Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Т

ТV-термінологія дистанційного навчання

ТV-термінологія дистанційного навчання – базується на використанні телевізійних лекцій з консультаціями у викладачів –консультантів.Тіньова економіка (теневая экономика)

сукупність необлікованих, нерегламентованих, а також протиправних видів діяльності по виробництву товарів і наданню послуг. Сектор Т.е. умовно поділяють на два напрямки діяльності. До першого відноситься діяльність, яка здійснюється напівлегально,

Таємниця вкладу (тайна вклада)

одне із основних прав, і що надаються вкладникам статутами банків. Установи банків зберігають у таємниці відомості про вкладників. Такі відомості даються за письмовими запитами нотаріальних, слідчих, судових органів, органів дізнання у встановленому законодавством порядку. За порушення Т.в. працівники банків несуть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

Таємниця підприємницька (тайна предпринимательская)

зберігання в інтересах фірми таємниці від конкурентів винаходів, секретів виробництва, ноу-хау, методів управління фінансами, маркетингом тощо.

Табель (табель)

таблиця, список будь-чого в певному порядку; дошка з жетонами для обліку явки на роботу робітників і службовців.

Таблиці маршрутизації

Таблиці маршрутизації – електронні бази даних, в яких містяться вказівки, куди саме відсилати той чи інший пакет інформації, якщо він відсилається тією або іншою адресою.Таблиці рішень (таблицы решений)

таблиці, що розкривають правила логічних дій у процесі виконання роботи залежно від вихідних умов. Дають змогу враховувати можливість багатоваріантних підприємницьких дій залежно від вихідних параметрів роботи.

Табличний курсор

Табличний курсор – робоча, поточна комірка, виокремлена рамкою.Табличний процесор Excel

Табличний процесор Excel – це пакет прикладних програм, орієнований на опрацювання даних, поданих у табличній формі.ТАБУ

ТАБУ – набір інструментів, що дозволяють користувачам самостійно ставити на сторонні платформи виносні елементи сайту / блогу. До виносних елементів можна віднести інформери, що показують динаміку будь-якого показника (наприклад кількість відвідувачів за період часу), результати тестів, пройти які можна на сайті-джерелі і т.ін. Сайт, який надає відвідувачам такі інструменти, отримує додатковий трафік - нових відвідувачів, що прийшли за посиланням на нього.Таггінг

Таггінг –  процес маркування  даних, таких  як  фотографії,  пости,  веб- сторінки або відео представниками співтовариства з метою полегшити класифікацію контенту і зробити пошук даних легше, прозоріше.Таймінг (тайминг)

біржовий термін, що означає найсприятливіший момент для купівлі або продажу акцій.

Тайпосквоттинг

Тайпосквоттинг (type squatting) – різновид кіберсквоттингу, який зводиться до реєстрації в Інтернеті імен, близьких за написанням до імен відомих і добре розкручених ресурсів. У даному випадку шахраї розраховують на те, що користувач при наборі адреси помилиться і в результаті потрапить на сайт,    наприклад,    з    рекламними    банерами.    Прикладами    співзвучних торгівельним маркам корпорації Microsoft можуть бути, наприклад, такі імена сайтів: windowslivecare.com і msnmesnger.com.


Такса (такса)

конкретно визначений органами або недержавними організаціями єдиний рівень цін на товари, оплату праці та послуги.

Таксономія

Таксономія – це дерево класифікацій. Найвідоміша з таксономій в освітньому середовищі – таксономія Блума. Таксономія Блума структурувала педагогічні цілі і завдання, розбивши їх на три основні сфери: когнітивну (про знання і мислення), афектну (про почуття й емоції) і психомоторну (про роботу руками та інструментами).Тактика маркетингу (тактика маркетинга)

розроблення і реалізація цілей фірми щодо кожного товару на заданий проміжок часу; формується на основі стратегії маркетингу й динаміки реальної поточної ринкової ситуації.

Тантьєма (тантьема)

додаткова винагорода із чистого прибутку, що виплачується членам правлінь, директорам, керівним службовцям акціонерних товариств, банків, фінансових компаній та ін. Розмір Т. встановлюється в процентах від чистого прибутку.

Тара (тара)

1. Місткість для збереження, пакування і транспортування товарів, товарне упакування. 2. Різниця між загальною вагою товару з упаковкою (брутто) і чистою вагою (нетто), тобто вага упаковки товару.

Тариф (тариф)

ставка сплати (тарифна ставка) за працю та різноманітні послуги, що надаються підприємствам і населенню.

Тарифікація (тарификация)

встановлення тарифів на послуги і ставок оплати праці.

Тарифні коефіцієнти (тарифные коефициенты)

елемент порозрядної диференціації тарифних ставок тарифної сітки, який є відношенням розміру тарифної ставки кожного наступного розряду тарифної сітки до розміру тарифної ставки першого розряду.

Тарифна сітка (тарифная сетка)

сукупність кваліфікаційних тарифних розрядів та відповідних їм тарифних коефіцієнтів, за якими визначається розмір тарифних ставок оплати праці працівників у залежності від складності виконуваних робіт та кваліфікації працівників.

Тарифна система (тарифная система)

сукупністю взаємопов'язаних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик Т. с. використовується для розподілу робіт і працівників залежно від їх, відповідно, складності та кваліфікації за розрядами тарифної сітки і є основою формування та регулювання (диференціації) заробітної плати. При т.с. діють дві форми оплати праці працівників - відрядна і почасова, які включають ряд систем для різних організаційно-технічних умов виробництва.

Тарифна ставка (тарифная ставка)

елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).

ТВ-технологія

ТВ-технологія – вид дистанційної технології навчання, що базується на використанні систем телебачення для представлення навчально-методичних матеріалів та організації регулярних консультацій у викладачів – тьюторів.Тві-аккаунт

Тві-аккаунт – обліковий реєстраційний запис, що містить відомості, які користувач Твіттера повідомляє про себе. Містить відомості, необхідні при підключенні до системи – ім’я користувача (логін), пароль, анкетні дані користувача –  ім’я, прізвище, по батькові, псевдонім, стать, національність, фотографію і адресу сайту.Твіттер

Твіттер – програми для роботи з сервісом Твіттер.Твіттер-стрічка

Твіттер-стрічка – стрічка новин, що приходять від усіх, за ким стежить користувач. Записи в стрічці мають тимчасову значимість, вони відсортовані у зворотному хронологічному порядку, тобто новина того, хто написав останнім, знаходиться зверху.Твіттеряни

Твіттеряни – мікроблогери Твіттер.Тег

Тег (Tag) В значении ключевое слово в блоге следует использовать термин «тег». В значении элемент языка html во избежание путаницы следует использовать HTML-тэг. Написание «тэг» недопустимо


Тег1

Тег1 – мітка досліджуваного об’єкта навчального курсу, яка описує вміст (за допомогою ключових слів, описових термінів) для пошуку даних.


Тег2

Тег2 (tag) – це слово, яке вільно обирається користувачем для опису Веб- ресурсу, зображення тощо.


Тег3

Тег3 – окрема команда на мовах гіпертекстової розмітки.Теза

Теза – положення, коротко викладає будь-яку ідею або одну з основних думок лекції, доповіді, твору.Тезаурус

Тезаурус – словник, в якому лексичні одиниці, що відносяться до будь- якої  області  знання,  розташовані  за  тематичним  принципом  і  відображені семантичні відносини між ними (родові, синонімічні та ін.).


Тезаурус гіпертексту

Тезаурус гіпертексту – автоматизований словник, що відображає семантичні відношення між лексичними одиницями дескрипторної інформаційно-пошукової мови і призначений для пошуку слів за їх смисловим змістом.Текстовий процесор

Текстовий    процесор –    програма,    призначена    для    комп’ютерної підготовки повноцінних документів, від особистих листів до офіційних паперів.Текстовий процесор

Текстовий  процесор  (англ.  word  processor) –  комп’ютерна  програма, текстовий  редактор  з  розширеними  можливостями  для  комп’ютерної підготовки повноціних документів, від особистих листів до офіційних паперів.Текстовий блог

Текстовий блог – блог, основним контентом якого є тексти.Телеессе

Телеессе – навчальна робота у вигляді усної доповіді на задану тему, записана тим, хто навчається на електронний носій.Телекомунікації1

Телекомунікації1 – процес передачі та одержання інформації на відстані з використанням електронних або електромагнітних технологій. Інформація може бути голосом, відео або даними.


Телекомунікації2

Телекомунікації2    –   процес  дистанційної  передачі   даних  на  основі інформаційно-комунікаційних технологій.


Телекомунікаційна мережа передачі інформації

Телекомунікаційна   мережа   передачі   інформації –   організаційно- технічна  система,  яка  складається  з  комплексів  телекомунікаційного обладнання (вузлів комутації) та реалізує технологію інформаційного обміну з використанням первинної мережі зв’язку.Телекомунікація (телекоммуникация)

дистанційний зв’язок.

Телеконференції (usenet)

Телеконференції (usenet) – сервіс в Інтернеті; спосіб спілкування користувачів мережі у рамках обраних дискусійних груп (груп новин).Телеконференція1

Телеконференція1   –  конференція,  при  якій  одночасно  в  кілька  місць транслюється звук (за допомогою телефону або іншої апаратури). Супутникові відеоконференції та відеоконференції, засновані на стислому відео, часто також називають "телеконференціями".


Телеконференція2

Телеконференція2      –    вид    заходу,    в   якому   групова    комунікація здійснюється  між  територіально  розподіленими  учасниками  за  допомогою технічних засобів. Приклади: телефонна конференція, аудіоконференція, чат, поштові конференції, відеоконференція тощо.


Телеконференція3

Телеконференція3     –   метод   проведення   дискусій   між   віддаленими групами   користувачів. Вона   здійснюється   в   режимі   реального   часу   або перегляду документів.


Телемаркетинг (телемаркетинг)

збут продукції, товарів за допомогою засобів телекомунікацій.

Телеробота

Телеробота – виробнича діяльність на дому або ж у спеціальних локальних  телецентрах  співробітників  однієї  організації,  при  якій забезпечується  їх взаємодія за допомогою використання телекомунікаційних систем.Телешопінг (телешопинг)

1. Роздрібна торгівля за допомогою засобів телекомунікацій. 2. Замовлення за зразками то телефону з доставкою його додому.

Тематичний каталог

Тематичний каталог – спеціалізований сервер, що включає великий список посилань на інші сайти, класифікованих на кілька категорій за тематичною спрямованістю.Тематичний конспект

Тематичний конспект – конспект, в якому цитати з різних джерел або переказ авторських думок групуються за рубриками, що розкриває зміст теми.Тенденція ринку (тенденция рынка)

стійка тенденція збереження або зміни (зростання, зниження) цін, товарів, послуг на ринку.

Тендер (тендер)

міжнародні торги, змагальний порядок заключения договорів купівлі-продажу або підряду, при якому покупець або замовник оголошує конкурс для продавців або підрядників, включаючи іноземних, на товар або послугу і підписує контракт з тим з них, хто запропонує вигідніші умови. Претенденти повинні подавати свої пропозиції в тендерні комітети не пізніше встановлених строків. Торги бувають закритими і відкритими. У відкритих торгах може брати участь будь-яка фізична чи юридична особа. У закритих торгах беруть участь лише запрошені фірми. Для участі в торгах потрібно заплатити реєстраційний внесок тендерному комітету в доларах.

Теорія корисності (теория полезности)

теоретичний напрям в економічній науці, який ґрунтується на базовому об’єктивному розумінні “корисності”, що сприймалось як задоволення, забезпечення, яке отримувала людина в результаті споживання благ.

Термін

Термін – слово або словосполучення, прийняте для позначення спеціального, наукового або професійного поняття.Тест1

Тест(від англ. Test – проба, випробування) – стандартизоване завдання, за результатами виконання якого судять про знання, уміння і навички випробуваного. Закритий тест (питання з відповіддю типу «так-ні») – стандартизоване завдання передбачає відповіді типу «так» чи «ні». Альтернативний тест (дихотомічне завдання з вибором) – стандартизоване завдання з пропонованими варіантами відповіді і передбачає вибір одного правильного  варіанта  відповіді  випробуваним.  Відкритий  тест  – стандартизоване завдання, що припускає повну і розгорнуту відповідь. Адаптивний тест – стандартизоване завдання, розраховане на певну категорію випробовуваних і умови його проведення.


Тест2

Тест2 –  система  прийомів  для  випробування  та  оцінювання  окремих психічних рис і властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і навичок, здібностей чи інших психологічних характеристик (інтересів, емоційних реакцій тощо).
Тест3

Тест3 –    стандартизована    психодіагностична    система    завдань,    яка призначена для встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних властивостей.  У  психологічній  діагностиці  –  стандартизований,  часто обмежений у часі іспит. У системі освіти - це система формалізованих завдань, призначених  для  встановлення  відповідності  освітнього  (кваліфікаційного) рівня особи, яка навчається, до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.Тестові питання

Тестові питання – складаються із основ і альтернатив. Основа містить в собі   питання   або   формулювання   завдання,   а   також   (за   необхідності) інформацію для надання правильної відповіді. Однією із альтернатив повинна бути недвозначна правильна відповідь. Решта альтернатив повинна бути неправильною, а самі альтернативи називаються дистракторами.Тестування

Тестування –  спосіб  одержання  відомостей  про  певний  об’єкт  і  його характеристики шляхом випробувань.Техніка (техника)

1. Сукупність технічних засобів економіко-виробничої діяльності, що призначені для підвищення продуктивності праці і якості продукції. 2. Сукупність навичок і способів діяльності.

Техніка обліку (техника учета)

сукупність обчислювального обладнання, приладів, регіструючої апаратури в поєднанні з методами і способами здійснення процесів обліку.

Техніка обліку (техника учета)

сукупність обчислювального обладнання, приладів, регіструючої апаратури в поєднанні з методами і способами здійснення процесів обліку.

Техніко-економічне обґрунтування (технико-экономическое обоснование)

розрахунки на основі аналізу та оцінки економічної доцільності, що виконується для здійснення запропонованого проекту будівництва, спорудження підприємств, модернізації і реконструкції діючих об’єктів тощо.

Техніко-економічне обґрунтування (технико-экономическое обоснование)

розрахунки на основі аналізу та оцінки економічної доцільності, що виконується для здійснення запропонованого проекту будівництва, спорудження підприємств, модернізації і реконструкції діючих об’єктів тощо.

Техніко-економічний аналіз (технико-экономический анализ)

комплекс дослідження виробничо-господарської діяльності галузей матеріального виробництва, об’єктів підприємницької діяльності, підрозділів та об’єднань, за допомогою якого виявляють вплив на виробничо-комерційну практику розвитку техніки, технології на організації виробництва.

Техніко-економічний аналіз (технико-экономический анализ)

комплекс дослідження виробничо-господарської діяльності галузей матеріального виробництва, об’єктів підприємницької діяльності, підрозділів та об’єднань, за допомогою якого виявляють вплив на виробничо-комерційну практику розвитку техніки, технології на організації виробництва.

Технічні вміння

Технічні вміння – це вміння, які пов’язані зі специфікою застосовуваної у навчальному процесі техніки.


Технічні засоби навчання

Технічні засоби навчання – це обладнання (специфічні носії навчальних матеріалів) й апаратура, що застосовуються в навчальному процесі з метою підвищення його ефективності.Технічне забезпечення

Технічне забезпечення – комплекс технічних засобів, призначених для роботи інформаційної системи, а також відповідна документація на ці засоби й технологічні процеси.Технічне забезпечення дистанційного навчання

Технічне забезпечення дистанційного навчання – використовується в інформаційно-освітньому  середовищі  дистанційного  навчання обчислювальний, телекомунікаційне, супутникове, телевізійне, периферійне, розмножувальне, офісне та інше обладнання, а також канали передачі даних.Технічне забезпечення системи дистанційного навчання

Технічне забезпечення системи дистанційного навчання – включає: комп’ютерний клас; лінгафонний кабінет: мультимедійну техніку; аудіовізуальну техніку; модемний зв’язок (електронну пошту, Інтернет): технічне оснащення аудиторій (проектор, пластикова дошка, інтерактивна дошка); видавничу техніку; організаційну та розмножувальну техніку тощо.Технічне завдання

Технічне завдання – організаційно-технічний документ, що визначає виконавців  і  етапи  проведення  робіт,  що  регламентує  порядок  виконання роботи, її обсяг з кожного етапу, форму представлення результатів з кожного етапу та роботі в цілому.Технічний проект (технический проект)

документ, у якому приведені технічні рішення, технічний образ нового продукту, об’єкта.

Технічний проект (технический проект)

документ, у якому приведені технічні рішення, технічний образ нового продукту, об’єкта.

Технології відкритого та дистанційного навчання

Технології  відкритого та  дистанційного  навчання  – діляться на дві групи:  неінтерактивні  (надання  навчально-методичних  матеріалів  у друкованому вигляді на аудіо- та візуальних носіях або СD-RОМ) та інтерактивні (комп’ютерні), наприклад, відеоконференції, мультимедіа, електронна пошта тощо.Технології безвідходні (технологии безотходные)

сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції без будь-яких виходів.

Технології безвідходні (технологии безотходные)

сукупність технічних, технологічних способів, методів і прийомів переробки сировини, матеріалів, що забезпечує повне їх використання на даному підприємстві для виробництва кінцевої продукції без будь-яких виходів.

Технологічна революція

Технологічна революція – радикальна зміна домінуючого в суспільстві технологічного укладу під впливом розвитку науково-технічного прогресу, в результаті якого докорінно змінюються не тільки способи організації суспільного виробництва, прийоми і методи праці, але й його інструментальна основа - знаряддя і засоби виробництва.Технологія (технология)

1. Фактор виробництва, наукові методи досягнення практичних цілей. 2. Сукупність способів обробки або переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів. 3. Опис способів обробки (переробки) у вигляді карт, креслень, графіків, конструкцій тощо.

Технологія (технология)

1. Фактор виробництва, наукові методи досягнення практичних цілей. 2. Сукупність способів обробки або переробки сировини, матеріалів та напівфабрикатів. 3. Опис способів обробки (переробки) у вигляді карт, креслень, графіків, конструкцій тощо.

Технологія навчання

Технологія навчання – сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання соціального і (або) професійного досвіду в процесі навчання.Титул

Титул – вміст тега title. Відображається як заголовок вікна браузера під час демонстрації сторінки і як заголовок знайденої сторінки в результатах пошуку.Титульний аркуш (титул)

Титульний  аркуш  (титул)  –  елемент  видання,  на  якому  поміщають назву видання, прізвища авторів, найменування видавничої організації, місце і рік видання.Титульний список (титульный список)

перелік включених у план об’єктів будівництва та їх характеристика: кошторисна вартість і вартість робіт на рік, проектна потужність, місце будівництва, строки початку і закінчення робіт.

Титульний список (титульный список)

перелік включених у план об’єктів будівництва та їх характеристика: кошторисна вартість і вартість робіт на рік, проектна потужність, місце будівництва, строки початку і закінчення робіт.

Товар (товар)

це те, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з привертанням уваги, придбання, використання або споживання.

Товар (товар)

це те, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з привертанням уваги, придбання, використання або споживання.

Товари виробничого призначення (товары производственного пользования)

товари, призначені для споживання підприємствами, фірмами (технологічне обладнання, паливно-мастильні матеріали, техніка тощо).

Товари виробничого призначення (товары производственного пользования)

товари, призначені для споживання підприємствами, фірмами (технологічне обладнання, паливно-мастильні матеріали, техніка тощо).

Товари короткочасного користування (товары кратковременного пользования)

споживчі товари, процес споживання яких відбувається протягом короткого часу

Товари короткочасного користування (товары кратковременного пользования)

споживчі товари, процес споживання яких відбувається протягом короткого часу

Товари особливого попиту (товары особого спроса)

товари з унікальними характеристиками або окремі оригінальні, малотиражні, поодинокі товари.

Товари особливого попиту (товары особого спроса)

товари з унікальними характеристиками або окремі оригінальні, малотиражні, поодинокі товари.

Товари повсякденного попиту (товары повседневного спроса)

товари, що за своїми споживчими властивостями необхідні для щоденного задоволення особистих потреб людини, сім’ї (продукти харчування, напої тощо).

Товари повсякденного попиту (товары повседневного спроса)

товари, що за своїми споживчими властивостями необхідні для щоденного задоволення особистих потреб людини, сім’ї (продукти харчування, напої тощо).

Товари споживчого призначення (товары потребительского назначения)

товари, що задовольняють особисті і суспільні потреби людей, їх попит.

Товари споживчого призначення (товары потребительского назначения)

товари, що задовольняють особисті і суспільні потреби людей, їх попит.


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все