Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Ф

Фіди (Atom)

Фіди (Atom) - протокол дозволяє обмінюватися контентом; на основі XML. Один із основних способів об’єднання контенту різних платформ публікацій, таких як блоги та веб-сайти, передаючи сгенерирований зміст по фідам  передплатникам.  (Зауважимо,  що  найбільш  поширеним  протоколом фідов є RSS - підручник RSS)Фізична особа (физическое лицо)

громадянин, що бере участь в економічній діяльності як повноправний суб’єкт цієї діяльності. Фізична особа діє від свого імені, їм не потрібна реєстрація фірми, підприємства, як це потрібно юридичним особам.

Фізична структура сайту

Фізична структура сайту - схема розташування фізичних файлів по піддерікторіям папки, в якій розміщений сайт.Фіксація (фиксация)

1. Запис, реєстрація, зосередження уваги на чомусь. 2. Закріплення чогось, встановлення йому певного, визначеного місця.

Фіксовані платежі (фиксированные платежи)

платежі до державного бюджету, що їх встановлюють для підприємств з більш сприятливими природними й транспортними умовами виробництва, що дає змогу їм одержувати диференційний чистий прибуток.

Фіктивний (фиктивный)

той, що є фікцією, недійсний, вигаданий, підроблений, сфабрикований.

Фіктивний капітал (фиктивный капитал)

капітал у вигляді цінних паперів (акцій, облігацій, заставних листів тощо). Дає прибуток у вигляді дивіденду або процента. Ф.к. не дає права безпосередньо розпоряджатися реальним капіталом.

Філіал (филиал)

відгалуження від основного підприємства чи організації, яке здійснює ту саму діяльність, але, як правило, поза межами розташування основного. Не має відособленого майна і не є юридичною особою.

Фільтр (Браузер)

Фільтр  (Браузер)  –  програмне  забезпечення,  що  обмежує  доступ  до певних веб-сайтів.Фільтрація

Фільтрація - швидкий спосіб виділення із списку підмножини потрібних даних для подальшої роботи з ними.Фінанси (финансы)

система грошових відносин держави, за допомогою яких вона здійснює перерозподіл ВВП і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення і задоволення інших потреб суспільства.

Фінансові показники (финансовые показатели)

показники результативності фінансової діяльності підприємницької структури і, у першу чергу, використання фінансових ресурсів, які характеризують різні напрями діяльності, пов’язані з нагромадженням і використанням грошових фондів.

Фінансові резерви (финансовые резервы)

кошти, зарезервовані державою, підприємствами, фірмами, організаціями для забезпечення непередбачених витрат, спеціальних потреб, усунення, тимчасових фінансових труднощів.

Фінансова блокада (финансовая блокада)

припинення або обмеження фінансових відносин з блокованою країною для здійснення на неї економічного тиску.

Фінансова група (финансовая группа)

міжгалузевий монополістичний промислово-банківський торговий комплекс. Добровільне об’єднання організацій, фірм, об’єднань з метою концентрації їх фінансових ресурсів для здійсненням великих спільних інвестиційних проектів, закріплення і поширення своїх позицій на ринку. Всі члени групи зберігають свої права юридичної особи, а управління здійснюється колегіально.

Фінансова криза (финансовый кризис)

глибокий розлад державних фінансів. Супроводжується зростанням значення таких методів фінансування державних витрат, як державні позики та емісія, дефіцитність бюджетів і державна забор¬гованість, ускладнення на ринку позичкових капіталів, зростанні боргів, в порушенні структури витрат державного бюджету.

Фінансова політика (финансовая политика)

частина економічної політики держави, уряду; курс, що виявляється у використанні державних фінансових ресурсів, регулюванні доходів і видатків, формуванні і використанні державного бюджету, у податковому регулюванні, в управлінні грошовим обігом, регулюванні курсу національної валюти.

Фінансова система (финансовая система)

сукупність законів, правил, норм, що регулюють фінансову діяльність і фінансові відносини держави (грошова система, система фінансових установ).

Фінансовий звіт (финансовый отчет)

обов’язкова форма звіту компанії, фірми, яка передбачена законодавством більшості країн світу. Він містить фінансовий баланс про звітний період, звіт про прибутки і збитки.

Фінансовий контроль (финансовый контроль)

1. Контроль за веденням фінансової документації, її відповідності встановленим нормам і правилам. 2. Контроль за дотриманням законів і нормативних актів при здійснені фінансових операцій, угод юридичними і фізичними особами.

Фінансовий план (финансовый план)

програма забезпечення потреб економіки країни, галузі, об’єднання, підприємства у фінансових ресурсах, їхнього формування і розподілу. Розробляється у формі балансу прибутків і витрат.

Фінансовий рік (финансовый год)

період, на який розробляється і протягом якого діє державний бюджет. В Україні співпадає з календарним.

Фінансовий ринок (финансовый рынок)

соціально-економічні умови формування пропозиції фінансово-грошових ресурсів, а також умови їх реалізації, використання і відтворення.

Фінансовий стан (финансовое состояние)

стан економічного суб’єкта (держави, регіону, підприємства, фірми, сім’ї), що характеризується наявністю у нього фінансових ресурсів, забезпеченням грошовими засобами, необхідними для господарської діяльності.

Фінансування (финансирование)

забезпечення фінансовими ресурсами економіки держави, соціальних потреб і прогарам, виробництва продукції, будівництва і реконструкції підприємств, наукових досліджень, утримання бюджетних організацій.

Фірма (фирма)

об’єднання підприємців, первинний осередок виробничої чи комерційної

Фірмовий знак (фирменный знак)

зареєстрована символіка товарів певної форми, підприємства, що відрізняє їх від продукції інших підприємств, фірм.

Фірмовий стиль (фирменный стиль)

сукупність інформативних, ілюстративних, мовнотекстових, музично-звукових, кольорово-освітлювальних та інших засобів впливу на інформаційний простір і споживачів товарів та послуг, які позитивно відрізняють їх від інших подібних. Його складовими є товарний знак, фірмова марка, шрифт, логотип тощо.

Фіск (фиск)

1. Сукупність фінансових ресурсів держави в умовах централізованих держав. Держава юридично виступає як суб'єкт певних майнових прав та інтересів. 2. Державна казна

Фіскальна політика (фискальная политика)

політика уряду щодо оподаткування, державних витрат, державного бюджету, спрямована на усунення інфляційних процесів, підвищення зайнятості населення.

Фішинг

Фішинг – вид інтернет-шахрайства, метою якого є одержання доступу до конфіденційної інформації користувачів - логінів та паролей
Фішинг2

Фішинг – викрадення пароля. Вид Інтернет-шахрайства, метою якого є одержання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінів і паролів. Звичайний прийом фішингу – створення точної копії існуючої веб-сторінки, наприклад, головного сайту Одноклассники, з метою змусити користувача ввести свої особисті дані та пароль. У листі часто міститься пряме посилання на сайт, зовні схожий до звичайного. Опинившись на такому сайті, користувач може повідомити зловмисникам інформацію, що дозволяє одержувати доступ до його облікового запису.Фаєрвол

Фаєрвол - (від англ. Firewall = вогненна стіна). Це програма, яка захищає ваш комп’ютер від непрошених гостей під час вашого перебування в інтернеті. Зараз кращими файерволами є Agnitum Outpost Firewall, AtGuard, Zone Alarm і інші.


Фабрика (фабрика)

промислове підприємство; форма організації виробництва переважно у легкій та харчовій промисловості.

Фабрикат (фабрикат)

продукт, виготовлений для виробничого або особистого споживання.

Фаворит (фаворит)

фірма, що має більші шанси на одержання прибутку, виграшу в конкурентній боротьбі порівняно з іншими фірмами.

Фаза зрілості продукту (фаза зрелости продукта)

одна із стадій життєвого циклу товару, яка характеризується тривалими виробничими періодами відповідно до сталих технологічних процесів.

Файл

Файл – сукупність даних, що розглядається як єдине ціле. Складається з наступних елементів: байта (одиниці інформації); поля (послідовності взаємопов’язаних   байтів);   запису   (групи   взаємопов’язаних   полів);   файлу (набору   записів);   файлосховища   (пам’яті,   що   містить   безліч   файлів). До атрибутів файлу в першу чергу відносяться його ім’я, тип вмісту, дата і час створення, прізвище творця, розмір, умови надання дозволів на його використання, метод доступу.Файловий сервер (File server)

Файловий сервер (File server) – програмне забезпечення, що працює в мережі і забезпечує збереження і доступ до даних на відведених для цього комп’ютерах; мережевий комп’ютер, що забезпечує централізоване збереження файлів користувачів мережі і файлів для спільного використання.


Факт

Факт – форма емпіричного пізнання; знання, достовірність якого строго встановлена.Фактор виробництва (фактор производства)

ресурси, які необхідно витратити, щоб виготовити продукцію.

Фактор попиту (фактор спроса)

підвищення рівня сукупного доходу, зумовлене економічним зростанням.

Фактор часу (фактор времени)

показник, що застосовується для приведення різночасових витрат і результатів виробництва до поточного моменту або поточного розрахункового року.

Факторинг (факторинг)

одна з нетрадиційних послуг, яка з'явилась в банківській практиці в 50-ті роки. Вона являє собою купівлю банком у клієнта права на вимогу боргу (без права зворотної вимоги до клієнта). Як правило, банк купує дебіторські рахунки, пов'язані з постачанням товарів або наданням послуг. Факторингова послуга оформляється укладенням між банком і клієнтом спеціального договору. Клієнт, що продав дебіторський борг, отримує від банку гроші (готівка, переказ, оплата чека тощо) у розмірі 80-90 відсотків суми боргу; залишені 10-20 відсотків суми банк тимчасово стягує у вигляді компенсації ризику до погашення боргу. Після погашення боргу банк повертає стягнену суму клієнту. За факторингову операцію банк стягує з клієнта плату, яка складається: з комісії за послуги по обслуговуванню боргу у розмірі 1 -2 відсотків загальної суми куплених банком рахунків; позичкового відсотка, нарахованого на виданий клієнту аванс.

Фактура (фактура)

рахунок на товар на ім’я покупця із зазначенням кількості і вартості проданого товару.

Фальсифікат (фальсификат)

підроблений продукт, товар, документ.

Фальсифікація (фальсификация)

1. Підробка продуктів, товарів. 2. Умисне викривлення або неправильне тлумачення подій, явищ, фактів.

Фанатизм (фанатизм)

безрозсудна одержимість якимись ідеями, планами, поєднана з нетерпимістю до будь-яких інших думок, альтернативних ідей, планів.

Фас (фас)

різновид комерційних умов поставки та оплати товарів у міжнародній торгівлі. За цих умов продавець несе всі витрати за доставку товару до борту судна. В ціну реалізації включається ціна товару, транспортні та інші витрати. Покупець несе витрати за фрахтування судна, вантаження товарів на борт, витрати від псування або випадковоївтрати товарів.

Фасування (фасовка)

розвантажування і пакування товарів.

Фейкова сторінка

Фейкова сторінка - це є збірне поняття виразів фейкової сторінки, фейкового   аккаутну,   фейкового   сайту,   що   означає   підробна   сторінка   в інтернеті, особливо в соціальних мережах (фейкова сторінка користувача в фейсбуці, вконтакті, однокласниках, твітері, тощо) на якій розміщена не справжня  людина,  а  вигадана.  Часто інформація  про  людину  може  бути  і справжня,  але  дана  сторінка  була  створена  як  копія  з  оригіналу. Також фейкововою сторінкою може бути копія відомого сайту.Фейсбук, facebook.com

Фейсбук, facebook.com – англомовна соціальна мережа з російськомовною версією, заснована на початку 2004 року для студентів Гарварду, що отримала світову популярність серед різних соціальних груп. Безкоштовні сервіси, можливість спілкуватися з друзями, однокурсниками і колегами. На Facebook присутні зірки шоу-бізнесу і знаменитості світового рівня. Один з акціонерів Facebook компанія Microsoft.Фермерське господарство (фермерское хозяйство)

сільськогосподарське приватне господарство, яке веде фермер, головним чином, з використання найманої праці на власній або орендованій землі.

Флікр, flickr.com

Флікр, flickr.com  – американська соціальна мережа з фотохостингів і розміщення відеофайлів. Один із перших Web 2.0 сервісів і один із найпопулярніших сайтів серед блогерів для розміщення фотографій і груп з метою їхнього обговорення. Користувачі розміщують відеоролики, створюють альбоми, зберігають свої фотографії, позначають їх тегами і дізнаються думки про них з усього світу. Платні аккаунти не мають обмежень на кількість альбомів і фотографій.Флейм

Флейм  (від  англ.  flame –  вогонь) –  обмін  повідомленнями  в  Інтернет- форумах і чатах: словесна війна, яка не має жодного стосунку до початкової теми.


Флуд

Флуд (від англ. flood /flʌd/ – «повінь», «потоп») – марнослів’я, повідомлення в інтернет-форумах  і  чатах, яке  займає (в багатьох  випадках) великі об’єми і не несе будь-якої нової чи корисної інформації. Крім того, на форумах флудом називають будь-яке повідомлення, яке не стосується теми форуму (офтопік).ФОБ (ФОБ)

зазначена міжнародним контрактом умова поставки товарів, за якою продавець товару (постачальник) зобов’язується своїм коштом поставити товар на борт судна і сплатити всі інші витрати (митні й страхові збори, відвантажувальні витрати). А покупець своїм коштом має зарахувати судно, забезпечити вивантаження товару і перевезення до місця наступного зберігання і продажу.

Фолксономія

Фолксономія - організація мережі, заснована на використанні тегів для категоризації контенту. На контрасті зі звичайною класифікацією, відомої як Таксономія - редактори та комп’ютери відповідають за категоризацію контенту.Фонд (фонд)

1. Запаси, ресурси, нагромадження, капітал. 2. Кошти чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. 3. Організація чи установа, що розпоряджається грошовими чи матеріальними цінностями.

Фонд державного майна (фонд государственного имущества)

орган управління, створений державою, функції якого полягають у забезпеченні розробки й реалізації програми перетворення державних підприємств в акціонерні товариства й підприємства, заснованих на інших формах власності.

Фондові операції (фондовые операции)

операції з цінними паперами (облігаціями та акціями)

Фондовіддача (фондоотдача)

відношення вартості річного обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів.

Фондоозброєність (фондовооруженность)

вартість основних виробничих фондів, що припадає на одного працівника.

ФОР (ФОР)

означає, що продавець за свій рахунок оплачує вартість перевезень товарів залізницею, митні витрати, страхування, ризик загибелі чи псування товару до моменту перетину вантажем лінії стіни (борту) вагону під час завантаження.

Форвардні операції (форвардные операции)

позабіржові строкові валютні угоди, що здійснюються банками і промислово-торговельними корпораціями по телефону або телексу на договірній основі. Практикуються Ф.о. з кредитними інструментами, так звані угоди про майбутню ставку,

Форма1

Форма1   -  спеціальний  об’єкт  HTML,  що  застосовується  для  передачі даних    від    html-документа    інтерактивним    елементам    сайту,    наприклад сценаріями CGI.


Форма2

Форма2 – це елемент веб-сторінки, в який потрібно вводити інформацію. Щоб  заповнити  форму,  треба  набрати  в  ній  текст  або  вибрати  значення  із списку.  Передача  цієї  інформації  зазвичай  відбувається  після  натиснення кнопки   поряд   з   формою.   Від   переданої   інформації   залежить   подальша поведінка сайту.


Формат CHM

Формат CHM - набір скомпільованих HTML-файлів, подібний архіву з веб-сторінок;   діє   CHM-   файл   за   принципом   архіву,   стискає   дані,   що зберігаються в ньому, але не всі, а тільки текстові або такі, що містять текст, який відформатований за допомогою тегів HTML (HTML, TXT, CSS і файли інших форматів).Формат DjVu

Формат DjVu (від фр. deja vu - вже бачене) - графічний формат, розроблений фірмою AT&T, оптимізований для зберігання відсканованих документів.Формат PDF

Формат PDF (Portable Document Format) - формат електронних документів, розроблений компанією Adobe Systems і створений як засіб міжплатформеного обміну даними. У першу чергу призначений для представлення   в   електронному   вигляді   поліграфічної   продукції.   Значна кількість сучасного професійного друкарського устаткування може обробляти PDF безпосередньо.Формат1

Формат1     -   спосіб   зберігання,   представлення   інформації.   Бувають формати файлів і формати поля. Є наступні формати файлів: графічні (BMP, JPG, GIF), музичні (WAV, MP3, MIDI), текстові (TXT, DOC), бази даних (MDB, DBF), сторінки Інтернету (HTML) та інші.


Формат2

Формат2  – набір правил і угод для представлення даних певного типу (наприклад графічних зображень, звуку, відеоінформації).


Формат3

Формат3       –    структура    інформаційного    об’єкта. Визначає    спосіб розташування і подання даних в різноманітних об’єктах: таблицях, базах даних, принтерах, блоках даних.Форматування

Форматування  –  це  процес  розбивки  диска  на  сектори  і  доріжки засобами операційної системи. У процесі форматування створеним доріжкам і секторам присвоюються номери. Якщо при форматуванні на поверхні диса виявляються дефектні місця, то на них буде поставлена певна електронна мітка, і на них надалі інформація не записуватиметься.


Форматування2

Форматування -   встановлення   параметрів   відображення   тексту   в документі.Форми бухгалтерського обліку (формы бухгалтерского учета)

система використання різних видів облікових реєстрів, що визначає способи, послідовність і техніку бухгалтерських записів.

Форми власності (формы собственности)

встановлені державою види власності. В Україні власність існує в таких формах: приватна, колективна, державна.

Форми заробітної плати (формы заработной платы)

доход осіб, що забезпечують економіку робочою силою.

Форми кредиту (формы кредита)

спосіб надання кредиту, товарна або грошова форма кредитування.

Форми організації навчального процесу в системі ДН

Форми організації навчального процесу в системі ДН: самостійне навчання з використанням інформаційних навчальних засобів без викладацької підтримки; самостійне навчання з консультуванням у викладача за допомогою засобів зв’язку без прямого контакту; самостійне навчання з викладацькою підтримкою шляхом проведення занять та консультацій у ЦДН.Форми розрахунків (формы расчетов)

форми здійснення безготівкових платежів за товарними і нетоварними операціями.

Формування попиту (формирование спроса)

система заходів з боку виробників товарів, продавців, спрямована на збільшення існуючих чи спонукання до споживання нових товарів потенційними споживачами. Основними засобами формування попиту є реклама товарів і фірм, виставки-продажі, конференції з покупцями і споживачами тощо.

Формула

Формула - записана послідовність дій з операндамиФормула масиву в Microsoft Excel

Формула масиву в Microsoft Excel - обробляє декілька наборів значень, що називаються аргументами масиву.Формули Excel

Формули Excel - вираз, що починається із знаку рівності і складається з числових величин, адрес комірок, функцій, імен, які сполучені знаками арифметичних операцій. Результатом виконання формули є значення, яке виводиться в комірці, а сама формула відображається в рядку формул. Якщо значення в комірках, на які є посилання у формулах, змінюються, то результат зміниться автоматично.Форс-мажорні обставини (форс мажорные обстоятельства)

1. Надзвичайні незалежні від договірних сторін обставини (стихійне лихо, військові конфлікти тощо), за якою виконання зобов’язань сторін є повністю або частково неможливими, і тому сторони звільняються від економічних санкцій. 2. Надзвичайні обставини, які змушують сторони угоди діяти інакше, ніж було передбачено раніше.

Форум1

Форум1     -   засіб   спілкування   людей,   коли   повідомлення   кожного виставляються на загальній дошці оголошень. Повідомлення - це зазвичай прохання або розгорнуті відповіді на питання. У форумах багато корисної інформації.


Форум2

Форум2 – інтернет-ресурс, популярний вид спілкування в Інтернеті. На форумі створюються теми для спілкування, що робить його кращим за чат.


Форум3

Форум3    –  інструмент  спілкування  в  групах  і  спільнотах  соціальної мережі. Майданчик, що об’єднує повідомлення та гілки обговорення. Відповіді учасника форуму на  повідомлення попереднього,  «прив’язані»  до  вихідного повідомлення.Форум4

Форум4  –  розділ  на  особистій  сторінці  користувача  Однокласників,  з публікаціями  відкритих  записів  особистого  і  загального  характеру  самого користувача та інших учасників соціальної мережі, тимчасової значущості, відсортованих  у зворотному хронологічному порядку, тобто останній  запис, знаходиться зверху. У цьому розділі можливе розміщення посилань на інші сайти.


Форфейтинг (форфейтинг)

кредитування зовнішньо¬економічних операцій у формі купівлі у експортера векселів, акцептованих імпортером. Ф. припускає перехід усіх ризиків за борговими зобов'язаннями до його покупця (форфейтера), який вимагає гарантій банку країни-імпортера. Ф. є довгостроковим

Фотка

Фотка - фотографія, пішло з чатів.Фотоблог1

Фотоблог1 – блог, основним контентом якого є фотографії;Фотоблог2

Фотоблог2  – періодично оновлюваний блог, що містить головним чином фотографії в зворотному хронологічному порядку


Фотоблоги3

Фотоблоги3 – блоги, що містять добірки фотографій;Фотобукет, Photobucket

Фотобукет, Photobucket – один з найбільш популярних фото та відео сервісів. На даний час число його користувачів нараховує більше ніж 60 мільйонів людей. Завантажувати фотографії можна з використанням веб- інтефейсу, FTP-менеджера (доступно тільки користувачам платної версії), за допомогою Windows XP Publisher (потребує правки реєстру, файл із змінами доступний на сайті Photobucket), електронною поштою та з мобільного телефону. Коли користувач завантажує через веб-інтерфейс одночасно кілька фотографій, Photobucket може зберегти їх як у фотоальбомі, так і створювати слайд-шоу.Фотографія робочого часу (фотография рабочего времени)

метод вивчення робочого часу спостереженням, який охоплює всі без винятку затрати робочого часу працівника протягом усього періоду спостереження. Дає змогу вивчити фактичний баланс затрат робочого часу; виявити його непродуктивні затрати і розробити конкретні заходи з усунення їх причин; скласти раціональний (нормальний) баланс робочого часу; розробити нормативи часу на підготовчо - завершальні роботи, обслуговування робочого місця, перерви в роботі, норми обслуговування, а також загальну тривалість оперативного часу; нагромадити дані для встановлення норм обслуговування обладнання і нормативів чисельності.

Фрагментатор графіки

Фрагментатор графіки - спеціальна утиліта, що дозволяє розділити графічне зображення на кілька незалежних ділянок.Фрагментація

Фрагментація – це явище, при якому в процесі вилучення і перезапису файлів через деякий час на диску утворюється багато порожніх кластерів, а також  багато  файлів,  записаних  у  кластерах  на  різних  ділянках  диска.  Це сильно уповільнює пошук/завантаження файлів і призводить до додаткового спрацювання дисководу.Фрактал

Фрактал -це термін який визначає геометричну фігуру, яка складається з безлічі частинок, які подібні до фігури в цілому.   з точки зору комп’ютерної графіки, незамінна, коли потрібно створити гори,штучні хмари,поверхню моря тощо.Тобто це чудовий спосіб відобразити складні об’єкти.
Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все