Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все

Ч

Чартер (чартер)

один із різновидів договору морського перевезення, за яким судно фрахтується на певний рейс. Застосовують здебільшого при зовнішньоторговельних перевезеннях масових вантажів (лісу, вугілля, руди, зерна тощо).

Чартерна угода (чартерное соглашение)

двосторонняя угода, документ, який регламентує правові і майнові відносини між власником транспортного засобу та Клієнтом щодо строків, умов, повноти експлуатації цього засобу, порядку розрахунків, сплати страхових сум, мита тощо.

Час виробництва (время производства)

період з моменту надходження предметів і знарядь праці у виробничу сферу до завершення виготовлення і здачі готової продукції в реалізацію.

Час проходження курсу

Час проходження курсу – кількість часу, необхідного для проходження навчального курсу.Час робочий (время рабочее)

період, протягом якого працівник має бути на роботі і виконувати службові обов’язки.

Часткова власність (частичная собственность)

спільна власність кількох осіб, у якій визначено частку, належну кожному співвласнику.

Часткова участь (долевое участие)

міра, частка власних ресурсів, коштів, внесених до загальної справи кожним з її учасників (напр., частка у статутному фонді, тощо).

Частота відвідування Web-сайту (Site Frequency)

Частота    відвідування    Web-сайту    (Site    Frequency) -    усереднена величина, що вказує, як часто користувачі відвідують Web-сайт.Чат1

Чат1    –  програмне  забезпечення,  що  дозволяє  організовувати  обмін повідомленнями з комп’ютерної мережі в режимі реального часу.


Чат2

Чат2 –  засіб  для  швидкого  обміну  текстовими  повідомленнями  між користувачами інтернету в режимі реального часу. Зазвичай, під словом «чат» мається на увазі інтернет-ресурс з можливостями чату, чат-програма, рідше - сам процес обміну текстовими повідомленнями.


Чат3

Чат3   –  канал  обміну  текстовими  повідомленнями  в  режимі  реального

часу.

 

 


Чек (чек)

документ, який містить письмове розпорядження власника рахунка кредитній установі, що його обслуговує, оплатити певну суму грошей чекоутримувачу. Строк обороту Ч. обмежений. Розрізняють чеки: пред'явницький, іменний, ордерний. Пред'явницький Ч. виписується на пред'явника. Іменний Ч. виписується на певну особу. Ордерний Ч. виписується певній особі або за її наказом, тобто чекоутримувач має право передавати Ч. новому власникові за допомогою індосаменту. Це найзручніший і найпоши¬реніший різновид Ч.

Чек іменний (чек именной)

чек виданий на певну особу (юридичну або фізичну).

Чек банківський (чек банковский)

чек, який використовується при банківських операціях для здійснення платежів за комерційними операціями в основному нетоварного характеру (авансових платежів, гарантійних, страхових сум, тарифів).

Чек грошовий (чек денежный)

чек, оплату якого здійснюють шляхом видачі готівкових грошей його пред’явникові.

Чек дорожний (чек дорожный)

чек, що є платіжною вимогою для одержання валюти туристами

Чек золотий (чек золотой)

цінний папір забезпечений золотим еквівалентом, який гарантує його власникові одержання прибутку в золоті. Приймається до сплати, до обміну на золото, яке депоноване у банку.

Чек на пред’явника (чек на пред’явителя)

чек, виписаний на пред’явника, що дає змогу одержувати грошові суми будь-якої особи, яка пред’являє чек.

Чек ордерний (чек ордерный)

чек, виписаний на певну особу з обов’язковим зазначенням про наказ сплатити.

Чек товарний (чек товарный)

документ, що видається продавцем товару покупцеві для підтвердження оплати і проведення операції купівлі-продажу товару та набуття права подальших стосунків з продавцем у разі невідповідності якості товару нормативним вимогам.

Чекові бланки (чековые бланки)

виготовлені друкарським способом формуляри чеків. Щоб запобігти підробкам, друкуються на спеціальному папері і забезпечуються послідовною нумерацією.

Чекова книжка (чековая книжка)

чекові бланки, формуляри, виготовлені у вигляді книжечки, які видаються банком клієнтові-власникові рахунку на право розпорядження своїм рахунком. На кожну банківську операцію заповнюється одна сторінка. Ч.к., в якій зазначається одержана власником чека сума. Дає можливість розраховуватись за придбані товари і послуги.

Черговість платежів (последовательность платежей)

послідовність списання коштів з розрахункових, поточних та інших рахунків (крім позичкових і рахунків по заліку) при наявності декількох строкових та прострочених платежів і відсутності коштів для їх повного погашення. Згідно з чинним законодавством, всі розрахунки підприємств проводяться в календарній черговості надходження розрахункових документів (настання строків платежів). Поза Ч.п. видаються кошти на невідкладні потреби.

Числення рішень (ЧР)

Числення рішень (ЧР) - набір процедур  для обробки як даних, так і

суджень, що базуються на моделях.


Чистий дохід (чистый доход)

дохід, одержаний підприємством за вирахуванням сплачених податків, зборів, становить собою чистий прибуток.


Сторінка:  1  2  (Далі)
  Все