Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все

О

Обіг (оборот, обращение)

форма обміну продуктів праці через купівлю-продаж за допомогою грошей, що відбувається в умовах товарного виробництва.

Обіг (оборот, обращение)

форма обміну продуктів праці через купівлю-продаж за допомогою грошей, що відбувається в умовах товарного виробництва.

Обіг грошовий (обращение денежное)

безперервний рух грошей як засіб оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків і платежів, надання допомоги, повернення боргів тощо.

Обіг грошовий (обращение денежное)

безперервний рух грошей як засіб оплати праці, послуг, купівлі товарів, здійснення розрахунків і платежів, надання допомоги, повернення боргів тощо.

Обіг товарів (обращение товаров)

рух товарів від виробників до споживачів через торгівельну мережу (або товарооброт).

Обіг товарів (обращение товаров)

рух товарів від виробників до споживачів через торгівельну мережу (або товарооброт).

Обговорення (обсуждение)

управлінська процедура, учасники якої колегіально розглядають, порівнюють і оцінюють окремі положення або варіанти якогось рішення.

Обговорення (обсуждение)

управлінська процедура, учасники якої колегіально розглядають, порівнюють і оцінюють окремі положення або варіанти якогось рішення.

Обгрунтованість прогнозу (обоснованность прогноза)

допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об’єкта або шляхів і строків його здійснення.

Обгрунтованість прогнозу (обоснованность прогноза)

допустима величина відхилень прогнозу від дійсного стану об’єкта або шляхів і строків його здійснення.

Обертання вкладів (оборот вкладов)

показник рухливості коштів, що зберігаються. Обчислюється шляхом ділення оборотів по видачі вкладів на середньомісячний лишок вкладів.

Обертання вкладів (оборот вкладов)

показник рухливості коштів, що зберігаються. Обчислюється шляхом ділення оборотів по видачі вкладів на середньомісячний лишок вкладів.

Обертання кредиту (оборот кредита)

показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

Обертання кредиту (оборот кредита)

показник, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях. Розраховується як відношення середнього за аналізований період залишку позичок до одноденного кредитного обороту по позичкових

Облігації іменні (облигации именные)

облігації, власники яких реєструються в особливій книзі. Операції з ними може здійснювати лише особа, зазначена в цій книзі. Такі облігації, як привило, безкупонні.

Облігації іменні (облигации именные)

облігації, власники яких реєструються в особливій книзі. Операції з ними може здійснювати лише особа, зазначена в цій книзі. Такі облігації, як привило, безкупонні.

Облігації іпотечні (облигации ипотечные)

довгострокові облігації з твердим відсотком, що випускаються під забезпечення нерухомим майном.

Облігації іпотечні (облигации ипотечные)

довгострокові облігації з твердим відсотком, що випускаються під забезпечення нерухомим майном.

Облігації конвертовані (облигации конвертируемые)

облігації, які підлягають обміну на інші цінні папери, насамперед, на акції компанії, яка їх випустила.

Облігації конвертовані (облигации конвертируемые)

облігації, які підлягають обміну на інші цінні папери, насамперед, на акції компанії, яка їх випустила.

Облігація (облигация)

цінний папір на пред'явника, боргове зобов'язання, за яким кредитори отримують доход, який виплачується у формі виграшів або шляхом оплати купонів. При випуску позики обумовлюється строк, протягом якого О. підлягають погашенню або викупу.

Облігація (облигация)

цінний папір на пред'явника, боргове зобов'язання, за яким кредитори отримують доход, який виплачується у формі виграшів або шляхом оплати купонів. При випуску позики обумовлюється строк, протягом якого О. підлягають погашенню або викупу.

Облігація звичайна (облигация обыкновення)

облігація, яка не конвертується в акції, але може бути достроково погашена через викуп емітентом.

Облігація звичайна (облигация обыкновення)

облігація, яка не конвертується в акції, але може бути достроково погашена через викуп емітентом.

Облігація купонна (облигация купонная)

облігація, що містить відрізні купони, за якими після певного строку виплачується відсотковий дохід.

Облігація купонна (облигация купонная)

облігація, що містить відрізні купони, за якими після певного строку виплачується відсотковий дохід.

Облігація серійна (облигация серийная)

облігація, термін погашення якої настає через певний період.

Облігація серійна (облигация серийная)

облігація, термін погашення якої настає через певний період.

Облік (учёт)

складова управління економічними процесами та об’єктами, суть якої полягає у зібранні, накопиченні інформації та відображенні її в облікових відомостях.

Облік (учёт)

складова управління економічними процесами та об’єктами, суть якої полягає у зібранні, накопиченні інформації та відображенні її в облікових відомостях.

Облік майна (учёт имущества)

реєстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

Облік майна (учёт имущества)

реєстрація майнових цінностей підприємства та занесення у книгу обліку матеріальних цінностей.

Облік управлінський (учёт управленческий)

складова бухгалтерського обліку, яка охоплює діяльність з підготовки інформації, висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень.

Облік управлінський (учёт управленческий)

складова бухгалтерського обліку, яка охоплює діяльність з підготовки інформації, висновків та оцінок, необхідних керівництву для прийняття управлінських рішень.

Облік фінансовий (учёт финансовый)

облік наявності і руху грошових засобів, фінансових ресурсів, відповідно до яких забезпечується підготовка і видача інформації про фінансові результати діяльності підприємства, його фінансовий стан згідно з чинним законодавством і нормами бухгалтерського обліку.

Облік фінансовий (учёт финансовый)

облік наявності і руху грошових засобів, фінансових ресурсів, відповідно до яких забезпечується підготовка і видача інформації про фінансові результати діяльності підприємства, його фінансовий стан згідно з чинним законодавством і нормами бухгалтерського обліку.

Облікова ставка (учетная ставка)

процент, який стягують банки із суми векселя при купівлі їх банком до настання строку платежу. Банк, обліковуючи вексель, сплачує пред'явникові суму його номінальної вартості, відраховуючи суму зниження, що дорівнює О.с. Право одержати гроші за векселем переходить до банку.

Облікова ставка (учетная ставка)

процент, який стягують банки із суми векселя при купівлі їх банком до настання строку платежу. Банк, обліковуючи вексель, сплачує пред'явникові суму його номінальної вартості, відраховуючи суму зниження, що дорівнює О.с. Право одержати гроші за векселем переходить до банку.

Обліковий запис

Обліковий   запис –   запис,   що   містить   відомості,   які   користувач повідомляє про себе комп’ютерній системі. Як синоніми можуть зустрічатися сленгові терміни аккаунт та еккаунт.Обліковий запис 2

Обліковий  запис –  сукупність  наданої  інформації  про  користувача, засоби та права користувача відносно системи, що має багато користувачів.
Обладнання (оборудование)

машини, верстати, агрегати, що використовуються у виробництві. Розрізнять виробниче, технологічне та інші види обладнання.

Обладнання (оборудование)

машини, верстати, агрегати, що використовуються у виробництві. Розрізнять виробниче, технологічне та інші види обладнання.

Обмін (обмен)

одна із стадій відтворювального циклу, дуже поширена економічна операція, яка полягає в тому, що одна особа (фізична чи юридична) передає іншій річ, товар, отримуючи за це гроші або іншій товар.

Обмін (обмен)

одна із стадій відтворювального циклу, дуже поширена економічна операція, яка полягає в тому, що одна особа (фізична чи юридична) передає іншій річ, товар, отримуючи за це гроші або іншій товар.

Обмін безвалютний (обмен безвалютный)

міжнародний обмін товарами й послугами без залучення іноземної валюти.

Обмін безвалютний (обмен безвалютный)

міжнародний обмін товарами й послугами без залучення іноземної валюти.

Обмін обчислювальними ресурсами

Обмін обчислювальними ресурсами – технологія, що забезпечує можливість обміну обчислювальними та іншими ресурсами між кількома комп’ютерами, підключеними до Інтернету. Один із найбільш перспективних інструментів мережевого бізнесу.Обмінний курс (обменный курс)

цін грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях інших країн.

Обмінний курс (обменный курс)

цін грошової одиниці однієї країни в грошових одиницях інших країн.

Обмеженість ресурсів (ограниченность ресурсов)

недостатня кількість у розпорядженні людей наявних природних ресурсів, здатних задовольнити потреби людини й суспільства.

Обмеженість ресурсів (ограниченность ресурсов)

недостатня кількість у розпорядженні людей наявних природних ресурсів, здатних задовольнити потреби людини й суспільства.

Обмеження тарифні (ограничения тарифные)

система митних тарифів, що стає на заваді (гальмує) експорту та імпорту певних товарів.

Обмеження тарифні (ограничения тарифные)

система митних тарифів, що стає на заваді (гальмує) експорту та імпорту певних товарів.

Обнулити

Обнулити – встановити в нуль, скинути, привести в початковий стан.Обов’язкові дисципліни

Обов’язкові дисципліни – дисципліни, встановлені для обов’язкового вивчення Державним освітнім стандартом за відповідними напрямами підготовки.Обов’язкова частина навчального плану

Обов’язкова частина навчального плану – перелік навчальних дисциплін, призначених для обов’язкового засвоєння всіма студентами даного напрямку.Обов’язкова частина освітньої програми

Обов’язкова частина освітньої програми – частина освітньої програми, яка   містить   набір   обов’язкових   навчальних   дисциплін   відповідно   до Державного освітнього стандарту.Оболонка

Оболонка (англ. Shell) – базовий елемент операційної системи, що визначає інтерпретатор команд і дій користувача.Оболонка експертної системи

Оболонка експертної системи – набір обчислювальних інструментів, які мають у своєму складі засоби для програмування експертних систем. Містить "порожню" базу даних і готовий механізм виведення.Оборот (оборот)

1. Рух товарів, грошових коштів у відтворювальному процесі. 2. Валовий сумарний обсяг виробництва продукції, робіт, послуг, вироблених підприємством за один рік у грошовому виразі.

Оборот (оборот)

1. Рух товарів, грошових коштів у відтворювальному процесі. 2. Валовий сумарний обсяг виробництва продукції, робіт, послуг, вироблених підприємством за один рік у грошовому виразі.

Оборот активів (оборот активов)

один з показників ефективності використання активів, що означає відношення чистого виторгу з продажу до середньої величини сукупних активів компанії, фірми, підприємства.

Оборот активів (оборот активов)

один з показників ефективності використання активів, що означає відношення чистого виторгу з продажу до середньої величини сукупних активів компанії, фірми, підприємства.

Оборот безготівковий (оборот безналичный)

платежі, що здійснюються шляхом перерахування на рахунки у кредитних установах і зарахування зустрічних вимог між підприємствами, а також між підприємствами й населенням.

Оборот безготівковий (оборот безналичный)

платежі, що здійснюються шляхом перерахування на рахунки у кредитних установах і зарахування зустрічних вимог між підприємствами, а також між підприємствами й населенням.

Оборот капіталу (оборот капитала)

циклічний рух, кругообіг капіталу, швидкість якого вимірюється часом проходження одного нового циклу.

Оборот капіталу (оборот капитала)

циклічний рух, кругообіг капіталу, швидкість якого вимірюється часом проходження одного нового циклу.

Оборот основних і оборотних фондів (оборот основных і оборотных фондов)

безперервний, періодично повторювальний рух фондів, економічний зміст якого полягає у перенесенні на новостворений продукт вартості виробничих фондів. Час обороту складається з часу виробництва та обігу.

Оборот основних і оборотних фондів (оборот основных і оборотных фондов)

безперервний, періодично повторювальний рух фондів, економічний зміст якого полягає у перенесенні на новостворений продукт вартості виробничих фондів. Час обороту складається з часу виробництва та обігу.

Оборотні засоби (оборотные средства)

сукупність оборотних фондів виробництва й фондів обігу, що беруть участь у виробничому процесі. Поділяються на матеріальні і грошові.

Оборотні засоби (оборотные средства)

сукупність оборотних фондів виробництва й фондів обігу, що беруть участь у виробничому процесі. Поділяються на матеріальні і грошові.

Оборотні кошти (оборотные средства)

сукупність грошових коштів, авансованих підприємствами для формування оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують безперервний процес виробничо-господарської діяльності. До оборотних виробничих фондів відносять виробничі запаси, незавершене будівництво, витрати майбутніх періодів. Фонди обігу

Оборотні кошти (оборотные средства)

сукупність грошових коштів, авансованих підприємствами для формування оборотних виробничих фондів і фондів обігу, що забезпечують безперервний процес виробничо-господарської діяльності. До оборотних виробничих фондів відносять виробничі запаси, незавершене будівництво, витрати майбутніх періодів. Фонди обігу

Оборотні фонди (оборотные фонды)

частина виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному виробничому циклі, переносить свою вартість на створену продукцію і для продовження виробництва відтворюється в натуральній і вартісній формі після кожного виробничого циклу.

Оборотні фонди (оборотные фонды)

частина виробничих фондів, яка повністю споживається в кожному виробничому циклі, переносить свою вартість на створену продукцію і для продовження виробництва відтворюється в натуральній і вартісній формі після кожного виробничого циклу.

Оборотність (оборачиваемость)

процес постійного руху товарів і грошей у сфері їхнього обігу, при якому вони переходять від однієї особи до іншої, обмінюється, оновлюється.

Оборотність (оборачиваемость)

процес постійного руху товарів і грошей у сфері їхнього обігу, при якому вони переходять від однієї особи до іншої, обмінюється, оновлюється.

Оборотність товарів (оборачиваемость товаров)

1. Процес постійного оновлення і заміни товарів, руху товарів у сфері обігу. 2. Показник, що характеризує швидкість обороту товарів від виробника до споживача через торгівлю.

Оборотність товарів (оборачиваемость товаров)

1. Процес постійного оновлення і заміни товарів, руху товарів у сфері обігу. 2. Показник, що характеризує швидкість обороту товарів від виробника до споживача через торгівлю.

Оборотний капітал (оборотный капитал)

частина продуктивного капіталу, вартість якої цілком переноситься на вироблений товар і повністю повертається власникові капіталу у грошовій формі після реалізації товару (вартість сировини, палива, допоміжних матеріалів, робочої сили тощо).

Оборотний капітал (оборотный капитал)

частина продуктивного капіталу, вартість якої цілком переноситься на вироблений товар і повністю повертається власникові капіталу у грошовій формі після реалізації товару (вартість сировини, палива, допоміжних матеріалів, робочої сили тощо).

Оброблення інформації

Оброблення інформації – вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін каналами передавання даних.Обсяг (объём)

кількісний економічний показник, що відображає величину руху ресурсів, витрат факторів виробництва, виробленого або спожитого продукту, попиту і пропозиції товарів та послуг тощо. Вимірюється у натуральних або грошових одиницях.

Обсяг (объём)

кількісний економічний показник, що відображає величину руху ресурсів, витрат факторів виробництва, виробленого або спожитого продукту, попиту і пропозиції товарів та послуг тощо. Вимірюється у натуральних або грошових одиницях.

Обсяг виробництва (объём производства)

кількість виготовленої продукції та виконаних робіт за певний період часу (рік, півріччя, квартал, місяць) на певному рівні (підприємство, галузь, народне господарство).

Обсяг виробництва (объём производства)

кількість виготовленої продукції та виконаних робіт за певний період часу (рік, півріччя, квартал, місяць) на певному рівні (підприємство, галузь, народне господарство).

Обсяг попиту (объём спроса)

кількість товару, яку споживачі хочуть і спроможні придбати на даному ринку в певний період.

Обсяг попиту (объём спроса)

кількість товару, яку споживачі хочуть і спроможні придбати на даному ринку в певний період.

Обсяг пропозиції (объём предложения)

кількість товару, яку продавці можуть запропонувати для продажу на даному ринку в даний час.

Обсяг пропозиції (объём предложения)

кількість товару, яку продавці можуть запропонувати для продажу на даному ринку в даний час.

Обчислювальна мережа

Обчислювальна мережа – це складний комплекс взаємозалежних програмних і апаратних компонентів, що узгоджено функціонують.Об’єднання (объединение)

назва юридичної особи, об’єкта підприємницької діяльності, що об’єднує кілька підприємств, організацій, установ у єдину групу.

Об’єднання (объединение)

назва юридичної особи, об’єкта підприємницької діяльності, що об’єднує кілька підприємств, організацій, установ у єдину групу.

Об’єкт (объект)

установа, організація, підприємство та інші юридичні особи, засоби виробництва, елементи соціальної сфери тощо, в яких зосереджена або на які спрямована економічна діяльність.

Об’єкт (объект)

установа, організація, підприємство та інші юридичні особи, засоби виробництва, елементи соціальної сфери тощо, в яких зосереджена або на які спрямована економічна діяльність.

Об’єкт вивчення

Об’єкт вивчення – електронний ресурс (цифровий файл або набір файлів), що визначає мету заняття, стандарт, або концепцію заняття, який може бути багаторазово використаний для освітніх цілей.Об’єкт власності (объект собственности)

все, що є власністю і належить суб’єкту власності, матеріальний, фінансовий, інтелектуальний продукт, економічні ресурси, засоби виробництва тощо.

Об’єкт власності (объект собственности)

все, що є власністю і належить суб’єкту власності, матеріальний, фінансовий, інтелектуальний продукт, економічні ресурси, засоби виробництва тощо.

Об’єкт кредитування (объект кредитирования)

окремі або об’єднані в групи матеріальні цінності, господарські витрати й кошти в розрахунках, що їх кредитує банк.

Об’єкт кредитування (объект кредитирования)

окремі або об’єднані в групи матеріальні цінності, господарські витрати й кошти в розрахунках, що їх кредитує банк.


Сторінка:  1  2  3  (Далі)
  Все