Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все

К

Кіберзалякування

Кіберзалякування – переслідування, погрози, приниження за допомогою інформаційних технологій.Кіберкультура

Кіберкультура  –  технократичний  напрям  у  розвитку  культури, заснований на використанні можливостей комп’ютерних ігор та технологій віртуальної реальності.Кібернетика

Кібернетика – наука про управління, зв’язки та обробку інформації, загальні закони керування множиною взаємозв’язаних об’єктів, кожний з яких здатен  сприймати,  запам’ятовувати  й  переробляти  інформацію..  Основний об’єкт дослідження т. зв. кібернетичні системи, що розглядаються абстрактно, незалежно від їх матеріальної природи. Приклади кібернетичних систем: автоматичні регулятори в техніці, комп’ютери, людський мозок, біологічні популяції, людське суспільство. Кожна така система являє собою безліч взаємопов’язаних об’єктів, здатних сприймати, запам’ятовувати і переробляти інформацію, а також обмінюватися нею.Кількісні показники (количественные показатели)

показники в статистиці, що в чисельному виразі відображають соціально-економічні та інші явища і процеси. характеризують множинність, розмір і рівень цих явищ: чисельність населення, валова і товарна продукція промисловості, товар оборот тощо.

Кількість інформації

Кількість інформації – міра інформації, що повідомляється появою події певної ймовірності; міра оцінки інформації, що міститься в повідомленні; міра, що характеризує зменшення невизначеності, що міститься в одній випадковій величині відносно іншої.Кінцевий продукт (конечный продукт)

узагальнюючий показник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції у грошовому вигляді.

Кінцевий продукт (конечный продукт)

узагальнюючий показник, що характеризує сумарний обсяг виробленої кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції у грошовому вигляді.

Кадастр (кадастр)

систематизоване зведення відомостей, яке складається періодично або шляхом безперервних спостережень над відповідним об'єктом. Розрізняють К. земельні, водні, податкові га ін.

Кадастр (кадастр)

систематизоване зведення відомостей, яке складається періодично або шляхом безперервних спостережень над відповідним об'єктом. Розрізняють К. земельні, водні, податкові га ін.

Кадрове забезпечення ДО

Кадрове забезпечення ДО – штатні розписи, посадові інструкції, професорсько-викладацький склад, який залучається до проведення ДО і до розробки та поповненню бази навчальних матеріалів в освітній установі дистанційного типу.Казна (казна)

фінансові кошти держави, які формуються і використовуються через спеціальну державну структуру

Казна (казна)

фінансові кошти держави, які формуються і використовуються через спеціальну державну структуру

Казначейство

Казначейство – підрозділ банку, який здійснює оперативне управління потоками коштів з метою досягнення максимальної рентабельності операцій при забезпеченні достатнього рівня ліквідності, проведення зваженої ризикової політики.


Казначейство (казначейство)

державний фінансовий орган, що відає касовими операціями державного бюджету.

Казначейство (казначейство)

державний фінансовий орган, що відає касовими операціями державного бюджету.

Казначейські векселі (казначейские векселя)

державні цінні папери, що являють собою короткострокові грошові і випускаються на строк від 3 до 12 місяців. Розповсюджується лише серед банків або інших юридичних осіб і за ними виплачуються відсотки у вигляді купонів. Дохід власника К.в. створюється з того, що вони продаються нижче від номінальної вартості, а викуповуються за номіналом.

Казначейські векселі (казначейские векселя)

державні цінні папери, що являють собою короткострокові грошові і випускаються на строк від 3 до 12 місяців. Розповсюджується лише серед банків або інших юридичних осіб і за ними виплачуються відсотки у вигляді купонів. Дохід власника К.в. створюється з того, що вони продаються нижче від номінальної вартості, а викуповуються за номіналом.

Казначейський білет (казначейский билет)

нерозмінні на золото паперові гроші, що їх випускає національний банк або казначейство, а також короткострокові зобов’язання казначейства, які вступають в обіг. Близькі за змістом і сутністю до банківських грошових білетів. Забезпечуються усім державним надбанням і обов’язкові для приймання як засіб платежу в усіх банківських структурах за їх номінальною вартістю.

Казначейський білет (казначейский билет)

нерозмінні на золото паперові гроші, що їх випускає національний банк або казначейство, а також короткострокові зобов’язання казначейства, які вступають в обіг. Близькі за змістом і сутністю до банківських грошових білетів. Забезпечуються усім державним надбанням і обов’язкові для приймання як засіб платежу в усіх банківських структурах за їх номінальною вартістю.

Календар (календарь)

1. Система виміру часу, що грунтується на періодичності явищ природи, пов’язаних з рухом небесних тіл. 2. Показник усіх днів року з зазначенням днів відпочинку, свят або визначених подій.

Календар (календарь)

1. Система виміру часу, що грунтується на періодичності явищ природи, пов’язаних з рухом небесних тіл. 2. Показник усіх днів року з зазначенням днів відпочинку, свят або визначених подій.

Календар Google

Календар Google – он-лайн календар.Календарний рік (календарный год)

рік, що обчислюється за календарем, і з яким збігаються обліковий і звітний періоди. Господарський і фінансовий рік збігаються.

Календарний рік (календарный год)

рік, що обчислюється за календарем, і з яким збігаються обліковий і звітний періоди. Господарський і фінансовий рік збігаються.

Калькулювання (калькулирование)

спосіб розрахунків, групування й розподілу витрат у натуральному і вартісному показниках для визначення загальної собівартості продукції, послуг.

Калькулювання (калькулирование)

спосіб розрахунків, групування й розподілу витрат у натуральному і вартісному показниках для визначення загальної собівартості продукції, послуг.

Калькуляція (калькуляция)

один із різновидів постатейного розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої продукції, окремої роботи, послуги. Розраховується у вартісних і натуральних показниках за певною формою.

Калькуляція (калькуляция)

один із різновидів постатейного розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої продукції, окремої роботи, послуги. Розраховується у вартісних і натуральних показниках за певною формою.

Калькуляція собівартості (калькуляция себестоимости)

обчислення в грошовому виразі витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Порядок обліку витрат і обчислення собівартості продукції, робіт, послуг залежить від особливостей діяльності підприємств, організацій. Номенклатура статей К.с. має свої особливості в різних галузях народного господарства, залежить від напрямку діяльності підприємства, організації.

Калькуляція собівартості (калькуляция себестоимости)

обчислення в грошовому виразі витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Порядок обліку витрат і обчислення собівартості продукції, робіт, послуг залежить від особливостей діяльності підприємств, організацій. Номенклатура статей К.с. має свої особливості в різних галузях народного господарства, залежить від напрямку діяльності підприємства, організації.

КаляМаля

КаляМаля – соціальний сервіс, який надає можливість зберігати дитячі художні роботи. Малюнки можуть бути, як намальованими на папері та відсканованими, так і виконаними на комп’ютері в довільному графічному редакторі. Для організації роботи необхідно заповнити просту форму реєстрації з мінімальною кількістю полів. Після реєстрації стає активним «Особисте меню», в якому доступні для редагування профайл користувача та відправка/отримання повідомлень в середовищі сервісу.Канал

Канал – засіб або шлях, по якому передаються сигнали або дані. Каталог Google – веб-сайти, впорядковані за тематичним принципом. Каталог  –   список  об’єктів,  складений  в  порядку,  що  полегшує  їх знаходження. В інформаційних комплексах - один з допоміжних ресурсів, який полегшує сервіс пошуку.


Канал маркетингу (канал маркетинга)

шлях товару від виробника до оптових торговців, а від них

Канал маркетингу (канал маркетинга)

шлях товару від виробника до оптових торговців, а від них

Канал нульового рівня (канал нулевого уровня)

канал прямого маркетингу: розподілу, що безпосередньо з’єднує виробника зі споживачем або безпосередній продаж товару виробником споживачеві.

Канал нульового рівня (канал нулевого уровня)

канал прямого маркетингу: розподілу, що безпосередньо з’єднує виробника зі споживачем або безпосередній продаж товару виробником споживачеві.

Канал розповсюдження (канал распространения)

сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар чи послугу на шляху її надходження від виробника до споживача.

Канал розповсюдження (канал распространения)

сукупність фірм або окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар чи послугу на шляху її надходження від виробника до споживача.

Канали товаропросування (каналы товародвижения)

способи доставлення товарів до місця продажу або споживання у визначені строки при оптимальних (мінімальних) затратах продавця.

Канали товаропросування (каналы товародвижения)

способи доставлення товарів до місця продажу або споживання у визначені строки при оптимальних (мінімальних) затратах продавця.

Канцелінг (канцелинг)

граничний термін прибуття зафрахтованого судна в порт під завантаження, після закінчення якого фрахтувальник має право розірвати договір.

Канцелінг (канцелинг)

граничний термін прибуття зафрахтованого судна в порт під завантаження, після закінчення якого фрахтувальник має право розірвати договір.

Капітал (капитал)

1. Економічна категорія, що виражає суспільно-виробничі відносини. 2. Вартість, яка внаслідок обороту та ефективного використання приносить додаткову вартість, прибуток. 3. Все, що має здатність приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів та послуг і вкладені у бізнесову справу, діло. 4. Діюче джерело доходу у вигляді засобів виробництва.

Капітал (капитал)

1. Економічна категорія, що виражає суспільно-виробничі відносини. 2. Вартість, яка внаслідок обороту та ефективного використання приносить додаткову вартість, прибуток. 3. Все, що має здатність приносити дохід, або ресурси, створені людьми для виробництва товарів та послуг і вкладені у бізнесову справу, діло. 4. Діюче джерело доходу у вигляді засобів виробництва.

Капітал інвестиційний (капитал инвестиционный)

капітал, що вкладений в довгострокові інвестиції, на тривалий термін.

Капітал інвестиційний (капитал инвестиционный)

капітал, що вкладений в довгострокові інвестиції, на тривалий термін.

Капітал акціонерного товариства (капитал акционерного общества)

сукупність індивідуальних капіталів або особистих коштів громадян, що об'єднані відповідно до випуску і розміщення акцій та облігацій. Формально акціонерний капітал

Капітал акціонерного товариства (капитал акционерного общества)

сукупність індивідуальних капіталів або особистих коштів громадян, що об'єднані відповідно до випуску і розміщення акцій та облігацій. Формально акціонерний капітал

Капітал амортизаційний (капитал амортизационный)

капітал, що призначений для відтворення основних засобів виробництва і створюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Капітал амортизаційний (капитал амортизационный)

капітал, що призначений для відтворення основних засобів виробництва і створюється за рахунок амортизаційних відрахувань.

Капітал вкладений (капитал вложенный)

кошти, вкладені акціонерами в активи компанії в обмін на акції, що створюють частину власного капіталу акціонерної компанії.

Капітал вкладений (капитал вложенный)

кошти, вкладені акціонерами в активи компанії в обмін на акції, що створюють частину власного капіталу акціонерної компанії.

Капітал декларований (капитал декларированный)

капітал акціонерного товариства, що підтверджений його установчими та іншими документами.

Капітал декларований (капитал декларированный)

капітал акціонерного товариства, що підтверджений його установчими та іншими документами.

Капітал змінний (капитал переменный)

частина капіталу, що витрачається підприємцем на купівлю робочої сили і в процесі виробництва змінює свою величину.

Капітал змінний (капитал переменный)

частина капіталу, що витрачається підприємцем на купівлю робочої сили і в процесі виробництва змінює свою величину.

Капітал номінальний (капитал номинальный)

встановлена засновниками акціонерної компанії сумарна вартість акцій, що передбачається випустити.

Капітал номінальний (капитал номинальный)

встановлена засновниками акціонерної компанії сумарна вартість акцій, що передбачається випустити.

Капітал постійний (капитал постоянный)

частина капіталу у вигляді засобів виробництва (будівлі, споруди, сировина, паливо тощо), яка у процесі виробництва, на відміну від змінного капіталу, не змінює величини своєї вартості.

Капітал постійний (капитал постоянный)

частина капіталу у вигляді засобів виробництва (будівлі, споруди, сировина, паливо тощо), яка у процесі виробництва, на відміну від змінного капіталу, не змінює величини своєї вартості.

Капітал фіктивний (капитал фиктивный)

капітал у формі акції, облігації, заставних листів тощо. На відміну від реального капітулу у вигляді грошей чи обладнання, що являють собою вартість, К.ф. лише дає право на отримання доходу.

Капітал фіктивний (капитал фиктивный)

капітал у формі акції, облігації, заставних листів тощо. На відміну від реального капітулу у вигляді грошей чи обладнання, що являють собою вартість, К.ф. лише дає право на отримання доходу.

Капіталізація прибутку (капитализация прибыли)

витрати прибутку на збільшення капіталу підприємства, перетворення прибутку в капітал.

Капіталізація прибутку (капитализация прибыли)

витрати прибутку на збільшення капіталу підприємства, перетворення прибутку в капітал.

Капіталізм (капитализм)

суспільно-економічна формація, система, якій притаманна приватна власність на засоби виробництва і розподіл в якій виробленої продукції, товарів, послуг здійснюється в основному через ринок. Характерними рисами К. є вільне підприємництво, конкуренція, прагнення виробників і продавців одержувати прибуток.

Капіталізм (капитализм)

суспільно-економічна формація, система, якій притаманна приватна власність на засоби виробництва і розподіл в якій виробленої продукції, товарів, послуг здійснюється в основному через ринок. Характерними рисами К. є вільне підприємництво, конкуренція, прагнення виробників і продавців одержувати прибуток.

Капіталовіддача (капиталоотдача)

показник ефективності використання капіталу, який визначається відношенням обсягу виробленої за певний час продукції у грошовому виражені до вартості основних засобів.

Капіталовіддача (капиталоотдача)

показник ефективності використання капіталу, який визначається відношенням обсягу виробленої за певний час продукції у грошовому виражені до вартості основних засобів.

Капітальні витрати (капитальные расходы)

грошові витрати, що пов'язані з вкладенням в основний капітал і приріст запасів. В країнах з розвинутою економікою К.в. включають: 1. Капіталовкладення за рахунок коштів центральних та місцевих бюджетів, державних підприємств і фондів. 2. Інвестиційні субсидії та довгострокові бюджетні кредити приватним корпораціям, місцевим органам влади. 3. Капіталовкладення приватного сектора економіки на розширення виробничого капіталу

Капітальні витрати (капитальные расходы)

грошові витрати, що пов'язані з вкладенням в основний капітал і приріст запасів. В країнах з розвинутою економікою К.в. включають: 1. Капіталовкладення за рахунок коштів центральних та місцевих бюджетів, державних підприємств і фондів. 2. Інвестиційні субсидії та довгострокові бюджетні кредити приватним корпораціям, місцевим органам влади. 3. Капіталовкладення приватного сектора економіки на розширення виробничого капіталу

Капітальні вкладення (капитальные вложения)

сукупність витрат матеріальних, трудових та грошових ресурсів, що направляються на розширене відтворення основних фондів всіх галузей народного господарства та приватних осіб. До складу К.в. включаються витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, інвентарю, інші капітальні роботи та витрати (проектно-дослідні, геологорозвідувальні та бурові роботи, витрати на відведення земельних ділянок та переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств та ін.). Фінансування К.в. проводиться за рахунок асигнувань з державного бюджету, коштів підприємств, приватних осіб та кредиту.

Капітальні вкладення (капитальные вложения)

сукупність витрат матеріальних, трудових та грошових ресурсів, що направляються на розширене відтворення основних фондів всіх галузей народного господарства та приватних осіб. До складу К.в. включаються витрати на будівельно-монтажні роботи, придбання устаткування, інвентарю, інші капітальні роботи та витрати (проектно-дослідні, геологорозвідувальні та бурові роботи, витрати на відведення земельних ділянок та переселення у зв’язку з будівництвом, на підготовку експлуатаційних кадрів для підприємств та ін.). Фінансування К.в. проводиться за рахунок асигнувань з державного бюджету, коштів підприємств, приватних осіб та кредиту.

Картель (картель)

одна з форм монополістичних об’єднань підприємців, підприємств однієї чи кількох країн, що виробляють однотипну продукцію з метою проведення єдиної економічної та технічної політики, спільних дії щодо встановлення обсягів, структури випуску (продажу) однотипних товарів, розмірів цін, проведення реклами з метою завоювання панівного становища на ринку, придушення конкуренції з боку підприємства, що не є членами К., зберігаючи при цьому юридичну і фінансову незалежність.

Картель (картель)

одна з форм монополістичних об’єднань підприємців, підприємств однієї чи кількох країн, що виробляють однотипну продукцію з метою проведення єдиної економічної та технічної політики, спільних дії щодо встановлення обсягів, структури випуску (продажу) однотипних товарів, розмірів цін, проведення реклами з метою завоювання панівного становища на ринку, придушення конкуренції з боку підприємства, що не є членами К., зберігаючи при цьому юридичну і фінансову незалежність.

Картка банківська (карточка банковская)

спеціальної форми кредитна картка, що видається банком своїм клієнтам.

Картка банківська (карточка банковская)

спеціальної форми кредитна картка, що видається банком своїм клієнтам.

Картка грошова (карточка денежная)

картка, за якою можна отримати готівку з автомата (банкомата, термінал), а також здійснити терміновий грошовий переказ з поточного рахунку платника на поточний рахунок отримувача платежу.

Картка грошова (карточка денежная)

картка, за якою можна отримати готівку з автомата (банкомата, термінал), а також здійснити терміновий грошовий переказ з поточного рахунку платника на поточний рахунок отримувача платежу.

Картка пластикова (карточка пластиковая)

спеціальна пластикова пластина, за допомогою якої здійснюють усі види грошових платежів у транспорті, підприємствах торгівлі, побутового обслуговування.

Картка пластикова (карточка пластиковая)

спеціальна пластикова пластина, за допомогою якої здійснюють усі види грошових платежів у транспорті, підприємствах торгівлі, побутового обслуговування.

Картка платіжна (карточка платежная)

картка, за допомогою якої здійснюють платежі й грошові операції.

Картка платіжна (карточка платежная)

картка, за допомогою якої здійснюють платежі й грошові операції.

Картотека (картотека)

1. Сукупність карток

Картотека (картотека)

1. Сукупність карток

Каса (касса)

1. Готівка, що є у розпорядженні підприємства. 2. Структурний підрозділ підприємства. 3. Рахунок у бухгалтерському обліку, в якому відбивається рух, надходження та видачі готівки. 4. Приміщення, яке спеціально обладнується для приймання, зберігання, видачі грошей та інших цінностей.

Каса (касса)

1. Готівка, що є у розпорядженні підприємства. 2. Структурний підрозділ підприємства. 3. Рахунок у бухгалтерському обліку, в якому відбивається рух, надходження та видачі готівки. 4. Приміщення, яке спеціально обладнується для приймання, зберігання, видачі грошей та інших цінностей.

Касові операції (кассовые операции)

операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки касами банків, підприємств, організацій, установ. К.о. виконуються касами. Як правило, на підприємствах, в організаціях та установах є тільки одна каса. В установах банків створюються приходні, видаткові, вечірні, перелічувальні каси тощо.

Касові операції (кассовые операции)

операції, пов'язані з прийманням, зберіганням, видачею готівки касами банків, підприємств, організацій, установ. К.о. виконуються касами. Як правило, на підприємствах, в організаціях та установах є тільки одна каса. В установах банків створюються приходні, видаткові, вечірні, перелічувальні каси тощо.

Касова готівка (кассовая наличность)

гроші готівкою, що знаходяться в касах підприємств, установ, організацій, банків тощо. В касах вона з'являється за рахунок надходжень у вигляді виручки готівкою від реалізації товарів, включаючи послуги, та інших надходжень. Розмір К.г. обмежується лімітом, що встановлюється установами банків. Суму готівки, що перевищує ліміт підприємства, організації та установи здають в касу банку.

Касова готівка (кассовая наличность)

гроші готівкою, що знаходяться в касах підприємств, установ, організацій, банків тощо. В касах вона з'являється за рахунок надходжень у вигляді виручки готівкою від реалізації товарів, включаючи послуги, та інших надходжень. Розмір К.г. обмежується лімітом, що встановлюється установами банків. Суму готівки, що перевищує ліміт підприємства, організації та установи здають в касу банку.

Касова книга (кассовая книга)

бухгалтерська книга, призначена для обліку всіх надходжень та видачі грошей.

Касова книга (кассовая книга)

бухгалтерська книга, призначена для обліку всіх надходжень та видачі грошей.

Касовий дефіцит (кассовый дефіцит)

ситуації коли виявляється нестача готівки у підприємства, організації, установи.

Касовий дефіцит (кассовый дефіцит)

ситуації коли виявляється нестача готівки у підприємства, організації, установи.

Касовий журнал (кассовый журнал)

складені за певною формою в спеціальному обліковому документі облікові відомості, в яких відображається рух (надходження і видача) грошей.

Касовий журнал (кассовый журнал)

складені за певною формою в спеціальному обліковому документі облікові відомості, в яких відображається рух (надходження і видача) грошей.

Касовий оборот (кассовый оборот)

обіг готівки, що пройшла через касу підприємства, організації, установи.

Касовий оборот (кассовый оборот)

обіг готівки, що пройшла через касу підприємства, організації, установи.

Касовий ордер (кассовый ордер)

бухгалтерський документ, яким оформляється касова операція по прийманню і видачі готівки. Розрізняють К.о. прибутковий і видатковий.

Касовий ордер (кассовый ордер)

бухгалтерський документ, яким оформляється касова операція по прийманню і видачі готівки. Розрізняють К.о. прибутковий і видатковий.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  (Далі)
  Все