Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Все

Н

НІЦЦЬКИЙ ДОГОВІР 2001

НІЦЦЬКИЙ ДОГОВІР 2001 - міжнар.-правовий документ, прийнятий главами держав та урядів Австрії, Бельгії, Великобританії, Греції, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Фінляндії, Франції, Швеції на Міжурядовій конференції у м. Ніцці (Франція) 26.ІІ 2001. Повна його назва — «Ніццький договір про внесення змін та доповнень до Договору про Європейський Союз, договорів про заснування Європейських співтовариств та деяких пов'язаних з ним актів». Складається з 2 частин: «Суттєві доповнення» і «Перехідні та заключні умови», а також з низки протоколів і декларацій, ухвалених конференцією. Зміни і доповнення стосуються порядку утворення, повноважень і діяльності органів ЄС та Європ. співтовариства (Європейського парламенту, Європейської комісії, Ради ЄС), Європ. суду з прав людини і Європ. суду аудиторів тощо. Сторони схвалили також Протокол Європ. суду з прав людини як додаток до Договору про ЄС (див. Маастрихтський договір 1992), Договору про заснування Європ. співтовариства і Договору про заснування Європ. товариства по атомній енергії. Цей Протокол по суті є актом, яким визначається прав, статус Європ. суду з прав людини. Він складається 3 преамбули і наст, розділів: І. Судді; II. Організація; III. Процедура; IV. Суд першої інстанції ЄС; V. Заключні положення. Н. д. 2001 передбачено, що він набуде чинності першого дня другого місяця після того, як ост. д-ва, яка підписала Договір, передасть депозитарію свою ратифікац. грамоту. Депозитарієм по Договору є уряд Італії. Н. д. 2001 — важлива стадія процесу розширення ЄС шляхом прийняття у члени Союзу країн Центр, і Сх. Європи, Середземномор'я і Прибалтики.


На фотографіях друзів

 

На фотографіях друзів – функція для розміщення фотографій друзів, на яких користувачі їх відзначили.Набір (набор)

1. Сукупність, підбір предметів одного призначення, що утворюють щось ціле, комплекс. 2. Масовий прийом на роботу, в навчальний заклад.

Набір (набор)

1. Сукупність, підбір предметів одного призначення, що утворюють щось ціле, комплекс. 2. Масовий прийом на роботу, в навчальний заклад.

Навмисний демпінг (преднамеренный демпинг)

тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і подальшого встановлення монопольних цін.

Навмисний демпінг (преднамеренный демпинг)

тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і подальшого встановлення монопольних цін.

Навчальні курси

Навчальні курси – в системі дистанційного навчання бувають кредитні, які  офіційно  затверджені  в  акредитованому  навчальному  закладі  і зараховуються студенту в рамках навчальної програми, та некредитні – призначені для одержання додаткової або післядипломної освіти (наприклад, підвищення  кваліфікації)  і  які  не  надають  права  на  одержання  певного освітньо-кваліфікаційного рівня.Навчальні мультимедіа

Навчальні мультимедіа – форма комп’ютерного навчання, що включає з’єднання різних технологій мультимедіа, наприклад, звук, анімація, графіка, відео, текст; що завгодно, що дозволяє доставити зміст навчальних матеріалів цільовій аудиторії (див. мультимедіа).Навчальна система

Навчальна     система     –     система,     призначена     для     навчання користувачів. Грунтується на використанні штучного інтелекту і бази знань. Основним завданням її є ефективна передача знань в залежності від ступеня підготовленості  користувачів  та  їх  здатності  засвоювати  одержану інформацію. Розрізняють автономні (функціонують на окремих персональних комп’ютерах)   і   мережеві   (розташовані   на   серверах   Інтернету)   навчальні системи.Навчальна дисципліна2 (у вищому навчальному закладі)

Навчальна    дисципліна2      (у    вищому    навчальному    закладі)    – педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності)   із   визначенням   потрібного   рівня   сформованості   в   тих,   хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


Навчальна дисципліна1

Навчальна дисципліна1 – система знань, умінь і навичок у певній галузі  науки, техніки, мистецтва, виробничої діяльності, призначена для вивчення в освітньому закладі. За змістом дисципліни бувають загальноосвітніми або спеціальними, що визначають профіль підготовки фахівця.Навчальна програма

Навчальна програма – це нормативний документ, який входить до комплексу документів державного стандарту освіти, розробляється і затверджується як його складова. Навчальна програма визначає організацію та зміст підготовки фахівців і розробляється на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки.Навчальний продукт (освітній продукт)

Навчальний    продукт    (освітній    продукт)    –    сукупність    даних, сформованих  для  впровадження  в  навчальний  процес,  зокрема  в  систему дистанційного навчання.


Навчальний об’єкт

Навчальний  об’єкт –  навчальна  інформація  певного  обсягу,  що  має самостійну логічну структуру та зміст і дає змогу оперувати цією інформацією в процесі розумової діяльності.Навчальний план 2

Навчальний  план –  це  нормативний  документ  вищого  навчального закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурио-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних навчальних дисциплін та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальній занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.Навчальний елемент (дидактична одиниця)

Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об’єкта.Навчальний план

Навчальний план – документ, що визначає склад навчальних дисциплін, що вивчаються в навчальному закладі або на певному щаблі освіти, обсяг і послідовність їх вивчення, розбивку по навчальних періодах, види і терміни проміжної атестації.Навчальний проект

Навчальний проект – це організаційна форма роботи, яка орієнтована на засвоєння навчальної теми або навчального розділу і становить частину стандартного навчального предмета.Навчальний розклад

Навчальний розклад – графік, який містить відомості про час, місце і послідовності проведення навчальних занять для студентів на певний період навчання.Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали – для системи дистанційного навчання надаються у формах: друковані (на базі традиційних підручників); на аудіо- та відеокасетах,  радіо-  та  телевізійні  курси;  курси  на  аудіо-,  компакт-дисках; курси з використанням комп’ютерних технологій тощо.Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти

Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти – база навчальних матеріалів, система управління цією базою, методики дистанційної освіти, тести, рекомендації з технології дистанційного навчання з урахуванням дидактичних і психологічних аспектів.Навчально-методичний комплекс

Навчально-методичний комплекс – сукупність навчальних продуктів і електронних засобів навчання, сформована з кожного модуля дисципліни, яка забезпечує як аудиторні (тренінгові заняття), так і самостійну роботу студента


Навчання

Навчання  –  процес  формування  в  учнів  знань,  умінь  і  навичок  під керівництвом педагогів, майстрів, наставників.


Навчання на дому

Навчання на дому – відмінності між домашнім навчанням і віртуальним полягає в наступному: 1) студенти віртуальних шкіл мають можливість навчатися в себе вдома, але вони зараховані в державну школу, що працює за державними академічними стандартами (у процесі домашнього навчання студенти обирають будь-який стандарт); 2) студенти віртуальних шкіл повинні здати всі державні іспити (у процесі домашнього навчання студентам не потрібно  здавати  будь-які  державні  іспити);  3)  студенти  віртуальних  шкіл мають висококваліфікованих ліцензованих викладачів, які навчають їх і взаємодіють з ними через Інтернет (у процесі домашнього навчання студенти можуть не мати таких інструкторів).Нагляд (надзор)

одна із форм контролю за дотриманням встановлених вимог щодо тієї чи іншої діяльності.


Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Далі)
  Все