Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

У

У Штаті

У   Штаті   –   соціальна   мережа,   інтегрована   в   сервіс   Вконтакте. Популярний проект, призначений для розміщення резюме шукачів та вакансій роботодавців. Користувачі ВКонтакте можуть автоматично розміщувати «У Штаті» свої анкети.У Кадрі

У Кадрі – відеосервіс, що синхронізує інформацію про відеофайли соціальної мережі, з мільйонами відеороликів, дозволяє користувачам переглядати відео інших користувачів, у яких відкриті налаштування приватності для публічного перегляду.Уанет

Уанет – український сегмент Інтернету. Містить сайти українською та російською мовами, фізично розміщені на мережевих ресурсах, розташованих на території України, і зарубіжні сайти, що змістовно пов’язані з Україною. Часто термін використовується для позначення сайтів, що знаходяться в доменній зоні .Ua. Відноситься не тільки до самих сайтів, а й до технічних засобів (серверів, каналів і т. ін.), що використовуються для їх підтримки, а також   до   людей,   так   чи   інакше   з   ними   пов’язаних   –   українських адміністраторів,  співробітників  компаній,  що  підтримують  сайти  і користувачів.


Угода (соглашение)

правовий акт, що є підставою для виникнення або припинення правовідносин. Залежно від кількості осіб, суб’єктів угоди

Узагальнене вміння

Узагальнене  вміння –  це  сукупність  взаємопов’язаних  комплексних умінь, які дають змогу розв’язувати систему завдань.Узагальнення інформації

Узагальнення інформації – перетворення інформації про наявність безлічі  простих  часткових  подій  в  інформацію  щодо  наявності  деякої  події більш високого рівня, в яку ці часткові події входять як окремі його елементи.Узгодженість бази даних (database consensusness)

Узгодженість   бази   даних   (database   consensusness) –   проектована властивість бази даних, що забезпечує видачу однакової відповіді на один і той самий запит усім користувачам системи оброблення даних.Уклад економічний (уклад экономический)

тип господарства, пов’язаний з певною формою власності на засоби виробництва і відповідними їх виробничими відносинами; залежить від конкретних історичних умов розвитку кожної країни.

Українці

Українці – українська соціальна мережа, створена в січні 2009 року, допомагає   українцям   у   різних   куточках   світу   підтримувати   зв’язок,   і орієнтована на громадян нашої держави. Метою є надання можливості спілкування між собою, згуртування нації та підняття національного духу! Ідеологія «Українців»: популяризація української мови, культури, звичаїв.Ультимо (ультимо)

в банківській справі означає останній день місяця, кварталу, року, а в комерційній і біржовій практиці

Уміння

Уміння   –   закінчена   дія,   що   складається   з   певних   операцій,   що виконується за строго заданими алгоритмами і правилами.Уміння (умение)

здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок.

Умови платежу (условия платежа)

умови, що визначають обсяг, форму, строки, місце платежу за контрактом.

Умови поставок (условия поставок)

умови, що визначають способи транспортування, форми передання та оплати поставлених товарів, способи страхування, строки поставок, відповідальність за збереження товарів.

Умовна інтеграція

Умовна інтеграція – специфічний процес неформального об’єднання віртуальних і реальних об’єктів. Продукт такого об’єднання не є предметом матеріального    середовища,    але    виступає    його    ефективним інструментом. Умовна інтеграція характерна і набуває широкого поширення у формуванні  інструментів  мережевої  економіки.  Прикладом  умовно інтегрованих систем є інформаційні комплекси.Універ.Ua

Універ.Ua  –  студентська  соціальна  мережа  ВНЗ  України.  Студенти, викладачі та батьки, абітурієнти, підготовка до вступу та програми вступних випробувань, лекції, гуртожитки та їдальні, інтереси, проблеми та свята. Форумна платформа для спілкування. Інтернет-щоденники для особистих висловлювань і одкровень. Новини в системі освіти України та інших країн.


Універмаг (универмаг)

велике підприємство роздрібної торгівлі з великим асортиментом непродовольчих, а іноді й продовольчих товарів.

Універсальні банки (универсальные банки)

кредитні установи, що здійснюють усі основні види банківських операцій: депозитні, кредитні, фондові, розрахункові, інвестиційні і надають послуги.

Універсальний локатор ресурсів

Універсальний локатор ресурсів – стандартний спосіб представлення місцезнаходження певного ресурсу в Інтернеті. У нього входить, крім назви файлу та каталогу, мережева адреса машини і метод доступу до файлу. По суті є протоколом роботи з програмами-серверами, що функціонують на віддалених комп’ютерах.Універсальний оператор

Універсальний оператор – власник диверсифікованої інформаційної магістралі, який пропонує клієнту весь спектр послуг: від стандартного телефонного зв’язку до допомоги за електронним веденням домашнього господарства.Універсам (универсам)

універсальний магазин широкого профілю, що торгує продовольчими і непродовольчими товарами.

Унітарна держава (унитарное государство)

неподільна держава, що надає мінімальну господарську самостійність регіонам.

Уніфікація (унификация)

приведення продукції і засобів виробництва або їх елементів до єдиної форми, розмірів, структури, складу. Найпоширеніший і найефективніший метод стандартизації.

Уніфікований локатор ресурсів, URL (Uniform Resource Locator)

Уніфікований  локатор  ресурсів,  URL  (Uniform  Resource  Locator) – унікальне ім’я файлу або ресурсу в Інтернет, що дозволяє одержати до них доступ. Включає в себе тип протоколу (http, ftp, telnet, gopher, WAIS та ін.), ім’я серверу і шлях до файлів. URL використовується для позначення адреси, за якою знаходиться об’єкт в Інтернет.Унція (унция)

сучасна головна вагова одиниця коштовних металів, насамперед золота, дорівнює 31.1035 г чистого золота.

Упаковка (упаковка)

певний матеріал (папір, картон, тканина, поліетилен тощо), обшивка, тара, у який упаковують товари.

УПНР

УПНР – управління перспективних наукових розробок США, дивитися ARPA.Управління (direction)

Управління (direction) – процес організації цілеспрямованої дії на об’єкт (систему), внаслідок якого він переходить у потрібний цільовий стан.


Управління активами (управление активами)

діяльність фірми щодо прибуткового розміщення власних і залучених коштів. Розрізняють управління поточними активами, оборотним і основним капіталом.

Управління відносинами з клієнтами

Управління відносинами з клієнтами – поняття, що охоплює концепції, які використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації із взаємовідносин з ними. Сучасна система CRM направлена на вивчення ринку та конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і таким способом компанія досягає поставлених цілей.


Управління взаємовідносинами з відвідувачами

Управління взаємовідносинами з відвідувачами – сукупність маркетингових та мотиваційних рішень, спрямованих на підвищення відвідуваності  веб-ресурсів  (переважно  комерційних). Припускає,  наприклад, безперервний моніторинг інформації про відвідувачів і зіставлення його даних з демографічною ситуацією, уподобаннями та смаками громадян, специфікою регіону і т. ін. Одна з найбільш перспективних мережних бізнес-технологій.Управління знаннями

Управління знаннями – формальний процес, який полягає в оцінці організаційних процедур, людей, технологій і в створенні системи, що використовує взаємозв’язки між цими компонентами з метою надання необхідної інформації потрібним людям у потрібний час, що призводить до підвищення продуктивності.Управління мережею

Управління мережею – цілеспрямований вплив на обчислювальну або інформаційну мережу, яка здійснюється для організації її функціонування за заданою програмою: включення і відключення системи, каналів передачі даних, терміналів, діагностика несправностей, збір статистики, підготовка звітів і т. ін.Управління підприємством (управление предприятием)

сукупність методів і прийомів керівництва колективом людей, усіма ланками підприємства для організації і координації їх діяльності в процесі виробництва.

Управління попитом (управление спросом)

використання методів податкової і грошово-кредитної політики для збільшення або зменшення обсягів попиту.

Управління ризиком (управление риском)

діяльність підприємства, фірми, банку, спрямована на скорочення можливих втрат, зумовлених ризиком. Найпоширенішими є вивчення ринку, маркетингові дослідження, страхування ризику.

Управління якістю продукції (управление качеством продукции)

методи і діяльність спрямовані на досягнення такої якості продукції, яка б відповідала вимогам споживачів і була конкурентоспроможною на ринку.

Уречевлена праця (овеществленный труд)

минула праця. Уречевлена в матеріальних благах, засобах виробництва і предметах споживання.

Урядові закупки (правительственные закупки)

закупки товарів і послуг, здійснювані центральними і місцевими органами влади.

Установа (учреждение)

1. Організація, що складається певного штату службовців та адміністрації і проводить діяльність у тій чи іншій галузі промисловості, в торгівлі, охороні здоров’я тощо. Вид (форма) державної організації або громадського об’єднання, що створюється з метою певного роду діяльності щодо виконання державних чи громадських функцій. Є юридичними особами і перебувають на державному або місцевому бюджетному фінансуванні.

Установчий договір (учредительный договор)

форма договору, що укладається засновниками товариств, спільних підприємств, банків, страхових компаній тощо. В ньому вка¬зується, для чого і на яких засадах засновується та чи інша господарська структура, перераховуються всі засновники (з зазначенням їх юридичних адрес), частка кожного з них у статутному фонді та загальна сума останнього та ін. У.д. підписується всіма засновниками та завіряється їх печатками (для юридичних осіб). У.д. одночасно зі статутом подається в орган, котрий повинен зареєструвати створювану господарчу систему.

Утилізація (утилизация)

доцільне використання виробництва і споживання; використання ресурсів, що не знаходять свого прямого застосування за призначенням.

Утиліта

Утиліта – допоміжна програма для розширення можливостей ОС і обслуговування обчислювального процесу.Уцінка (уценка)

зниження ціни порівняно з попередньо встановленою продавцем товару, власником.

Учасник (участник)

учасник економічного процесу, бізнес-операції, угоди; особа, яка бере безпосередньо участь у проведенні операції, має істотний вплив на її результати.