Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

Н

На фотографіях друзів

 

На фотографіях друзів – функція для розміщення фотографій друзів, на яких користувачі їх відзначили.Набір (набор)

1. Сукупність, підбір предметів одного призначення, що утворюють щось ціле, комплекс. 2. Масовий прийом на роботу, в навчальний заклад.

Набір (набор)

1. Сукупність, підбір предметів одного призначення, що утворюють щось ціле, комплекс. 2. Масовий прийом на роботу, в навчальний заклад.

Навмисний демпінг (преднамеренный демпинг)

тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і подальшого встановлення монопольних цін.

Навмисний демпінг (преднамеренный демпинг)

тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і подальшого встановлення монопольних цін.

Навчальні курси

Навчальні курси – в системі дистанційного навчання бувають кредитні, які  офіційно  затверджені  в  акредитованому  навчальному  закладі  і зараховуються студенту в рамках навчальної програми, та некредитні – призначені для одержання додаткової або післядипломної освіти (наприклад, підвищення  кваліфікації)  і  які  не  надають  права  на  одержання  певного освітньо-кваліфікаційного рівня.Навчальні мультимедіа

Навчальні мультимедіа – форма комп’ютерного навчання, що включає з’єднання різних технологій мультимедіа, наприклад, звук, анімація, графіка, відео, текст; що завгодно, що дозволяє доставити зміст навчальних матеріалів цільовій аудиторії (див. мультимедіа).Навчальна система

Навчальна     система     –     система,     призначена     для     навчання користувачів. Грунтується на використанні штучного інтелекту і бази знань. Основним завданням її є ефективна передача знань в залежності від ступеня підготовленості  користувачів  та  їх  здатності  засвоювати  одержану інформацію. Розрізняють автономні (функціонують на окремих персональних комп’ютерах)   і   мережеві   (розташовані   на   серверах   Інтернету)   навчальні системи.Навчальна дисципліна2 (у вищому навчальному закладі)

Навчальна    дисципліна2      (у    вищому    навчальному    закладі)    – педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності)   із   визначенням   потрібного   рівня   сформованості   в   тих,   хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


Навчальна дисципліна1

Навчальна дисципліна1 – система знань, умінь і навичок у певній галузі  науки, техніки, мистецтва, виробничої діяльності, призначена для вивчення в освітньому закладі. За змістом дисципліни бувають загальноосвітніми або спеціальними, що визначають профіль підготовки фахівця.Навчальна програма

Навчальна програма – це нормативний документ, який входить до комплексу документів державного стандарту освіти, розробляється і затверджується як його складова. Навчальна програма визначає організацію та зміст підготовки фахівців і розробляється на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки.Навчальний продукт (освітній продукт)

Навчальний    продукт    (освітній    продукт)    –    сукупність    даних, сформованих  для  впровадження  в  навчальний  процес,  зокрема  в  систему дистанційного навчання.


Навчальний об’єкт

Навчальний  об’єкт –  навчальна  інформація  певного  обсягу,  що  має самостійну логічну структуру та зміст і дає змогу оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності.Навчальний план 2

Навчальний  план –  це  нормативний  документ  вищого  навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурио-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних навчальних дисциплін та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальній занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.Навчальний елемент (дидактична одиниця)

Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта.Навчальний план

Навчальний план – документ, що визначає склад навчальних дисциплін, що вивчаються в навчальному закладі або на певному щаблі освіти, обсяг і послідовність їх вивчення, розбивку по навчальних періодах, види і терміни проміжної атестації.Навчальний проект

Навчальний проект – це організаційна форма роботи, яка орієнтована на засвоєння навчальної теми або навчального розділу і становить частину стандартного навчального предмета.Навчальний розклад

Навчальний розклад – графік, який містить відомості про час, місце і послідовності проведення навчальних занять для студентів на певний період навчання.Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали – для системи дистанційного навчання надаються у формах: друковані (на базі традиційних підручників); на аудіо- та відеокасетах,  радіо-  та  телевізійні  курси;  курси  на  аудіо-,  компакт-дисках; курси з використанням комп’ютерних технологій тощо.Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти

Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти – база навчальних матеріалів, система управління цією базою, методики дистанційної освіти, тести, рекомендації з технології дистанційного навчання з урахуванням дидактичних і психологічних аспектів.Навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс – сукупність навчальних продуктів і електронних засобів навчання, сформована з кожного модуля дисципліни, яка забезпечує як аудиторні (тренінгові заняття), так і самостійну роботу студента


Навчання

Навчання  –  процес  формування  в  учнів  знань,  умінь  і  навичок  під керівництвом педагогів, майстрів, наставників.


Навчання на дому

Навчання на дому – відмінності між домашнім навчанням і віртуальним полягає в наступному: 1) студенти віртуальних шкіл мають можливість навчатися в себе вдома, але вони зараховані в державну школу, що працює за державними академічними стандартами (у процесі домашнього навчання студенти обирають будь-який стандарт); 2) студенти віртуальних шкіл повинні здати всі державні іспити (у процесі домашнього навчання студентам не потрібно  здавати  будь-які  державні  іспити);  3)  студенти  віртуальних  шкіл мають висококваліфікованих ліцензованих викладачів, які навчають їх і взаємодіють з ними через Інтернет (у процесі домашнього навчання студенти можуть не мати таких інструкторів).Нагляд (надзор)

одна із форм контролю за дотриманням встановлених вимог щодо тієї чи іншої діяльності.

Нагляд (надзор)

одна із форм контролю за дотриманням встановлених вимог щодо тієї чи іншої діяльності.

Нагромадження (накопление)

вкладання частини доходу на майбутні витрати, перетворення частини прибутку в капітал, збільшення запасів матеріалів, основних засобів виробництва, майна.

Нагромадження (накопление)

вкладання частини доходу на майбутні витрати, перетворення частини прибутку в капітал, збільшення запасів матеріалів, основних засобів виробництва, майна.

Надійність (надёжность)

здатність об’єктів, товарів зберігати певні властивості, незмінні якості протягом заданого періоду. В економіці означає стійкість економічної, фінансової установи, організації, фірми до будь-яких колізій, змін кон’юнктури ринку.

Надійність (надёжность)

здатність об’єктів, товарів зберігати певні властивості, незмінні якості протягом заданого періоду. В економіці означає стійкість економічної, фінансової установи, організації, фірми до будь-яких колізій, змін кон’юнктури ринку.

Надійність ринку (надёжность рынка)

стійкість ринку до політичних потрясінь, прорахунків і помилок економічних, фінансових та інших вищих органів.

Надійність ринку (надёжность рынка)

стійкість ринку до політичних потрясінь, прорахунків і помилок економічних, фінансових та інших вищих органів.

Надання позик (выдача ссуд)

надання банками коштів у вигляді позик підприємствам та організаціям для оплети рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи.

Надання позик (выдача ссуд)

надання банками коштів у вигляді позик підприємствам та організаціям для оплети рахунків за отримані цінності, надані послуги і виконані роботи.

Надбавка (надбавка)

1. Додаткові виплати працівникам за особливо складні умови роботи, високу кваліфікацію, високоякісні і відповідальні роботи. 2. Додаток до номінальної ціни товару зі його високу якість.

Надбавка (надбавка)

1. Додаткові виплати працівникам за особливо складні умови роботи, високу кваліфікацію, високоякісні і відповідальні роботи. 2. Додаток до номінальної ціни товару зі його високу якість.

Надлишкова пропозиція (избыточное предложение)

пропозиція, що значно перевищує попит і призводить до затоварювання.

Надлишкова пропозиція (избыточное предложение)

пропозиція, що значно перевищує попит і призводить до затоварювання.

Надлишковий попит (избыточный спрос)

попит, що значно перевищує пропозицію і призводить до дефіциту товарів, зростанню цін.

Надлишковий попит (избыточный спрос)

попит, що значно перевищує пропозицію і призводить до дефіциту товарів, зростанню цін.

Надлишок капіталу (избыток капитала)

обсяги капіталу, що перевищують кількість, необхідну для реалізації передбаченого проекту.

Надлишок капіталу (избыток капитала)

обсяги капіталу, що перевищують кількість, необхідну для реалізації передбаченого проекту.

Надлишок касової готівки (излишек кассовой наличности)

кількість грошей у касі підприємства, що перевищує потреби касового обслуговування.

Надлишок касової готівки (излишек кассовой наличности)

кількість грошей у касі підприємства, що перевищує потреби касового обслуговування.

Надлишок товарних цінностей (излишок товарных ценностей)

перевищення нормативного рівня матеріальних цінностей.

Надлишок товарних цінностей (излишок товарных ценностей)

перевищення нормативного рівня матеріальних цінностей.

Наднормативні запаси (сверхнормативные запасы)

перевищення понад нормативний рівень товарних запасів, необхідних для функціонування торгівельного процесу.

Наднормативні запаси (сверхнормативные запасы)

перевищення понад нормативний рівень товарних запасів, необхідних для функціонування торгівельного процесу.

Надплановий прибуток (сверхплановая прибыль)

прибуток, одержаний підприємством понад грошову суму, передбачену плановим завданням, стратегією фірми, кампанії.

Надплановий прибуток (сверхплановая прибыль)

прибуток, одержаний підприємством понад грошову суму, передбачену плановим завданням, стратегією фірми, кампанії.

Найбільше сприяння (наибольшее благоприятствование)

режим економічних відносин між державами, за яких одна країна надає іншій такі ж сприятливі умови, якими користується або буде користуватись у майбутньому третя країна на території першої.

Найбільше сприяння (наибольшее благоприятствование)

режим економічних відносин між державами, за яких одна країна надає іншій такі ж сприятливі умови, якими користується або буде користуватись у майбутньому третя країна на території першої.

Наймана праця (наёмный труд)

праця особи, яка працює за договором найму на підприємстві, що належить іншому власникові.

Наймана праця (наёмный труд)

праця особи, яка працює за договором найму на підприємстві, що належить іншому власникові.

Наказ

Наказ – розпорядчий документ, що видається керівником організації, яка діє на основі єдиноначальності для вирішення основних оперативних завдань.Накладні витрати (накладные издержки)

витрати, пов’язані з утриманням управлінського персоналу та організаційно-господарським обслуговуванням виробництва з метою створення необхідних умов праці.

Накладні витрати (накладные издержки)

витрати, пов’язані з утриманням управлінського персоналу та організаційно-господарським обслуговуванням виробництва з метою створення необхідних умов праці.

Накладна (накладная)

документ, яким оформляють приймання або видачу продукції.

Накладна (накладная)

документ, яким оформляють приймання або видачу продукції.

Накопичувальний вклад (накопительный вклад)

вклад в ощадний банк, за умовою якого вкладник має право й повинен періодично вносити додаткові суми.

Накопичувальний вклад (накопительный вклад)

вклад в ощадний банк, за умовою якого вкладник має право й повинен періодично вносити додаткові суми.

Налаштування приватності

Налаштування приватності – інструменти, що надаються сервісом для збереження користувачем інформаційної приватності і конфіденційності персональних  даних.  Функція,  що  дозволяє  зберегти  недоторканність приватного життя в Інтернеті, захистити репутацію, не допустити широке розповсюдження і використання інформації про особисте життя і комунікації користувача.Напівфабрикат (полуфабрикат)

продукт праці, що має пройти подальшу обробку або стати готовим виробом.

Напівфабрикат (полуфабрикат)

продукт праці, що має пройти подальшу обробку або стати готовим виробом.

Нарахування на заробітну плату (начиления на заработную плату)

обов’язкові внески підприємств, організацій та установ усіх форм власності до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та ін. Обчисляють у відсотках від загальної суми оплати праці за встановленими ставками. Не впливають на розмір заробітної плати і включають до витрат виробництва чи обігу.

Нарахування на заробітну плату (начиления на заработную плату)

обов’язкові внески підприємств, організацій та установ усіх форм власності до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування та ін. Обчисляють у відсотках від загальної суми оплати праці за встановленими ставками. Не впливають на розмір заробітної плати і включають до витрат виробництва чи обігу.

Нарахування процентів (начисление процентов)

здійснюється по розрахункових, поточних (крім бюджетних), позичкових, депозитних рахунках, рахунках по вкладах громадян і військовослужбовців. Рівень відсотних ставок по активних і пасивних операціях, порядок, період, строки нарахування відсотків, порядок їх стягнення визначаються в договорі між банком і клієнтами.

Нарахування процентів (начисление процентов)

здійснюється по розрахункових, поточних (крім бюджетних), позичкових, депозитних рахунках, рахунках по вкладах громадян і військовослужбовців. Рівень відсотних ставок по активних і пасивних операціях, порядок, період, строки нарахування відсотків, порядок їх стягнення визначаються в договорі між банком і клієнтами.

Наряд (наряд)

документ-розпорядження робітникові або групі робітників на виконання певної роботи. У ньому зазначається зміст роботи, її обсяг, форма оплати праці, тарифний розряд, норми й розцінки на одиницю та на весь обсяг роботи.

Наряд (наряд)

документ-розпорядження робітникові або групі робітників на виконання певної роботи. У ньому зазначається зміст роботи, її обсяг, форма оплати праці, тарифний розряд, норми й розцінки на одиницю та на весь обсяг роботи.

Наряд-замовлення (наряд-заказ)

документ, на підставі якого поставлялись товари на експорт в умовах державної монополії на зовнішню торгівлю.

Наряд-замовлення (наряд-заказ)

документ, на підставі якого поставлялись товари на експорт в умовах державної монополії на зовнішню торгівлю.

Наставник

Наставник – доросла людина, яка підтримує відносини один-на-один з студентом протягом довгого часу і забезпечує постійну методичну допомогу і керівництво.Натуральні позики (натуральные кредиты)

різновидність державної позики, коли вартість облігацій і сума позики визначаються в натуральній формі. Н.п. (хлібні, цукрові) використовуються в умовах різкого знецінення грошових знаків, Н.п. погашаються натурою або в грошах за ринковою ціною хліба, цукру, що гарантує від знецінення вкладені в позику кошти.

Натуральні позики (натуральные кредиты)

різновидність державної позики, коли вартість облігацій і сума позики визначаються в натуральній формі. Н.п. (хлібні, цукрові) використовуються в умовах різкого знецінення грошових знаків, Н.п. погашаються натурою або в грошах за ринковою ціною хліба, цукру, що гарантує від знецінення вкладені в позику кошти.

Натуральні трансфери (натуральные трансферы)

державна допомога населенню, надана у вигляді натуральних товарів і послуг. Це, насамперед, медичне обслуговування, освіта, безкоштовне харчування тощо.

Натуральні трансфери (натуральные трансферы)

державна допомога населенню, надана у вигляді натуральних товарів і послуг. Це, насамперед, медичне обслуговування, освіта, безкоштовне харчування тощо.

Натуральне господарство (натуральное хозяйство)

господарство, що задовольняє свої потреби за рахунок власного виробництва.

Натуральне господарство (натуральное хозяйство)

господарство, що задовольняє свої потреби за рахунок власного виробництва.

Наукоємність (наукоемкость)

показник, що характеризує ступінь забезпеченості і використання у виробничих процесах, підприємницькій і іншій діяльності науково

Наукоємність (наукоемкость)

показник, що характеризує ступінь забезпеченості і використання у виробничих процесах, підприємницькій і іншій діяльності науково

Наукові дослідження (научное исследование)

творча діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань.

Наукові дослідження (научное исследование)

творча діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань.

Наукова організація праці (научная организация труда)

система заходів, що забезпечує підвищення ефективності функціонування живої праці на основі сучасних досягнень науки і техніки.

Наукова організація праці (научная организация труда)

система заходів, що забезпечує підвищення ефективності функціонування живої праці на основі сучасних досягнень науки і техніки.

Наукова стаття

Наукова стаття – науковий публіцистичний твір невеликого обсягу за певною тематикою.Науковий ступінь (научная степень)

Науковими ступенями є кандидат наук і доктор наук. Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Науковий ступінь (научная степень)

Науковими ступенями є кандидат наук і доктор наук. Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Науково-методична підтримка освітнього процесу

Науково-методична   підтримка   освітнього   процесу –   це   навчальні матеріали, освітні та інформаційні технології, освітні програми, методики навчання тощо.Науково-технічний прогрес (научно-технический прогрес)

поступальний, взаємопов’язаний розвиток науки і техніки, що зумовлюється об’єктивною необхідністю розвитку матеріального виробництва, ростом і ускладненням потреб людини.

Науково-технічний прогрес (научно-технический прогрес)

поступальний, взаємопов’язаний розвиток науки і техніки, що зумовлюється об’єктивною необхідністю розвитку матеріального виробництва, ростом і ускладненням потреб людини.

Націлення

Націлення   –   точне   охоплення   цільової   аудиторії,   інформаційний механізм, що дозволяє виділити зі всієї наявної аудиторії тільки ту частину, яка відповідає заданим критеріям, і показати інформацію саме їй. Поділяється на тематичне, за інтересами (контекстна інформація), географічне, за часом показу (ранок чи вечір, будні або вихідні), соціально-демографічне (за віком, статтю, доходами, посадами), поведінкове, психологічне та інші.


Націнки (наценки)

надбавка до роздрібних цін на споживчі товари, що продаються в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування.

Націнки (наценки)

надбавка до роздрібних цін на споживчі товари, що продаються в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування.

Націоналізація (национализация)

акт одержавлення приватної власності з викупом чи без нього, право держави володіти майном з переданням його в користування установам, підприємствам, групам чи окремим особам.

Націоналізація (национализация)

акт одержавлення приватної власності з викупом чи без нього, право держави володіти майном з переданням його в користування установам, підприємствам, групам чи окремим особам.

Національні інтереси (национальные интересы)

розбудова державності, економічної демократії, досягнення економічної безпеки, реструктуризація (ринкова інфраструктура) з метою стабілізації і розвитку економіки, росту національного багатства і підвищення життєвого рівня.

Національні інтереси (национальные интересы)

розбудова державності, економічної демократії, досягнення економічної безпеки, реструктуризація (ринкова інфраструктура) з метою стабілізації і розвитку економіки, росту національного багатства і підвищення життєвого рівня.

Національні рахунки (национальные счета)

рахунки джерел національного доходу.

Національні рахунки (национальные счета)

рахунки джерел національного доходу.

Національна економіка

це економічно й організаційно єдина система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива відповідна пропорційність, взаємообумовлене розміщення на території, обмеженій державними кордонами.


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все