою) юридичним чи фізичним особам, у яких позичені і яким вони не виплачені. Заборгованість кредиторську складають в основному невиплачені податки і заробітна платня, невнесені страхові внески, несплачені борги тощо.

Заборгованість пролонгована (задолженность пролонгированная)

заборгованість господарської організації щодо позик, наданих банком, сплату яких відстрочено на певний термін. Пролонгування здійснюється банком щодо позик, забезпеченими матеріальними цінностями.

Заборгованість прострочена (задолженность просроченная)

1. Заборгованість підприємств і організацій різних форм власності, а також окремих громадян установами банку щодо кредиторів, строк сплати яких настав, або минув. 2. Заборгованість юридичних або фізичних осіб підприємствам, організаціям, установам тощо щодо податкових платежів, відрахувань від прибутку за товари, надані послуги або виконані роботи, строк сплати яких настав або минув.

Забороні тарифи (запретительные тарифы)

високі ставки ввізного мита, встановлені з метою захисту внутрішнього ринку від ввезення окремих іноземних товарів.

Заборона (запрещение)

неможливість виконання конкретних дій, робіт, операцій, зумовлена законодавчими, нормативними документами або рішенням відповідних керівників.

Завантаження

Завантаження – передавання програм або даних з комп’ютера на підключений   до   нього   пристрій,   зазвичай   з   сервера   на   персональний комп’ютер.Завдання

Завдання  –  роботи  студентів,  що  використовуються  викладачами  з метою взаємодії зі студентами та для оцінювання знань.Завдаток

Завдаток – сума, яку сплачує покупець, з метою гарантії подальшого виконання сторонами взятих на себе зобов’язань по договору. Ящо покупець не виконує умови договору, то він втрачає ці гроші, якщо продавець не виконує умови договору, то він повертає покупцю цю суму у подвійному розмірі.


Завершение

Завершение (Completion) В значении система контроля за тем, что студент прошел необходимые элементы курса или весь курс «Завершение элемента курса» и «Завершение курса»


Загальна власність (общая собственность)

спільна колективна власність кількох власників майнових цінностей.

Загальна рентабельність (общая рентабельность)

узагальнений показник економічної ефективності підприємства, галузі, що дорівнює відношенню валового (балансового) прибутку, отриманого за певний період ( як правило, за рік), до середньої вартості основних фондів і нормативної частини обігових коштів за цей період.

Загальна теорія інформації

Загальна теорія інформації – одна з перспективних фундаментальних галузей наукового знання про найбільш загальні закономірності прояву інформаційної реальності, які лежать в основі розвитку природи і суспільства.Загальне замовлення (общий заказ)

замовлення на поставку продукції, товарів на обумовлену суму у межах встановленого часу без конкретизації обсягів і терміну поставки.

Загальне замовлення (общий заказ)

замовлення на поставку продукції, товарів на обумовлену суму у межах встановленого часу без конкретизації обсягів і терміну поставки.

Загальне програмне забезпечення

Загальне програмне забезпечення – це частина програмного забезпечення, що представляє собою сукупність програмних засобів, розроблених поза зв’язком зі створенням автоматизованої системи.Загальне управління якістю (общее управление качеством)

програми, які спрямовані на безпосереднє підвищення якості товарів, послуг та маркетингової діяльності.

Загальне управління якістю (общее управление качеством)

програми, які спрямовані на безпосереднє підвищення якості товарів, послуг та маркетингової діяльності.

Загальний дохід (общий доход)

добуток кількості проданого товару на середню ціну одиниці проданого товару, тобто грошову виручку від продажу.

Загальний еквівалент (общий эквивалент)

товар, який уособлює вартісні якості всіх інших товарів, на який вони обмінюються.

Загальний еквівалент (общий эквивалент)

товар, який уособлює вартісні якості всіх інших товарів, на який вони обмінюються.

Загальний кліринг (общий клиринг)

залік чеків через Лондонську рахункову палату.

Загальний кліринг (общий клиринг)

залік чеків через Лондонську рахункову палату.

Загальний обсяг попиту (общий объем спроса)

сумарна величина попиту покупців на даний товар, сукупний попит на товар.

Загальний обсяг попиту (общий объем спроса)

сумарна величина попиту покупців на даний товар, сукупний попит на товар.

Загальний прибуток (общая прибыль)

різниця між загальним доходом і загальними витратами.

Загальний прибуток (общая прибыль)

різниця між загальним доходом і загальними витратами.

Загальновиробничі витрати (общепроизводственные расходы)

витрати на загальне обслуговування. Організацію виробництва та управління виробничими підприємствами. Вони входять до складу калькуляції витрат на виробництво окремих видів продукції пропорційно до прямих витрат. Такі витрати називають також загальногосподарськими.

Загальновиробничі витрати (общепроизводственные расходы)

витрати на загальне обслуговування. Організацію виробництва та управління виробничими підприємствами. Вони входять до складу калькуляції витрат на виробництво окремих видів продукції пропорційно до прямих витрат. Такі витрати називають також загальногосподарськими.

Загальнодоступність освіти

Загальнодоступність освіти – відповідно до Закону про американців- інвалідів (ADA Section 508), навчальні матеріали, в тому числі інтерфейси, зображення,   аудіо-   та   мультимедійні   елементи,   а   також   всі   інші   види інформації, повинні бути доступні всім, незалежно від інвалідності.
Задаток (задаток)

гарантований внесок у вигляді грошової суми або майнових цінностей, що передаються однією юридичною (фізичною) особою іншій як гарантія виконання прийнятих цією особою зобов’язань стосовно тієї, яка отримує задаток.

Задаток (задаток)

гарантований внесок у вигляді грошової суми або майнових цінностей, що передаються однією юридичною (фізичною) особою іншій як гарантія виконання прийнятих цією особою зобов’язань стосовно тієї, яка отримує задаток.

Задачі економічні (задачи экономические)

задачі, що розв’язуються у процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов’язані з визначеннями невідомих величин на основі вихідних даних.

Задачі економічні (задачи экономические)

задачі, що розв’язуються у процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов’язані з визначеннями невідомих величин на основі вихідних даних.

Задача

Задача –  проблемна  ситуація,  в  якій  визначено  вихідні  об’єкти,  їхні властивості, зв’язки та зазначено, які об’єкти мають бути одержані й/або які властивості вони повинні мати та/або, як ці об’єкти мають бути зв’язані.Задоволення споживача (удовлетворение потребителя)

ступінь збігу властивостей товару, які суб’єктивно спрямовуються клієнтом, з очікуваннями, що пов’язані з цим товаром.

Задоволення споживача (удовлетворение потребителя)

ступінь збігу властивостей товару, які суб’єктивно спрямовуються клієнтом, з очікуваннями, що пов’язані з цим товаром.

Зайнятість (занятость)

участь населення у трудовій діяльності, включаючи навчання, службу в армії, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми та людьми похилого віку.

Зайнятість (занятость)

участь населення у трудовій діяльності, включаючи навчання, службу в армії, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми та людьми похилого віку.

Зайнятість населення (занятость населения)

показник участі працездатного населення в народному господарстві.

Зайнятість населення (занятость населения)

показник участі працездатного населення в народному господарстві.

Заклад дистанційної освіти

Заклад дистанційної освіти – коледж, університет, або школа, створена для надання послуг дистанційної освіти.Закладні листи (закладные письма)

один із видів довготермінових цінних паперів, що випускається іпотечними банками під заставу земельних ділянок, будинків та іншого нерухомого майна та приносять доход у вигляді процентів.

Закладні листи (закладные письма)

один із видів довготермінових цінних паперів, що випускається іпотечними банками під заставу земельних ділянок, будинків та іншого нерухомого майна та приносять доход у вигляді процентів.

Закон

Закон – нормативний акт, прийнятий вищим органом державної влади в установленому Конституцією порядку і має вищу юридичну силу по відношенню до інших нормативних актів (указам, постановам).Закон (закон)

ухвалений в установленому конституцією порядку нормативний акт найвищого органу державної влади, що регламентує найважливіші суспільні відносини і має найвищу юридичну силу щодо актів інших державних органів.

Закон (закон)

ухвалений в установленому конституцією порядку нормативний акт найвищого органу державної влади, що регламентує найважливіші суспільні відносини і має найвищу юридичну силу щодо актів інших державних органів.

Закон вартості (закон стоимости)

закон, за яким виробництво та обмін товарів (послуг) здійснюється відповідно до суспільно необхідних затрат праці. Ці затрати є визначальними для встановлення ціни, одержання прибутку і забезпечення стабільного становища на ринку.

Закон вартості (закон стоимости)

закон, за яким виробництво та обмін товарів (послуг) здійснюється відповідно до суспільно необхідних затрат праці. Ці затрати є визначальними для встановлення ціни, одержання прибутку і забезпечення стабільного становища на ринку.

Закон грошового обігу (закон денежного обращения)

економічний закон, який вимагає, щоб в обігу в кожний даний момент знаходилась лише певна об'єктивно зумовлена кількість грошей. При появі в обігу значної кількості зайвих грошей відбувається їх знецінення і настає інфляція. Тому дотримання вимог цього закону є важливим завданням грошово-кредитної політики держави та банківської системи.

Закон грошового обігу (закон денежного обращения)

економічний закон, який вимагає, щоб в обігу в кожний даний момент знаходилась лише певна об'єктивно зумовлена кількість грошей. При появі в обігу значної кількості зайвих грошей відбувається їх знецінення і настає інфляція. Тому дотримання вимог цього закону є важливим завданням грошово-кредитної політики держави та банківської системи.

Закон Енгеля (закон Энгеля)

полягає в тому, що за постійних цін і демографічних змінних (розмір, склад сім’ї) збільшення доходу призводить до зниження частини споживчих витрат на предмети першої необхідності й зростання частини витрат на предмети розкоші.

Закон Енгеля (закон Энгеля)

полягає в тому, що за постійних цін і демографічних змінних (розмір, склад сім’ї) збільшення доходу призводить до зниження частини споживчих витрат на предмети першої необхідності й зростання частини витрат на предмети розкоші.

Закон попиту (закон спроса)

закон, згідно з яким зростання цін призводить до зниження величини попиту на товари за інших рівних умов.

Закон попиту (закон спроса)

закон, згідно з яким зростання цін призводить до зниження величини попиту на товари за інших рівних умов.

Закон пропозиції (закон предложения)

закон, згідно з яким зростання цін на товари призводить до збільшення обсягу пропозиції цього товару за інших рівних умов.

Закон пропозиції (закон предложения)

закон, згідно з яким зростання цін на товари призводить до збільшення обсягу пропозиції цього товару за інших рівних умов.

Законні платіжні засоби (законные платежные средства)

грошові знаки, які згідно з чинними в країні законами є обов’язковими до прийнятому як засобу платежу на території даної країни. До них належать банківські білети (банкноти) центрального банку країни, казначейські білети, розмінна монета.

Законні платіжні засоби (законные платежные средства)

грошові знаки, які згідно з чинними в країні законами є обов’язковими до прийнятому як засобу платежу на території даної країни. До них належать банківські білети (банкноти) центрального банку країни, казначейські білети, розмінна монета.

Законодавство

Законодавство – сукупність всіх правових норм, що діють в державі або регулюючих окрему сферу суспільних відносин (в галузі освіти)Закономірності Інтернет

Закономірності Інтернет – об’єктивна стійка впорядкованість процесів в мережевому інформаційному просторі. До них відносяться: безмежність, гіперзв’язаність, доступність, комунікація в масштабі гіперчасу, відсутність територіальних обмежень.Закордоні інвестиції (зарубежные инвестиции)

довгострокові вкладення приватного або державного капіталу за кордоном у підприємства різних галузей економіки з метою отримання прибутку.

Закордоні інвестиції (зарубежные инвестиции)

довгострокові вкладення приватного або державного капіталу за кордоном у підприємства різних галузей економіки з метою отримання прибутку.

Закриті торги (закрытые торги)

торги, на яких відбувається продаж

Закриті торги (закрытые торги)

торги, на яких відбувається продаж

Закрита група

Закрита група – група соціальної мережі, дані якої (форум, список учасників   та   іншу   внутрішню   інформацію)   можуть   переглядати   тільки учасники цієї групи. Для приєднання до закритої групи потенційний учасник надсилає запит на вступ до групи, який відправляється на розгляд модераторам групи.Закрита підписка (закрытая подписка)

1. Приватний розподіл (без оголошення) цінних паперів між невеликою кількістю інвесторів. 2. Розподіл випущених цінних паперів тільки серед засновників або за їх рішенням серед залучених інвесторів.

Закрита підписка (закрытая подписка)

1. Приватний розподіл (без оголошення) цінних паперів між невеликою кількістю інвесторів. 2. Розподіл випущених цінних паперів тільки серед засновників або за їх рішенням серед залучених інвесторів.

Закрите депонування (закрытое депонирование)

збереження банком цінностей клієнта, які не розглядаються як капіталовкладення.

Закрите депонування (закрытое депонирование)

збереження банком цінностей клієнта, які не розглядаються як капіталовкладення.

Закритий (особистий) ключ

Закритий (особистий) ключ – один з пари ключів несиметричного шифрування технології створення електронного цифрового підпису, який його власник залишає собі.Закритий ринок (закрытый рынок)

ринок із встановленими тісними комерційними зв’язками між продавцями і покупцями, проникнення нових осіб на який заважають різні бар’єри.

Закритий ринок (закрытый рынок)

ринок із встановленими тісними комерційними зв’язками між продавцями і покупцями, проникнення нових осіб на який заважають різні бар’єри.

Закриття рахунків (закрытие счетов)

закінчення дії розрахункових і поточних рахунків на підставі заяви юридичних чи фізичних осіб, на ім’я яких відкриті ці рахунки, або за рішенням судових органів чи самих банків за наявності на те підстав.

Закриття рахунків (закрытие счетов)

закінчення дії розрахункових і поточних рахунків на підставі заяви юридичних чи фізичних осіб, на ім’я яких відкриті ці рахунки, або за рішенням судових органів чи самих банків за наявності на те підстав.

Закупівля (закупка)

придбання товарів за кордоном або у власній країні великими партіями, у великій кількості. З., що здійснюється державними органами, називаються державними.

Закупівля (закупка)

придбання товарів за кордоном або у власній країні великими партіями, у великій кількості. З., що здійснюється державними органами, називаються державними.

Залік (зачет)

погашення взаємних платіжних зобов'язань у рівновеликих сумах. Може проводитись відносно двох чи кількох юридичних або фізичних осіб. Дозволяє скоротити взаємну заборгованість, прискорити розрахунки і досягти економії в платіжних коштах.

Залік (зачет)

погашення взаємних платіжних зобов'язань у рівновеликих сумах. Може проводитись відносно двох чи кількох юридичних або фізичних осіб. Дозволяє скоротити взаємну заборгованість, прискорити розрахунки і досягти економії в платіжних коштах.

Залік взаємних вимог (зачет взаимных требований)

форма безготівкових взаєморозрахунків підприємств, організацій, за якими взаємні зобов’язання і вимоги боржників і кредиторів погашаються у рівнозначних сумах, оплачується лише різниця.

Залік взаємних вимог (зачет взаимных требований)

форма безготівкових взаєморозрахунків підприємств, організацій, за якими взаємні зобов’язання і вимоги боржників і кредиторів погашаються у рівнозначних сумах, оплачується лише різниця.

Заліковий модуль

Заліковий модуль – див. модуль заліковий.Залежність (зависимость)

стан економічного суб’єкта, за якого його існування і діяльність залежить від матеріальної і фінансової підтримки або взаємодії з іншими суб’єктами.

Залежність (зависимость)

стан економічного суб’єкта, за якого його існування і діяльність залежить від матеріальної і фінансової підтримки або взаємодії з іншими суб’єктами.

Залишкова вартість основних засобів (остаточная стоимость основных средств)

вартість основних засобів, фондів з врахуванням їхнього зносу, що дорівнює негативній вартості з врахуванням амортизації протягом всього терміну експлуатації.

Залишкова вартість основних засобів (остаточная стоимость основных средств)

вартість основних засобів, фондів з врахуванням їхнього зносу, що дорівнює негативній вартості з врахуванням амортизації протягом всього терміну експлуатації.

Залучені кошти (привлеченные средства)

оборотні засоби, одержанні підприємствами у тимчасове користування. Основним джерелом З.К. є кредитори.

Залучені кошти (привлеченные средства)

оборотні засоби, одержанні підприємствами у тимчасове користування. Основним джерелом З.К. є кредитори.

Замінники (заменители)

1. Група товарів і послуг, для яких зростання ціни на один із них веде до збільшення попиту на інші, що є замінником повними або частковими. 2. Товари, які замінюють звичайні, але мають певні переваги порівняно з ними.

Замінники (заменители)

1. Група товарів і послуг, для яких зростання ціни на один із них веде до збільшення попиту на інші, що є замінником повними або частковими. 2. Товари, які замінюють звичайні, але мають певні переваги порівняно з ними.

Заміщення (замещение)

1. В економіці

Заміщення (замещение)

1. В економіці

Замовлення (заказ)

пропозиція покупця, споживача виготовити, відвантажити, продати йому продукцію певного виду і якості або виконати роботу, надати послугу.


Сторінка:  1  2  3  4  (Далі)
  Все