Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Ц

Цільове фінансування (целевое финансирование)

виділення фінансових ресурсів цільовим призначенням для досягнення певної мети, вирішення проблеми, реалізації певної програми.

Цільовий маркетинг (целевой маркетинг)

форма маркетингової діяльності, у процесі якої продавець товару розмежує сегменти ринку і для кожного з них розробляє певну тактику, засоби маркетингу.

Ціна (цена)

грошовий вираз вартості товару. Величина Ц. прямо пропорційна вартості товару та обернено пропорційна вартості золота. Ціни в конкретних угодах можуть значно відхилятися від офіційно опублікованих довідкових або прейскурантних, що пояснюється застосуванням системи різних знижок з цін, коли довідкова ціна з багатьох товарів зберігається як вихідна база.

Ціна державна (цена государственная)

ціна, встановлена державою на: 1. Продукцію, товари та послуги, виробництво яких зосереджено в основному на підприємствах, які займають монопольне становище на ринку. 2. На ресурси, які мають визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін. 3. На соціально значущі товари та послуги. При створенні ринкових структур економіки сфера державного регулювання цін буде звужуватися.

Ціна довідкова (цена справочная)

різновид оптових цін у внутрішній і міжнародній торгівлі. Ц.д. за суттю є номінальною і виступає для продавця та покупця як початковий пункт у визначенні ціни, що фіксується в угоді, контракті. Викорис¬товується при купівлі-продажу невеликих і середніх партій товару.

Ціна договірна (цена договорная)

ціна на товари, встановлена за домовленістю сторін

Ціна закупівельна (цена закупочная)

ціни, за якими сільськогосподарські підприємства продають державі вироблену ними сільськогосподарську продукцію. Структура Ц.з. близька до структури оптових цін підприємства і включає в себе витрати на виробництво продукції та нормативний прибуток.

Ціна контракту (цена контракта)

ціна, що фіксується в угоді (контракті) про купівлю-продаж товару, в тому числі при зовнішньоторговельних операціях. Контрактні ціни є цінами реальних угод, тому вони дають найвірогіднішу інформацію про ціни. У зв'язку з цим вони, як правило, є комерційною таємницею. Може бути: твердою; з подальшою фіксацією; із зміною протягом дії контракту.

Ціна ліцензії (цена лицензии)

узагальнюючий показник корисної технології або технологічних знань, які одержує споживач за ліцензією. В основі Ц.л. лежить сума додаткового доходу (прибутку), що може бути одержаний замовником за період використання предмета ліцензії у виробництві. Ц.л. утворюється із щорічних відрахувань від прибутку покупця за час дії угоди. В міжнародній практиці такі відрахування називаються роялті.

Ціна оптова (цена оптовая)

ціна, за якою здійснюються розрахунки між підприємствами за реалізовану продукцію. Розрізняють два види Ц.о.

Ціна роздрібна (цена розничная)

ціна, за якою товари продаються населенню, а також підприємствам і організаціям по купівлі товарів через роздрібну торгову мережу і підприємства громадського харчування. Ц.р. складається з оптової ціни промисловості (сума витрат на виробництво і прибутку виробника, витрат і прибутку збутової мережі і податку з обороту), а також торгової накидки на користь роздрібної торгівлі.

Ціна “ноу-хау” (цена “ноу-хау”)

узагальнюючий показник корисності “ноу-хау”. За своєю природою та формами оплати аналогічна ціні ліцензії. Формується за рахунок перерахування продавцеві частини додаткового прибутку, одержуваного покупцем внаслідок використання “ноу-хау” на виробництві.

Цінні папери (ценные бумаги)

грошові і товарні документи, володіння якими дає можливість здійснити виражені в них майнові права. До основних Ц.п. належать: акції, облігації, векселі, заставні папери, що випускаються іпотечними банками під заставу земельних ділянок, боргів, нерухомого майна. Як втілення фіктивного капіталу Ц.п. не мають самостійної вартості. Регулярно мають прибуток власники акцій і облігацій.

Цінові знижки (ценовые скидки)

спосіб виторговування ціни з урахуванням становища на ринку і умов контракту. До найпоширеніших Ц.з. належать: 1. Бонусні знижки. Надаються крупним оптовим покупцям і постійним клієнтам, не за кожну окрему угоду, а за обумовлений обсяг обороту протягом року. Досягають 7-8 відсотків вартості обороту. 2. Тимчасові знижки. Використовуються здебільшого в торгівлі продукцією масового попиту, яка має сезонний характер. 3. Дилерські знижки. Надаються оптовим та роздрібним торговцям, агентам, посередникам. Величина дилерських знижок залежить від різновиду товарів та обсягу посередницьких послуг і досягає 30 відсотків. 4. Закриті знижки. Надаються на продукцію, що обертається у замкнутих економічних одиницях, наприклад, у внутрішній торгівлі міжнародних замкнутих угрупувань; на товари, що постачаються за спеціальними міжурядовими угодами. 5. Кількісні знижки. Розмір їх змінюється залежно від величини або серійності замовлення. За окремими контрактами знижки становлять до 15 відсотків. 6. Знижки “сконто”. Надаються за оплату готівкою або за довгострокове здійснення платежів за контрактом. Можуть становити 3-5 відсотків вартості угоди. 7. Спеціальні знижки. Надаються покупцям, з якими у фірми склалися особливі відносини, у тому числі довгострокові зв'язки.

Цінова дискримінація (ценовая дискриминация)

продаж одночасно різним покупцям за різними цінами, коли різниця у цінах не виправдана різними витратами виробництва цього товару і видатками на реалізацію.

Цінова еластичність (ценовая эластичность)

реагування ціни і її зміна залежно від співвідношення попиту, пропозиції та стану кон’юнктури ринку.

Цінова конкуренція (ценовая конкуренция)

один з видів конкуренції, пов’язаний з використанням цін як засобу досягнення кращих умов збуту, проникнення і завоювання ринку.

Ціноутворення (ценообразование)

процес утворення цін на товари і послуги на підставі існуючих методів і способів, єдиних для всіх товарів і послуг.

Цейтнот (цейтнот)

нестача часу для здійснення чогось (ділових справ, операцій) або загроза провалу справи через брак часу.

Центр сертифікації

Центр   сертифікації   -   організація,   яка   займається   сертифікацією (підтвердженням належності до заявника) відкритого ключа.


Центр дистанційного навчання (центр ДО), Центр дистанційної освіти

Центр  дистанційного  навчання  (центр  ДО),  Центр  дистанційної освіти – окремий підрозділ, представництво або філія установи системи ДО, що здійснює  адміністративну,  навчально-методичну,  інформаційну  та  технічну підтримку освітнього процесу.


Централізація (централизация)

зосередження управління, Керівництва, нагромадження чогось в єдиному центрі.

Централізована економіка (централизованная экономика)

економіка, що управляється централізовано державними організаціями на основі директивних планів і програм прямого підпорядкування нижчих органів вищим. Базується на державній власності на засоби виробництва.

Центри дистанційної освіти

Центри  дистанційної  освіти  –  згідно  з  Концепцією  розвитку дистанційної освіти в Україні поділяються на: регіональні та базові, які створюються на базі вищих навчальних закладів і локальні, які створюються на базі вищих, професійно-технічних або середніх навчальних закладів, які мають доступ до телекомунікаційних мереж, сучасну комп’ютерну базу та підготовлений кадровий склад.ЦЕРЕМОНІАЛ

ЦЕРЕМОНІАЛ - (лат. caerimonialis - обрядовий, культовий, від caerimonia — святість, шанування, культ) — встановлений порядок проведення церемоній для того чи ін. випадку. Виділяють дипломатичний церемоніал та морський Ц. Останній — це вироблені практикою правила і прийоми віддання кораблями (суднами) відповідних почестей: прибереж, д-вам при перебуванні на рейді та ін.; главам держав та ін. високим посад, особам своєї та іноз. д-ви при прибутті їх на корабель (судно) та в деяких ін. випадках. Військ.-морський Ц. може супроводжуватися салютом, виконанням держ. гімнів, вишикуванням екіпажу, підняттям (приспущенням) прапора тощо. В Україні дотримання правил Ц. під час проведення офіційних заходів регламентується Положенням про Державний протокол і Церемоніал України, затв. Президентом України 22.VIII 2002.Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все